Öppen vetenskap och forskningsetik

I sin forskningsverksamhet omfamnar Hanken de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet och är engagerad i att aktivt främja öppen vetenskap och forskning. Hanken är också engagerad i att följa så väl de allmänna etiska riktlinjerna som etiska principer för forskning.

Hankens strategiska mission Opens in new window specificerar att ”all verksamhet vid Hanken präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög kvalitet och kontinuerlig förbättring”.

Öppen vetenskap och forskning

Som beskrivet i principerna och policyerna för forskning Opens in new window är Hanken engagerad i att aktivt främja öppen vetenskap och forskning. Följaktligen var Hanken en av de första forskningsinstituten i Finland som skrev under Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 Opens in new window . I linje med denna deklaration är Hanken engagerad i visionen och missionen för öppen vetenskap och forskning 2025 ”genom att stadfästa de strategiska mål för öppen vetenskap och forskning som definierats av forskargemenskapen, i Hankens egna strategier och styrning” . 

Visionen för öppen vetenskap och forskning 2025 specificeras i deklarationen som följande: ”Öppen vetenskap och forskning är en del av forskarnas vardag. Öppenhet stödjer både genomslagskraften av de olika slutprodukter som forskningen resulterar i och forskningens kvalitet. Det finländska forskningssamfundet är en internationella föregångare inom öppen vetenskap och forskning”. Missionen är att 

 • ”främja öppenhet som ett grundläggande värde inom forskarsamfundets hela verksamhet;
 • förstärka samhällets bildningsnivå och innovationsverksamhet; och
 • förbättra kvaliteten på vetenskaplig och konstnärlig forskning och de läromedel som grundar sig på dem, samt ett smidigt utbyte och genomslag av forskningsoutputs i hela samhället”.

I Hankens egen strategi Opens in new window för 2030 är en av de fem allmänna strategiska målen att ”förespråka samhällsansvar och hållbarhet”. I en delstrategi för forskning är en operationalisering av detta strategiska mål att ”starkt uppmuntra forskarnas strävan för öppen vetenskap och fri tillgång till publikationer”. Följaktligen inkluderar nyckeltalen för forskning bland annat ”andelen kvalitetsgranskade publikationer på en open access- eller hybridpublikationskanal” och ”andelen publikationer med fritt arkiverad data”.

När det gäller andelen av open access-publikationer av vetenskapliga forskningsartiklar är Hanken rankad som tvåa bland finländska universitet (år 2018) med en andel av artiklar som har publicerats i open access-format (fullständig open access, hybrid open access eller grön open access/parallellt publicerad) som uppgår till cirka 70 procent. Läs mer här Opens in new window .

I Datahanteringsprocessen på Hanken Opens in new window är forskare anknutna till Hanken rekommenderas att överväga att publicera open access till forskningsoutput, inklusive vetenskapliga publikationer och forskningsdata genom hela forskningsprocessen, från forskningsplaneringsfasen till publiceringsfasen och arkiveringsfasen.

Riktlinjer för öppen forskning på Hanken

Hanken har främjat olika aspekter av öppen vetenskap. De huvudsakliga målsättningarna är att främja öppen tillgång till forskningsoutput inklusive vetenskapliga publikationer, forskningsdata och metoder, och transparent och ansvarsfull utvärdering av forskning.

De ursprungliga riktlinjerna för öppen forskning på Hanken trädde i kraft år 2016. Det har skett en betydande utveckling inom öppen vetenskap sedan dess, både nationellt och internationellt. Hankens riktlinjer för öppen vetenskap och forskning reviderades därför 2021 och ska i fortsättningen vid behov uppdateras som ett levande dokument.

För att fortsätta att främja öppen vetenskap:

 • rekommenderar Hanken att alla nya årligen rapporterade referentgranskade vetenskapliga artiklar görs öppet tillgängliga vid tidpunkten för publicering. Parallellkopior av artiklarna laddas upp till Hankens forskningsdatabas Haris och bevaras i Hankens institutionsarkiv DHanken.
 • strävar Hanken efter att säkerställa att korrekta dokumenterade metadata för forskningsdata publiceras, så att forskningsdata ska kunna spåras och reproduceras. Forskningsdata ska arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när så är möjligt. Dataset registreras i Haris med beständiga identifierare (t. ex. DOI eller URN) för (meta)data.
 • uppmuntrar Hanken skolans forskare att göra sina analyser och forskningsmetoder allmänt tillgängliga.
 • följer Hanken nationell och internationell utveckling inom transparent och ansvarsfull utvärdering av forskningsoutput och forskningsgenomslag

För en mer detaljerad beskrivning, se PDF-filen nedan – den uppdaterade versionen av Riktlinjer för öppen vetenskap och forskning på Hanken (2021). Se även den första versionen av Riktlinjer för öppen forskning på Hanken (2016).

Bekanta dig också med libguiden Open science Opens in new window , som kompletterar riktlinjerna. I guiden finns information om de olika områdena inom open access, med länkar till praktiska anvisningar och hjälp för att publicera öppen forskning.

Forskningsintegritet och -etik

Hanken är engagerad i att följa de etiska riktlinjer som upprättats av Forskningsetiska delegationen Opens in new window i allmänhet, så väl som de etiska riktlinjer för forskning som gäller människor i humanvetenskaplig forskning i synnerhet Opens in new window .

Som en del av dessa åtaganden har Hanken utsett Forskningsetiska kommittén som stödjer Hankens rektor i beslut som är relaterade till misstankar om forskningsintegritet/-etik för forskare som är anslutna till Hanken och påståenden om deras avvikelser från anvisningarna för god vetenskaplig praxis (GVP). 

Med tanke på engagemanget i de tidigare nämnda etiska riktlinjerna för forskning som gäller människor i humanvetenskaplig forskning Opens in new window fungerar Forskningsetiska kommittén också som en ”kommitté för humanvetenskaplig etik”. Från denna kommitté måste forskare som är anslutna till Hanken i förväg begära en etikprövning om deras forskningsplan inkluderar en av de följande sex aspekterna:

 1. Deltagande i forskningen avviker från principen om informerat samtycke. (Till exempel ofrivilligt deltagande eller att forskningens subjekt/deltagare inte informeras om att de är del av en studie.); 
 2. Forskningen ingriper i forskningsdeltagarens fysiska integritet.
 3. Forskningen riktar sig mot barn under 15 år utan vårdnadshavarens särskilda samtycke eller utan att vårdnadshavaren underrättas, vilket skulle ge vårdnadshavaren möjlighet att förbjuda att barnet deltar i undersökningen.
 4. Forskning där forskningsdeltagarna utsätts för exceptionellt kraftig stimulus.
 5. Forskning som innehåller risk för att de som deltar i forskningen eller deras anhöriga utsätts för psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser.
 6. Forskning som när den genomförs kan innebära hot mot forskningsdeltagarnas eller forskarens och deras anhörigas säkerhet.

Hanken påminner sina forskare regelbundet om deras ansvar för god vetenskaplig praxis och etik i forskning, i allmänhet, och kravet att begära en etikprövning från Forskningsetiska kommittén, i synnerhet – om forskningsplanen inkluderar en av de sex ovannämnda aspekterna. Anvisningar om detta är inkluderade i riktlinjerna för forskningsdatahantering, tillgängliga för alla forskare i ett lättläst format – som en libguide Opens in new window .  

Samma libguide Opens in new window inkluderar också riktlinjer för forskare om hur man efterlever förordningarna, om deras forskningsdata innehåller personuppgifter (inkluderar den europeiska dataskyddsförordningen GDPR och finländska nationella förordningar). Märk ändå att den legala grunden för att behandla personuppgifter i de flesta forskningsprojekten som Hankens forskare utför i allmänhet är ‘vetenskaplig forskning som gäller ett allmänt intresse, som definierat i Finlands dataskyddslag’ – inte ‘informerat samtycke’ som samlas från forskningsdeltagarna för varje specifik datavariabel.

Det förutsätts emellertid av forskarna att (a) upprätta ett register över behandlingen av personuppgifter för alla humanvetenskapliga forskningsplaner som inkluderar människor, där de tillhandahåller en allmän karakterisering över vilka personuppgifter och annan data som behandlas i studien, så väl som (b) informera forskningsdeltagarna om detta registers tillgänglighet och att på en allmän nivå begära deras informerade samtycke om deltagandet i studien (även om informerat samtycke inte nödvändigtvis begärs för varje specifik datavariabel).

Med andra ord är det informerade samtycke som forskare anslutna till Hanken begär av sina forskningsdeltagare i linje med Forskningsetiska delegationens tolkning av ‘informerat samtycke’ eftersom de måste informera forskningsdeltagarna att de deltar i en vetenskapliga studie samt att tillhandahålla deltagarna tillräcklig och korrekt information om studiens natur, på en allmän nivå.

Detta ‘informerade samtycke’ refererar dock inte till ‘informerat samtycke’ som en ‘legal grund’ för att behandla personuppgifter som definierat i GDPR (det vill säga explicit informerat samtycke för varje variabel av personuppgift som behandlas). Istället för ett dylikt ‘informerat samtycke’ för varje specifik datavariabel är den legala grunden i de flesta forskningsprojekten som Hankens forskare utför ‘vetenskaplig forskning som gäller ett allmänt intresse, som definierat i Finlands dataskyddslag’.