| 13.06.2024

Chefers tolkningar formar strategiska aktiviteter för samarbete i affärsekosystem

I en tid av klimatförändring, pandemier och digital omvandling är många chefer tvungna att fatta beslut under osäkra omständigheter. Ny forskning visar hur chefer tyder den här dynamiska affärsmiljön och vilka konsekvenserna blir när det gäller strategiskt beslutsfattande.

Kaisa Penttilä

Företag över hela världen har anammat konceptet med ekosystem. Samarbete och samskapande är nuförtiden en integrerad del av företagens strategiska vision. Kaisa

Penttilä visar i sin doktorsavhandling att inte alla chefer uppfattar lika dessa organisationsformer som baserar sig på samarbete, vilket leder till intressanta variationer i hurdana möjligheter man anser vara strategiskt lämpliga.  

– Det vi ser är att företag i allt högre grad har engagerat sig i samskapande och samarbeten för att hantera hållbarhetsutmaningar och främja nyskapande. Den här sortens partnerskap gör det ofta möjligt för organisationer att utnyttja expertis utanför sin egen krets, säger Penttilä. 

Penttilä betonar att chefers uppfattningar hänger ihop med deras erfarenheter, identitet och känslor. Hon menar att det är viktigt att förstå de här mekanismerna för att kunna göra upp effektiva strategier i affärsekosystem som är i ständig förändring.  

– Min forskning visar att det krävs förtroende och öppenhet mellan samarbetsparterna på individnivå för att bygga upp ekosystem. Men samtidigt måste vi komma ihåg att det finns skillnader i intressen och motiv, och dessa kan ibland vara mycket svåra att förena, säger Penttilä. 

Chefer bör ta i beaktande hur uppfattningarna hos de olika aktörerna i ekosystemet påverkar strategiska beslut som kan tas. De bör också aktivt försöka utmana sina invanda tankemönster, hitta nya sätt att tänka och agera, och försöka jämka olika intressen för att få de lokala affärsekosystemen att fungera så bra som möjligt. 

Du kan läsa hela avhandlingen här: 
Microfoundations of Strategizing in Transforming Business Ecosystems : A Sensemaking Approach 

Kaisa Penttilä disputerar på sin doktorsavhandling 18 juni 2024 kl. 12.00 i V142, Hanken i Vasa.  

Du kan också delta online via stream: https://go.hanken.fi/defence-penttila 

Opponent: Professor Daniel Kindström, Linköpings universitet 
Kustos: Professor Sören Kock, Svenska handelshögskolan 

Ytterligare information: 
Kaisa Penttilä 
050-4909010 
kaisa.penttila@hanken.fi