Stipendium för praktik

Studerande vid Hanken kan ansöka om ett stipendium för praktik de utför som en del av sina studier. Kom ihåg att läsa kraven för utdelning av stipendium nogrannt.

På denna sida hittar du all info du behöver då du ansöker om stipendium för din praktik.

Krav för att du skall kunna få ett löfte om stipendium för praktik

 • du bör vara inskriven vid Hanken för examensstudier på heltid
 • din studierätt bör täcka hela praktikperioden
 • du skall inte redan ha erhållit stipendium för utlandstermin av Hanken (praktik eller utbytesstudier) på samma studienivå (kandidat/magister)
 • du som studerar på kandidatnivån bör uppfylla samma behörighetskrav som för utbyte Opens in new window (förutom kraven angående språkkunskaper) vid första ansökningstidens utgång. Kandidatstudenter med god studietakt, minst 30 sp av de obligatoriska grundkurserna per 31.12, kan ansöka om stipendium under det första studieåret (efter 1 närvarotermin) för praktik under sommaren mellan det första och andra studieåret.
 • du som studerar på kandidatnivån får inte redan ha avlagt kursen Utlandspraktik inom kandidatexamen
 • Kandidatstudenter som fortsätter sina magistersstudier på Hanken bör ha utexaminerats före den sista ansökningsdagen för att kunna beviljas ett löfte om stipendium för fördjupad praktik
 • Magisterstudenter kan endast beviljas löfte om stipendium för maj-augusti mellan det första och andra studieåret dvs. efter två närvaroterminer på magisternivån
 • Magisterstudenter får inte redan ha avlagt en praktikkurs på magisternivån (du kan bara avlägga en praktikkurs med godkänt vitsord per studienivå. Din praktik måste vara en del av någondera av dessa kurser). 

Obs! Alla kandidatstudenter som uppfyller kraven ovan får ett löfte om stipendium, eftersom praktiken utgör en obligatorisk del av studierna. Magisterstudenter som uppfyller kraven kan få ett löfte om stipendium om praktikmedlen räcker till efter kandidatstudenternas stipendier. Ifall praktikmedlen inte räcker till för all magisterstudenter som uppfyller kraven, så rankas studenterna enligt mängden studiepoäng t.o.m. det förgångna årets 30.12. Studenter med mer studiepoäng prioriteras. Alla som får ett löfte om stipendium bör dock ännu för praktikplatsens del uppfylla kraven nedan, för att löftet skall kunna användas. 

För att du skall kunna använda ditt löfte om stipendium för praktik bör din praktik

 • vara utomlands*
 • ske då du är närvaroanmäld vid högskolan 
 • ske mellan maj och augusti (minimilängden för praktik skall ske inom dessa månader dvs. 90 dagar för kandidatstudenter och 60 dagar för magisterstudenter)
 • ske under en enhetlig period, på heltid och vid en och samma arbetsgivare
 • på magisternivån godkännas av praktikexaminatorn som en del av dina studier antingen som kursen Fördjupad praktik i [huvudämne] eller Fördjupad praktik utomlands i [huvudämne] genom att praktikexaminatorn undertecknar "Learning Agreement" (notera att du bara kan avlägga en av dessa praktikkurser per studienivå, inte båda). 
 • på kandidatnivån godkännas av praktikexaminatorn som en del av dina studier som kursen Utlandspraktik inom kandidatexamen (du kan således inte redan ha avlagt denna kurs tidigare)
 • Skall din praktik på kandidatnivån vara minst 90 dagar lång och på magisternivån minst 60 dagar lång (dessa dagar skall infalla inom maj-augusti)
 • vara max 364 dagar lång

* gäller ej praktik för icke-finska studenter

bild_over_stipendier03.jpg

Kandidatstudenter som uppfyller kraven får ett löfte om stipendium eftersom praktiken utgör en obligatorisk del av studierna. Magisterstudenter som uppfyller kraven kan få ett löfte om stipendium om praktikmedlen räcker till efter kandidatstudenternas stipendier. Ifall praktikmedlen inte räcker till för all magisterstudenter som uppfyller kraven, så rankas studenterna enligt mängden studiepoäng t.o.m. det förgångna årets 30.12. Studenter med mer studiepoäng prioriteras. Alla som får ett löfte om stipendium bör dock ännu för praktikplatsens del uppfylla praktikkraven, för att löftet skall kunna användas. 

Lämna in din stipendieansökan inom ansökningstiden i Mobility Online portalen. Obs! Du behöver inte redan ha en praktikplats för att kunna ansöka om stipendium.

Välj fliken "Internship Grant Application" och därefter antingen kategori 1, 2 eller 3. Du kan endast ansöka om praktikstipendium ur en kategori per ansökningsperiod och du kan inte byta den i efterhand så kolla kategorierna nogrannt nedan.

Kategorier:

1. EU:s medlemsländer, EES/EFTA- länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Makedonien och Turkiet, och Erasmus samarbetsland Storbritannien.
2. Övriga länder utomlands (Utanför Europa och t.ex. Schweiz)
3. Finland (endast för dig som studerar vid ett engelskspråkigt magisterprogram och Finland inte är ditt hemland).

Du kan ansöka om stipendium för praktik i Mobility Online två gånger om året. Den första ansökningsperioden för stipendium för praktik är samtidigt som ansökningstiden för utbytesplatser. Ansökningsomgångarna är följande:

 • Första ansökningsomgången: xx.12.2024 - 31.01.2025 (TBA)
 • Andra ansökningsomgången: 1-15.3.2025 

Resultaten publiceras i regel ca. 2 veckor efter att ansökningstiden har gått ut. Du får ett epost oberoende om du beviljats ett stipendium eller inte.

Notera att du under en ansökningsomgång endast kan ansöka om ett stipendium, antingen stipendium för utlandspraktik eller utbytesplats. Detta betyder att du t.ex. inte kan i januari-december ansöka om utbytesplats och samtidigt om praktikstipendium eller vise versa. Notera också att du kan få ett stipendium för antingen utlandspraktik eller utbyte på vardera studienivån.

Om du beviljas ett stipendium får du ett s.k. löfte av praktikstipendium av Hanken. Löftet betyder att du som student uppfyller kraven för att kunna få stipendium och att stipendiemedel har reserverats för dig. Notera dock att din praktikplatsen ännu bör uppfylla Hankens krav för att du verkligen skall kunna använda ditt löfte av stipendium. Du kan läsa alla kraven ovan på denna sida under rubriken "Behörighetskrav för stipendium för praktik". Du har tid på dig t.o.m. 15.4.2024 att meddela om vilken din praktikplats är. Notera följande:

 • Du behöver inte ha en praktikplats då du ansöker om stipendiet.
 • Praktikperioden bör ske under maj-augusti (minimilängden måste ske inom dessa månader)
 • Då du ansöker om stipendium för praktik på kandidatnivå bör praktiken utgöra ditt utlandsobligatorium.
 • Då du ansöker om ett praktikstipendium godkänner du Hankens villkor för praktikstipendium:
   

Före ditt stipendium kan betalas ut bör du meddela Karriärtjänster om din praktikperiod via Mobility Online-portalen senast 15.4.2024. Här nedan hittar du noggranna instruktioner på de stegen du skall ta före, under och efter praktiken för att få stipendiet.

Före praktiken eller senast 15.4

Lämna in del 1 av ”Learning Agreement” som skickas till dig per epost bifogat till ditt löfte om praktikstipendium. Det är genom att ladda upp in del 1 av "Learning Agreement" i Mobility Online som du avtalar om din praktikperiod. 

Kom ihåg att Learning Agreementen skall laddas upp i Mobility Online senast 15.4. Du kan printa ut dokumentet och den kan fyllas i per hand och skannas. Se till att all nödvändig information är ifylld på den. Notera t.ex. att för praktiker inom EU länder är det ett krav att du har sjuk-, olycksfalls- och ansvarsförsäkring i kraft under hela  praktikperioden. Se också till att du har alla tre underskrifter: 
1.    Din egen underskrift
2.    Representanten för praktikplatsen
3.    Ditt huvudämnes praktikexaminator (hittas i Sisu under ditt huvudämnes praktikkurs). Hen godkänner alltså praktikens innehåll.

Inom 15.4 skall du också samtidigt fylla i information om din praktikperiod i Mobility Online under rubriken Fill in data concerning the internship (Student). 

När du laddat upp Learning Agreementen och fyllt i info om din praktikplats i Mobility Online, kan du vänta på att vi kollar igenom dokumenten och skickar åt dig en s.k. Grant Agreement per epost. Vänligen notera att dokumenten behandlas manuellt på Karriärtjänster och därför kan det ta 1-2 veckor att kolla upp dina dokument. Under sommaren kan behandlingstiden på ett dokument vara längre eftersom inga dokument behandlas under julimånad.

Skriv under och ladda upp din Grant Agreement i Mobility Online

Karriärtjänster skickar dig din Grant Agreement per epost där det framkommer hur stort ditt praktikstipendium är. Läs dokumentet igenom, printa ut det och skriv under. Sedan kan du skanna och spara den, och ladda upp i Mobility Online under steget "Sign and upload grant agreement for internship (Student)".

Före du kan ladda upp dokumentet, måste du ha klickat i det föregående steget "Confirm sufficient insurance coverage (Student)" i Mobility Online dvs. att du har tillräcklig försäkring för din praktikperiod. Det här gäller praktikperioder inom kategori 1 (inom EU) som har som krav att du måste ha sjuk-, olycksfalls- och ansvarsförsäkring under hela praktikperioden. Om din praktik utgör obligatoriska delen av studierna på kandidatnivå är du försäkrad av högskolan för sjukdom och olycksfall, men inte för ansvarsförsäkring. Du kan läsa mer om försäkringarna nedan på denna sida. 

När du laddat upp din Grant Agreement

Efter att alla de ovannämnda punkterna är avklarade rätt betalas ditt stipendieum. Kom dock ihåg att stipendiearbetet sköts manuellt på Karriärtjänster och utbetalningen sker alltså inte genast utan efter att dina dokument har behandlats.

Ifall det sker förändringar i längden på din praktikperiod som överskrider +-5 dagar från det du tidigare anmält

Skicka del 2 av "Learning Agreement" d.v.s. ”Exceptional Changes to Original Internship Programme” till Karriärtjänster ifall längden på din praktik förändrats på -+5 dagar. Dokumentet skall vara undertecknat av en representant på praktikplatsen. Då du fått underskrift från både praktikplats och Karriärtjänster skall du ladda upp dokumentet i Mobility Online. Om din praktik blir kortare med mer än fem dagar, men är ändå tillräcklig lång för kraven (90 dagar för kandidater och 60 för magistrar), så behöver du betala tillbaka bara en liten del av stipendiesumman. Ifall din praktik dock blir kortare än minimikraven på dagarna, så bör du betala hela ditt stipendium tillbaka. 

Efter praktikperioden

Lämna in del 3 av "Learning Agreement" d.v.s ”Internship Certificate” undertecknat av en representant vid praktikplatsen inom 30 dagar efter avslutad praktikperiod genom att ladda upp det i Mobility Online vid steget "Upload Internship Certificate (Student)". 

För att erhålla studiepoäng för din praktik (vilket är krav för att kunna få stipendium) bör du lämna in en praktikrapport till din praktikexaminator. Mera information om praktikrapporten hittar du i Sisu och kommer överns om med din praktikexaminator.

Om du gjorde praktik inom Kategori 1 får du efter din praktik en inbjudan per epost till att fylla ett feedbackformulär från Erasmus. Du skall fylla i formuläret senast 30 dagar efter avslutad praktik och detta är obligatoriskt. För Kategori 2 och 3 gäller det att svara på feedbacken i Mobility Online.

Obs! Det är viktigt att du utför stegen i detta dokument noggrant. Stipendiet kan återkrävas ifall alla steg i processen inte är slutförda.

 

Stipendiesumman betalas ut som en klumpsumma efter att du har lämnat in alla nödvändiga dokument och de har behandlats.Månadsstipendiet för praktik är för tillfället 690€, undantagsvis 640€ för följande länder: Bulgarien, Spanien, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Norra Makedonien, Portugal, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern och Estland.

Minimilängden på praktik för kandidatstudenter är 90 dagar och det betyder att ditt stipendium är åtminstone räknat för 90 dagar. Den totala stipendiesumman för kandidatstudenter avrundas alltid till åtminstone 2200€ eftersom det är en obligatorisk del av studierna. Minimilängden för praktik för magisterstudenter är 60 dagar och därmed får du ett stipendium räknat på åtminstone 60 dagar och upp till 90 dagar ifall din praktik är längre och alla 90 dagar infaller inom maj-augusti. Stipendiet kan evenentuellt räknas för upp till fyra månader för både kandidatstudenter och magisterstudenter ifall praktikperioden sker helt och hållet inom maj-augusti (120 dagar) och ifall Hankens praktikstipendiemedel räcker till.

För praktiker inom EU som börjar 1.6.2024 eller senare tilldelas dessutom två dagar extra stipendium för resande till och från praktikorten, samt ett resetillägg som beror på distansen från din hemstad till din praktikort (varierar mellan 28-1735€). Du behöver inte ansöka skilt om resetillägget. Karriärtjänster tar resetillägget automatiskt i beaktande om det gäller dig. Ifall du väljer att resa på ett grönt sätt, så kan du få ett större resetillägg ifall du kan bevisa efter praktiken att du rest grönt. Läs mer om detta nedan på denna sida. 

Skall jag ansöka skilt om Erasmus-medel?

Nej. Om du åker på praktik i Europa får du i regel automatiskt ett Erasmus-stipendium via Hanken. Du behöver därmed inte ansöka om Erasmus-stipendium skilt, utan det utgör en del av stipendiet du erhåller från Hanken.

Europeiska Unionen delar ut praktikstipendier åt studerande vid sådana universitet som ansökt och erhållit ett s.k. Erasmus University Charter. Det innebär att Hanken årligen erhåller medel att dela ut åt studerande som åker på praktik till ett europeiskt land med Hankens stipendium.

Mera information om Erasmus+ hittar du på Europeiska kommissionens webbsidor

Du som skall göra praktik utomlands med Erasmus+ får i samband med din Grant Agreement ett exemplar av Erasmusstadgan (Erasmus Student Charter) för studerande. Stadgan beskriver dina rättigheter och skyldigheter, dvs. vad du har rätt till och vad som förväntas av dig under praktikperioden. I stadgan står bl.a. att praktiken ska tillgodoräknas i sin helhet osv. I stadgan anges också dina skyldigheter som Erasmusstudent gentemot din egen institution och det företag som tar emot dig. Du hittar stadgan också nedan:

 

Praktik inom Kategori 1

Om du åker på praktik och ansöker om stipendium inom Kategori 1, dvs. inom EU, så kan du enligt EU-kommissionens regler få praktikstipendium endast om du har en sjuk-, ansvars- och olycksfallsförsäkring i kraft för hela praktikperioden. Hanken erbjuder sjuk-och olycksfallsförsäkring åt kandidatstudenter, men inte ansvarsförsäkring. Kandidatstudenter bör således skaffa ansvarsförsäkring själv ifall arbetsgivaren inte erbjuder det. Ansvarsförsäkring kan man fråga efter hos fackförbund eller som ett tillägg till din rese- eller hemförsäkring hos ditt försäkringsbolag. Notera också att Hankens sjuk-och olycksfallsförsäkring är mycket begränsad och gäller inte resgods eller privata resor under praktiken – därför rekommenderar vi att du också tar en egen reseförsäkring för din praktikperiod. 

Magisterstudenter måste således själv skaffa dessa tre försäkringar, men det är också vanligt att arbetsgivaren erbjuder en, flera, eller alla dessa försäkringar åt praktikanten. Sjukförsäkringen kan du sköta genom att ha ett europeiskt sjukvårdskort från FPA. Ansvarsförsäkring kan man fråga efter hos fackförbund eller som ett tillägg till din rese- eller hemförsäkring hos ditt försäkringsbolag. Vi rekommenderar ändå att du skaffar också en reseförsäkring, eftersom det Europeiska sjukvårdskortet inte ersätter t.ex. transport med sjukhushelikopter till Finland.

Praktik inom Kategori 2 och 3

Hanken kräver inte några försäkringar för praktiker som sker utanför EU, eller i Finland. Vi rekommenderar dock varmt att du skaffar en reseförsäkring.

Studerande med specialbehov eller handikapp som åker på praktik till ett EU-land kan få tilläggsmedel för sin praktik. 

Om du vill ansöka om ett tilläggsstipendium, tag kontakt med internationella koordinatorn (outgoing.mobility(at)hanken.fi) vid Hanken för mer information.

 
Green Erasmus

I Erasmus+ programmets nya programperiod 2021–2027 betonas speciellt mycket inkludering, digitalisering, grönt tänkande och delaktighet i samhället. Ett sätt att främja grönt tänkande och miljöansvar är till exempel att minska koldioxidavtrycket under utlandsperioderna och genom att i mån av möjlighet använda mer miljövänliga transportmedel. Med hjälp av programmet ökar också deltagarnas och organisationernas miljömedvetenhet och deras engagemang för hållbar utveckling.

Från och med sommaren 2023, har studenter som får ett Erasmus+ praktikstipendium även kunnat ansöka om ett tilläggsbidrag för gröna sätt att resa till och från värdlandet. Tåg, buss och samåkning med bil räknas som gröna sätt att resa i och med de lägre koldioxidutsläppen. Det räcker att åtminstone hälften av resan är gjord grönt. För att underlätta valet av ett långsammare sätt att resa erbjuds har ett tilläggsbidrag på 50 euro samt upp till max. fyra dagars resebidrag för grönt resande delats. Tilläggsbidraget betalas ut efter utbytet och mot ansökan och bevis på de gröna resesätten (biljetter/kvitton). Notera att största delen av resan eller minst den ena riktningen av en tur-returresa skall tillryggaläggas med tåg, buss eller samåkning med bil för att berättiga till extra bidrag. För praktikperioder som börjar 1.6.2024 eller senare har tillägget uppdaterats så att tilläggets storlek kan variera från 56-1735€ beroende på distansen mellan din hemstad och praktikstaden. Därtill får du extra bidrag för resedagarna (0-6 dagar). Du kan läsa mera om Green Erasmus projektet här.

Interail Global Pass för praktikperioder inom EU

Goda nyheter för studenter som funderar på att resa till sitt utbyte eller sin praktik grönt! Erasmus Student Network har i samarbete med EUrail lanserat ett s.k. Interrail Global Pass, som är skräddarsytt till deltagare inom Erasmus+ programmet. 

Med detta Interrail pass kan man resa grönt i Europea med tåg i 4 eller 6 dagar under ett halvt år. Under 28-åringar är dessutom berättigade till de vanliga Interrail erbjudanden, vilket gör passet ännu billigare. Läs mer här.
 

Studiefonden - beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ekonomföreningen Niord Opens in new window -  Niord lediganslår stipendier för sina juniormedlemmar att söka för obligatoriska utbytesstudier eller praktik utomlands både på våren och hösten. Niord informerar om ansökningstiderna i Niordbladet, Niord webbsida och på shs.fi Opens in new window .

Fyrk.fi - hjälper dig navigera bland stipendier och understöd.