| 21.11.2022

Självmätningsteknologier kan användas till att förändra skadliga normer och strukturer

Konsumenter förväntas jobba med sig själv med hjälp av produkter och appar för självmätning, men ny forskning tyder på att de även kan användas för att undvika och förändra strukturer, så som skadliga skönhetsnormer eller arbetsplatsförhållanden.

Produkter och appar för självmätning blir alltmer populära i samband med det växande intresset för välmående. Armband, klockor, ringar och personvågar är exempel på produkter som används i allt högre grad av konsumenter för att få vetskap om sin kondition, fysiska aktivitet, stressnivå, sömn och andra fysiska och mentala attribut.

Samtidigt som data om välmående på individnivå blir alltmer tillgängligt har även mer ansvar för välmående lagts på individen. Forskningen tar avstamp i detta samhälleliga skifte där lösningar till samhälleliga, sociala och strukturella problem i allt högre grad förläggs till individers moral, beteende och kompetenser.   

I sin avhandling problematiserar Hannu Tikkanen att det skett en individualisering av ansvaret för välmåendet. Samtidigt som självmätningsteknologier ger människor data och insikter om hur de kan utveckla sig själva, är denna information ändå inte frånkopplad från strukturer.

 – Vi erbjuds fler och mer avancerade teknologier för att kunna mäta, analysera och ta kontroll över vårt välmående. Men samtidigt lever vi alla i miljöer där till exempel kulturella normer och arbetsförhållanden kan ha en betydande påverkan på oss. I min forskning har jag lagt fokus på hur användningen av självmätningsteknologier förhåller sig till de här omständigheterna, säger Tikkanen.

I sin avhandling visar Tikkanen hur företag kan se produkternas roll i ett större sammanhang, där de inte bara hjälper användaren att utveckla till exempel stresstålighet eller produktivitet, utan även att förstå och agera i den omgivning individen befinner sig i.

– Sammantaget tyder min forskning på att självmätningsteknologier även kan vara till hjälp i konsumenters strävan efter att undvika och ändra på skadliga normer eller sociala förhållanden. Dessa teknologier är som bäst när de inte lägger skulden på individer, utan hjälper dem att förstå sig själva, sin plats i omgivningen, och hur dessa förhållanden kan förbättras, fortsätter Tikkanen.

Du kan läsa hela doktorsavhandlingen här:
I Would Walk 10 000 Steps: The Role of Smart Technology Services in Responsibilisation of Consumer Well-Being Opens in new window

Hannu Tikkanen disputerar på sin doktorsavhandling onsdagen 23.11.2022 klockan 12:00 EEST på Svenska handelshögskolan (Arkadiagatan 22, Helsingfors) samt på distans. Du kan närvara vid disputationen online genom att klicka på denna Teams-länk. Opens in new window

Opponent: Professor Cristina Mele, University of Naples Federico II
Kustos: Professor Kristina Heinonen, Svenska handelshögskolan