Examensbetyg, betygsansökan och betygsutdelning

Information om examensbetyg och instruktioner för betygsansökan och betygsutdelning.

Examensbetyg

När du avlagt alla studier som krävs för din examen ska du anhålla om examensbetyg. Examensbetyget får du på anhållan, det skrivs inte ut automatiskt. Observera att du inte kan annullera din betygsansökan och att du efter att du ansökt om ditt examensbetyg inte kan höja vitsordet för en kurs som ingår i den examen. Du måste vara närvaroanmäld för den terminen då du får ditt examensbetyg.

Förutom examensbetyget får du också ett officiellt studieutdrag på svenska och på engelska samt ett så kallat diploma supplement, en engelskspråkig examensbilaga för internationellt bruk som beskriver närmare den examen som du avlagt och dess position i det finländska examenssystemet. Diploma supplement-bilagan följer en modell som utvecklats av Europeiska kommissionen, Europarådet och UNESCO/CEPES.

    1. När du har avklarat alla kurser (samt skrivit eller bestämt datum för mognadsprovet) som krävs för kandidatexamen kan du påbörja betygsansökningsprocessen.
    2. Gå igenom vilka kurser som inkluderas i din kandidatexamen utgående från din studieplan i Sisu. 
    3. Kontrollera i Hanna att du inte har obetalda avgifter eller - om du inte fortsätter med magisterstudier på Hanken - utestående boklån. 
    4. Kontrollera i Sisu att ditt telefonnummer och din postadress stämme - korrigera eventuella felaktigheter!
    5. Fyll i den elektroniska betygsansökan. Notera att du får ett bekräftelsemejl då din betygsansökan har skickats in. Kontrollera att du fått bekräftelsemejlet (kontrollera också din skräppost) för att försäkra dig om att din betygsansökan har mottagits. Se deadline för den elektroniska betygsansökantidtabellssidan på webben.
    6. Betygsansökan genererar din personliga länk till Kandidatrespons, den feedback-enkät som alla nya kandidater ska besvara. Notera att kandidatrespons används i Undervisnings- och kulturministeriets finansieringsmodell, och hela 3 % av den totala statsfinansieringen till universiteten baseras på svarsantal och resultat i Kandidatrespons. Reservera 20-30 minuter för att göra betygsansökan!
    7. I tillägg till den elektroniska betygsansökan ska du slutföra din betygsansökan genom att ansöka om utexaminering via studieplanen i Sisu. Du rekommenderas starkt att delta i en drop-in workshop som ordnas av studievägledarna för att säkerställa att studieplanen i Sisu är korrekt ifylld, se tidpunkt för workshopen på tidtabellssidan 
    8. Du får en bekräftelse om att du kommer att få betyg ca 5 dagar före betygsdagen till din Hanken-e-post. Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi om du inte fått e-postmeddelandet senast 3 vardagar före examensdatumet.
    9. Examensbetyget avhämtas vid Hanken enligt anvisningarna i det bekräftelsemeddelande du får ca 5 dagar före betygsdagen. Eventuell fullmakt sparas så länge som nödvändigt. Av säkerhetsskäl skickar vi inte originalbetygen per post till dig.
    1. När du har avklarat alla kurser, skrivit eller bestämt datum för mognadsprov samt lämnat in din magisteravhandling (den, och i vissa fall seminariet, behöver inte synas på studieutdraget ännu) kan du påbörja betygsansökningsprocessen.
    2. Kontrollera att din studieplan i Sisu visar de kurser som du avklarat / väntar på att få in studiepoäng för och uppfyller alla krav för utexaminering. 
    3. Kontrollera i Hanna att du inte har några ouppklarade boklån eller obetalda avgifter -> betala obetalda avgifter! 
    4. Kontrollera i SIsu att ditt telefonnummer och din postadress stämmer, korrigera det som inte stämmer!
    5. Om du har en nyckel till Hanken ska du återlämna den till IB i Helsingfors/förvaltningen i Vasa. Det är även möjligt att skicka nyckeln i ett brev till IB tillsammans med namn och studienummer. Ifall det tillkommer en pantavgift, tar IB kontakt med dig när de mottagit brevet.
    6. Fyll i den elektroniska betygsansökan. Notera att du får ett bekräftelsemejl då din betygsansökan har skickats in. Kontrollera att du fått bekräftelsemejlet (kontrollera också din skräppost) för att försäkra dig om att din betygsansökan har mottagits. Se deadline för den elektroniska betygsansökantidtabellssidan på webben.
    7. I samband den elektroniska betygsansökan fyller du även i Finlands ekonomers elektroniska enkät för nyutexaminerade magistrar som du automatiskt länkas till.
    8. I tillägg till den elektroniska betygsansökan ska du slutföra din betygsansökan genom att ansöka om utexaminering via studieplanen i Sisu. Du rekommenderas starkt att delta i en drop-in workshop som ordnas av studievägledarna för att säkerställa att studieplanen i Sisu är korrekt ifylld, se tidpunkt för workshopen på tidtabellssidan 
    9. Du får en bekräftelse på att du kommer att få betyg ca 5 dagar före betygsdagen till den e-postadress du uppgett i din betygsansökan. Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi om du inte fått e-postmeddelandet senast 3 dagar före utdelningsdatumet.
    10. Din studierätt avslutas på betygsdatumet, och dina användarrättigheter till Hankens datanät samt e-post upphör dagen efter betygsdatumet.
    11. Examensbetyget ska avhämtas vid Studentservice/receptionen i Helsingfors eller från studiebyrån i Vasa enligt de anvisningar du får i det bekräftelsemeddelande som skickas ca 5 dagar före betygsdagen. Eventuell fullmakt sparas så länge som nödvändigt. Av säkerhetsskäl skickar vi inte originalbetygen per post till dig.
    1. När du har avklarat alla kurser och disputerat (doktorsavhandlingen behöver inte synas på studieutdraget ännu) kan du ansöka om examensbetyg genom den elektroniska betygsansökan (se nedan).
    2. Kontrollera att alla studier som ska inkluderas i din examen syns på ditt officiella studieutdrag.
    3. Uppdatera ditt telefonnummer och din postadress i Sisu.
    4. Kontrollera i Hanna att du inte har några ouppklarade boklån eller obetalda avgifter -> betala obetalda avgifter!
    5. Om du har en nyckel till Hanken (och inte är anställd vid Hanken) ska du återlämna den till IB i Helsingfors/förvaltningen i Vasa. Det är även möjligt att skicka nyckeln i ett brev till IB tillsammans med namn och studienummer. Ifall det tillkommer en pantavgift, tar IB kontakt med dig när de mottagit brevet.
    6. Fyll i den elektroniska betygsansökan. Notera att du får ett bekräftelsemejl då din betygsansökan har skickats in. Kontrollera att du fått bekräftelsemejlet (kontrollera också din skräppost) för att försäkra dig om att din betygsansökan har mottagits. Se deadline för betygsansökan på tidtabellssidan.
    7. I tillägg till den elektroniska betygsansökan ska du sammanställa dina studiehelheter i studieplanen i Sisu och ansöka om utexaminering via studieplanen i Sisu då alla prestationer du avlagt syns i Sisu! Observera att din betygsansökan inte är komplett utan detta sista steg. Anvisningar för detta publiceras senare på Sisu-webbsidorna.
    8. Du får en inbjudan till betygsutdelningen/information om betygsdagen ca 5 dagar före betygsdagen till din Hanken-e-post.  Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi om du inte fått e-postmeddelandet senast 3 vardagar före examensdatumet. Om det inte ordnas betygsutdelning på din betygsdag kan du delta i den följande som ordnas - anvisningar finns i mejlet som du får.
    9. Din studierätt avslutas på betygsdatumet, och dina användarrättigheter till Hankens datanät samt e-post dagen efter utexaminering.

    Betygsutdelningen är en liten festlig tillställning där rektor eller prorektor delar ut examensbetygen (kandidat- magister- och doktorsbetyg) och de utexaminerade bjuds på ett glas mousserande vin. Du får en inbjudan till betygsutdelningen ca en vecka före betygsdatumet till din e-post och ska bekräfta ditt deltagande. Betygsutdelning ordnas inte varje betygsdag. Om det inte ordnas utdelning på din betygsdag kan du delta i den följande som ordnas!