| 04.10.2022

Hankenalumner nöjda med sin karriärutveckling

Studenter utanför Hanken i Helsingfors
Enligt de färskaste resultaten är Hankenalumner nöjdare än medeltalet i Finland då det gäller karriärutveckling och universitetsexamen.

Varje höst skickas en nationell karriäruppföljningsenkät till alumner som har utexaminerats vid ett universitet i Finland. Den senaste enkäten skickades ut i början av oktober 2021 till de magistrar som utexaminerats fem år tidigare (2016) och till de doktorer som avlagt sin doktorsexamen tre år tidigare (2018). Undersökningen visar strålande resultat för Hankens del.

Hela 96% av Hankenekonomerna är nöjda med sin examen, 93 % är nöjda med sin karriärutveckling och 96% skulle rekommendera sin alma mater för andra studenter. Svarsprocenten var också rekordhög, 52,1%, det är den högsta svarsprocenten av alla finländska universitet då medeltalet på den nationella svarsprocenten ligger på 42,6%.

På nationell nivå är 89% av de som utexaminerats nöjda med sin magisterexamen och 88% är nöjda med sin arbetskarriär hittills. Av respondenterna skulle 87% rekommendera sin universitetsutbildning för andra.

Av de som doktorerat uppgav alla respondenter att deras arbetsuppgifter blivit intressantare, att de har fått en bättre position på sitt nuvarande jobb och att deras möjligheter till framgång på arbetsmarknaden har ökat tack vare deras doktorsexamen. För 80% av respondenterna hade lönen ökat och de professionella uppgifterna hade blivit mer krävande efter doktorsexamen. Svarsprocenten bland Hankens doktorer var 83,0%, jämfört med det nationella medeltalet på 47,4%.

Sysselsättningsgraden för både magistrar och doktorer visar sig också vara mycket hög. Av respondenterna med magisterexamen uppger 96,3% att de har jobb fem år efter examen, och motsvarande siffra för doktorerna tre år efter examen är 100%.

Du kan hitta mera detaljerade resultat på båda uppföljningarna på Hankens webbsida Opens in new window i Power BI format där du också kan filtrera svaren enligt till exempel examensår och huvudämne.

Varje svar är viktigt för Hanken

Årets karriäruppföljning har startat 3.10.2022. Enkäten har skickats ut till de magistrar som utexaminerats 2017 och till de doktorer som avlagt sin doktorsexamen 2019. Varje svar är viktigt för Hanken, så passa på att svara på enkäten då det är din tur! Resultaten inverkar även på universitetens finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet sedan år 2021.

Genom att svara hjälper du både nuvarande och framtida studenter då Hanken får värdefull information för utveckling av undervisningen. Att få information om utexaminerades karriärstigar är dessutom värdefullt för studenterna när de funderar på sina studier och arbetsmöjligheter. Vid Hanken används svaren bland annat för karriärhandledning av studenter, samt i ackrediteringssyfte.

De nationella enkäterna om karriäruppföljning genomförs av universitetens gemensamma Aarresaari-nätverk (Nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster).
Utöver de nationella uppföljningarna följer Hankens Karriärtjänster också upp hur nyutexaminerade magistrar placerar sig på arbetsmarknaden sex månader efter utexaminering.

De senaste resultaten för magistrar utexaminerade 2021 visar att 98,8% av respondenterna hade någon form av sysselsättning sex månader efter utexaminering. Magistrarna är väldigt nöjda med sin examen, då hela 99% skulle rekommendera sin utbildning till andra. Också dessa resultat hittar du mer i detalj i Power BI format på Karriärtjänsters nätsidor.
 

Mera information:
Susanna Paul
Karriärplanerare
susanna.paul@hanken.fi

Mira Aarnivuo
Alumnkoordinator
mira.aarnivuo@hanken.fi