| 30.11.2023

Doktorsavhandling: Osäkerhet kring beslutsfattares agerande påverkar finansmarknaden kraftigt

Allt eftersom osäkerheten i samband med beslutsfattares agerande ökar runt om i världen har detta en betydande inverkan på finansmarknaderna. Oavsett om det är den veckovisa dynamiken på företagsobligationsmarknaden eller handeln med värdepappersfonder har osäkerheten en stor och bestående inverkan.

I sin doktorsavhandling Essays on the Impact of Policy Uncertainty on the Financial Markets undersöker Ali Malik effekten av politisk osäkerhet på handeln med olika finansiella tillgångar och på institutionella investerares portföljer.

Policyrelaterad osäkerhet har en betydande inverkan på tillgångarnas värde. I sin avhandling finner Malik att tidpunkten för meddelanden från Federal Open Market Committee (FOMC) har en betydande inverkan på företagsobligationsdynamiken. Institutionella investerare tajmar sina affärer i relation till när FOMC tillkännagör sina meddelanden. Vidare genererar FOMC-relaterad osäkerhet och tillkännagivanden förutsägbara mönster i den veckovisa dynamiken gällande obligationsavkastning.

- Jag fann att osäkerhet kopplad till beslutsfattarnas (t.ex. regeringens) agerande på nationell nivå, som t.ex. penning- och finanspolitik, har en betydande och bestående inverkan på handeln med finansiella tillgångar och deras avkastning.
 
Malik utvärderar också effekten av osäkerheter i samband med penningpolitiska tillkännagivanden på fondförvaltares förmåga att generera avkastning över genomsnittet. Att utvärdera fondförvaltares uppträdande kring osäkra FOMC-meddelanden är ett nytt perspektiv.
 
- Min forskning är ganska banbrytande då jag mäter hur osäkra ekonomiska händelser får konsekvenser som påverkar investerarnas kapitalallokering, säger Malik.

Du kan läsa hela avhandlingen här:
Essays on the Impact of Policy Uncertainty on the Financial Markets

Ali Malik disputerar på sin avhandling via Teams kl. 16:00 tisdagen den 5 december. Delta via denna länk:
Ali Malik doktorsdisputation

Opponent: Professor Turan G. Bali, McDonough School of Business, Georgetown University
Kustos: Gonul Colak, Svenska handelshögskolan