| 31.05.2024

Universitetens urvalsprov förnyas 2025 – det blir lättare att söka till flera utbildningsområden

Hanken studenter med cykel
Från och med 2025 använder universiteten nio nationella urvalsprov, med vilka man kan söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. Samtidigt görs tidtabellen för urvalsproven luftigare så att de som väljs med betygsantagningen i fortsättningen inte behöver förbereda sig och delta i urvalsproven.

Finlands universitetsrektorer UNIFI rf:s prorektorer för utbildning har gett universiteten ett förslag till en urvalsprovshelhet som ska användas vid universitetens antagning av studerande från och med 2025 och som skulle minska antalet urvalsprov från cirka 120 till nio urvalsprov. Universitetens utbildningar beslutar i sina urvalskriterier om användningen av nationella urvalsprov vid antagningen av studerande. Urvalskriterierna publiceras i tjänsten Studieinfo.fi före utgången av oktober.

– Många utbildningsområden har redan lång erfarenhet av att välja studerande genom gemensamma urvalsprov. Urvalssamarbetet har bevisligen ökat den utbildningsmässiga jämlikheten, högskoleutbildningens tillgänglighet och den regionala rörligheten, berättar Marja Sutela, ordförande för Unifis nätverk för utbildningsprorektorer.
 

Reformen ger möjlighet att söka till flera utbildningsområden

Målet med reformen är att minska den belastning som de sökande upplever och ge de sökande en genuin möjlighet att söka till flera olika utbildningsområden och till olika universitet.

– I högskolornas ansökan på våren är det möjligt att välja sex olika ansökningsmål på ansökningsblanketten. I praktiken är det dock omöjligt för den sökande att förbereda sig och delta i upp till sex olika urvalsprov. Universiteten har velat ingripa i detta missförhållande genom reformen, konstaterar Tanja Juurus, projektchef för utvecklingsprojektet för studentantagningarna vid universiteten.

I och med urvalsproven som kombinerar olika utbildningsområden kan allt fler sökande söka till alla önskade utbildningar med samma urvalsprov. I fortsättningen ordnas urvalsproven också så att det inte samtidigt ordnas flera olika urvalsprov. Hittills har man inte kunnat undvika att prov ordnas samtidigt på grund av det stora antalet urvalsprov.
Reformen gäller de skriftliga urvalsproven 2025 för de utbildningar som ingår i vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna.

Mängden material som ska läsas på förhand minskar betydligt

De nya nationella urvalsproven betonar de sökandes förmåga att förstå och tillämpa det material som ges vid provtillfället. Antalet separat förhandsmaterial minskar betydligt och i fortsättningen publiceras de endast några dagar före urvalsproven. På så sätt behöver de sökande inte börja förbereda sig inför urvalsproven innan resultaten av betygsantagningen publiceras.

Uppgifter som motsvarar gymnasiets lärokurs i vissa läroämnen krävs även i fortsättningen i urvalsproven för de utbildningsområden där dessa baskunskaper är nödvändiga med tanke på studierna.

I alla nio urvalsprov mäts sådan kompetens och sådana färdigheter som är centrala för alla utbildningsområden som ingår i urvalsprovet. I en del av urvalsproven ingår dessutom provdelar som endast är riktade till sökande inom vissa branscher. I dessa delar mäts de färdigheter som behövs i studierna inom just dessa utbildningsområden.

Bakgrund

Universiteten inledde i början av 2022 ett utvecklingsprojekt för antagningen av studerande på initiativ av prorektorerna för utbildning vid Finlands universitetsrektorers råd Unifi.
Utkastet till den nya urvalsprovshelheten var på en öppen remissrunda 21.3–25.4.2024 i tjänsten Dinasikt.fi.

Utifrån kommentarerna ansåg universiteten att utkastet till urvalsprovshelheten i huvudsak var fungerade. Utifrån kommentarerna och diskussionerna med utbildningsområdena gjordes nödvändiga ändringar i urvalsprovshelheten.

Mer information om de nya nationella urvalsproven publiceras på webbplatsen yliopistovalinnat.fi och i tjänsten Studieinfo.fi före utgången av oktober 2024. Förslaget från Unifis vicerektorsmöte om ny urvalsprovhelhet finns på bloggen för utvecklingsprojektet för antagningen av studerande (på finska).

Ytterligare information:
Linda Gerkman
Direktör för utbildning och digitala tjänster
Svenska handelshögskolan
Tfn 040 352 1366

Marja Sutela
Prorektor för Tammerfors universitet
Ordförande för Unifis nätverk av vicerektorer för utbildning
Tfn 040 721 5204