| 19.09.2023

Stater i det globala syd vill dra nytta av västerländska firmors företagsansvar

På internationell nivå har stater från det globala syd, det vill säga Afrika, Asien och Latinamerika, enats kring att ansvarsfull företagsverksamhet innebär att man överför kompetenser, resurser och teknologi från nord till syd och att företagen inte får kränka den statliga suveräniteten. På nationell nivå kan dessa stater styra utländska företags ansvarsaktiviteter så att resurser går till offentliga och privata aktörer i maktposition.

I sin doktorsavhandling Making gains from ‘good oppressors’. Global South states contesting, instrumentalising and negotiating responsible business in the UN and Tanzania beskriver Eva Nilsson hur stater i det globala syd förhåller sig till företagsansvar.

Även om det numera finns ganska mycket forskning kring hur ansvarsfull och oansvarig företagsverksamhet påverkar människors liv i Afrika, Asien eller Latinamerika, vet vi väldigt lite om hur dessa stater förhåller sig till företagsansvar och hur det politiseras på internationell och nationell nivå.

Nilsson har forskat kring en stor gasinvestering av bland annat Shell, Equinor och ExxonMobil i Tanzania. Hon har också analyserat debatter om företagsansvar inom Förenta Nationerna (FN) sen början av 1990-talet tills idag.

-På internationell nivå skedde en stor omvälvning för 30 år sedan då industriländer med Europa i spetsen började driva ansvarsfullt samarbete med företag som ett centralt sätt att bekämpa fattigdom och stötta hållbar utveckling. Stater i det globala syd var först skeptiska men har sedan anpassat sig, försökt dra nytta av situationen och betonat att de ska ha makten att bestämma vad företagsansvar innebär, säger Nilsson.

Forskningen i Tanzania visar att staten på central och kommunal nivå vill styra hurdana ansvarsprojekt stora företag gör. Genom styrningen kan statliga aktörer försäkra sig om att projekten stöder lokala servicebehov eller att de genererar resurser till privata makthavande personer och företagare.

-I värsta fall kan företagsansvarsaktiviteter styras så att de gynnar korruption, men i bästa fall kan de öppna upp nya möjligheter för lokala företag och arbetare, påpekar Nilsson.

Politiker i Tanzania har velat visa för väljarna att de håller i trådarna och bestämmer hur utländska investerare ska gynna landets socio-ekonomiska utveckling.  

-I Tanzania, som i många andra länder i Afrika, har det införts lagstiftning som stipulerar för utländska investerare hur stor andel av personalen och av underleverantörerna som måste vara lokala. Dessutom måste företag få grönt ljus för sina årliga ansvarsprogram av statliga aktörer. förklarar Nilsson.

Du kan läsa avhandlingen i sin helhet via denna länk: Making gains from ‘good oppressors’. Global South states contesting, instrumentalising and negotiating responsible business in the UN and Tanzania

Eva Nilssons disputationstillfälle hålls fredagen den 22 september kl. 12 på Hanken (auditorium Futurum) och via Teams. Du kan delta på distans via denna länk Opens in new window .
Opponent: Ralph Hamann, Professor & Research Director, Graduate School of Business (GSB), University of Cape Town.
Kustos: Frank den Hond, Svenska handelshögskolan