Stipendium för praktik

Studerande vid Hanken kan ansöka om ett stipendium för praktik de utför som en del av sina studier. Obs! Reglerna för utdelning av stipendium för praktik har reviderats i december 2019. Vänligen läs kraven noggrannt.

Hur ansöker jag?

Lämna in din stipendieansökan inom ansökningstiden i Mobility Online portalen.

Välj fliken "Internship Grant Application" och därefter antingen kategori 1, 2 eller 3. Du kan endast ansöka om praktikstipendium ur en kategori per ansökningsperiod och du kan inte byta den i efterhand.

Kategorier:

 1. EU:s medlemsländer, EES/EFTA- länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Makedonien och Turkiet.
 2. Övriga länder utomlands
 3. Finland (endast för dig som studerar vid ett engelskspråkigt magisterprogram och Finland inte är ditt hemland).

Du kan ansöka om stipendium under de två ansökningsomgångarna för utlandstermin i Mobility Online: 

 • Första ansökningsomgången öppnas xx.12.2021 och stänger 31.01.2022 
 • Andra ansökningsomgången är xx-xx.xx.2022

Notera att du under december-mars ansökningsomgångar endast kan ansöka om ett stipendium, antingen stipendium för utlandspraktik eller utbytesplats. Notera också att du kan få ett stipendium för antingen utlandspraktik eller utbyte på vardera studienivån.

Om du beviljas ett stipendium får du ett löfte av praktikstipendium av Hanken. Du har tid på dig t.o.m. 15.4.2022 att meddela om vilken din praktikplats är. Notera följande:

 • Du behöver inte ha en praktikplats då du ansöker om stipendiet.
 • Löftet kan användas på en praktikplats som du hittat via Job Boarden på Karriärtjänsters sida eller på egen hand via andra kanaler.
 • Praktikperioden bör ske under maj-augusti
 • Då du ansöker om stipendium för praktik på kandidatnivå bör praktiken utgöra ditt utlandsobligatorium.
 • Då du ansöker om ett praktikstipendium godkänner du Hankens villkor för praktikstipendium:

----------------------------------------------------------------

Då du beviljats ett löfte om praktikstipendium

Före ditt stipendium kan betalas ut bör du meddela Karriärtjänster om din praktikperiod via Mobility Online-portalen senast 15.4. I PDF-filen nedan hittar du noggranna instruktioner på de stegen du skall ta före, under och efter praktiken för att få stipendiet.

Hur du använder ditt praktikstipendielöfte:

Praktikprocessen i korthet (på engelska):

 

Då du redan beviljats ett löfte om stipendium når du din profil i Mobility Online här.

Mobility Onlines registerbeskrivning hittar du här.

-----------------------------------------

Info om stipendiet

Om stipendiesumman

Stipendiesumman betalas ut som en klumpsumma efter att du har lämnat in alla nödvändiga dokument och de har behandlats. Kom ihåg att du måste lämna Learning Agreementen senast 15.4.2021. Vänligen notera att dokumenten behandlas manuellt på Karriärtjänster. Det kan ta 1-2 veckor att kolla upp ett dokument. Efter att du laddat upp din Grant Agreement tar det max. 4 veckor för dig att få ditt stipendium, förutsatt att du också då utfört det eventuella språkprovet. Under sommaren kan behandlingstiden på ett dokument vara upp till 5 veckor eftersom inga dokument behandlas under julimånad.

Månadsstipendiet för praktiker som börjar tidigast 1.6.2020 och slutar senast 31.5.2022 blir stipendiesumman 570€/620€. Därtill kan ett resetillägg om max 423€ tillkomma för kandidatstuderande som utför praktik utomlands. 

Läs mer om hur stipendiesumman räknas:

Principer för utdelning av stipendium för praktik:

 

Skall jag ansöka skilt om Erasmus-medel?

Nej. Om du åker på praktik i Europa får du i regel automatiskt ett Erasmus-stipendium via Hanken. Du behöver därmed inte ansöka om Erasmus-stipendium skilt, utan det utgör en del av stipendiet du erhåller från Hanken.

Europeiska Unionen delar ut praktikstipendier åt studerande vid sådana universitet som ansökt och erhållit ett s.k. Erasmus University Charter. Det innebär att Hanken årligen erhåller medel att dela ut åt studerande som åker på praktik till ett europeiskt land med Hankens stipendium.

Mera information om Erasmus+ (som programperioden 2014-2020 heter) hittar du på Europeiska kommissionens webbsidor.

Hankens Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020:

 

Behörighetskrav för stipendium för praktik

För att du skall vara behörig att ansöka om ett stipendium för praktik:

 • Skall du vara inskriven vid Hanken för examensstudier på heltid
 • Skall din studierätt täcka hela praktikperioden
 • Skall du vara närvaroanmäld vid högskolan under hela praktikperioden
 • Skall du inte ha erhållit stipendium för utlandstermin av Hanken (praktik eller utbytesstudier) på samma studienivå (kandidat eller magister)
 • Skall du som studerar på kandidatnivån inte ha utfört kursen Utlandspraktik inom kandidatexamen
 • Skall du som studerar på kandidatnivån uppfylla samma behörighetskrav som för utbyte (förutom kraven angående språkkunskaper) vid första ansökningstidens utgång. Kandidatstudenter med god studietakt, minst 30 sp av de obligatoriska grundkurserna per 31.12, kan ansöka om stipendium under det första studieåret (efter 1 närvarotermin) för praktik under sommaren mellan det första och andra studieåret.
 • Skall du som studerar på magisternivån inte redan ha erhållit 5sp, 8sp eller 10sp för fördjupad praktik
 • Skall kandidater som fortsätter sina magistersstudier på Hanken ha utexaminerats före den sista ansökningsdagen för att kunna ansöka om stipendium för fördjupad praktik.

Din praktikplats:

 • Skall vara utomlands*
 • Skall ske mellan maj och augusti
 • Magisterstudenter kan ansöka om stipendium endast för maj-augusti mellan det första och andra studieåret.**
 • Skall ske under en enhetlig period, på heltid och vid en och samma arbetsgivare
 • Skall godkännas av praktikexaminatorn som en del av dina studier antingen som kursen Utlandspraktik inom kandidatexamen eller Fördjupad praktik inom magisterexamen genom att praktikexaminatorn undertecknar "Learning Agreement"
 • Skall din praktik på kandidatnivån vara minst 84 dagar lång och på magisternivån minst 60 dagar lång
 • Praktiken får vara max 364 dagar lång

* gäller ej praktik för studerande inom Hankens engelskspråkiga magisterprogram

 

Prioriteringsschema

bild_over_stipendier03.jpg

Har du specialbehov?

Studerande med specialbehov eller handikapp som åker på praktik till ett EU-land kan få tilläggsmedel för sin praktik. 

Om du vill ansöka om ett tilläggsstipendium, tag kontakt med internationella koordinatorn (outgoing.mobility(at)hanken.fi) vid Hanken för mer information.

Ansök också om andra stipendier

Studiefonden - beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ekonomföreningen Niord -  Niord lediganslår stipendier för sina juniormedlemmar att söka för obligatoriska utbytesstudier eller praktik utomlands både på våren och hösten. Niord informerar om ansökningstiderna i Niordbladet, på niord.fi och på shs.fi.

Utbildningsstyrelsen (gamla CIMO) - koordinerar bl.a. praktik-, utbytes- och stipendieprogram i Finland.

Fyrk.fi - hjälper dig navigera bland stipendier och understöd.