| 02.11.2022

Doktorsavhandling: Finansiella aktörer spelar en viktig roll då globala uppvärmningen ska begränsas

För att begränsa den globala uppvärmningen krävs en avsevärd minskning av de växthusgaser som våra ekonomier släpper ut. EU har förbundit sig vid att minska nettoutsläppen till noll fram till år 2050 och Finland till år 2035. För att uppfylla kraven behövs fortsatta åtgärder från regeringar och företag, men också från finansiella aktörer.

I sin doktorsavhandling undersöker Katia Vozian om och hur finansiella aktörer tar hänsyn till klimatrelaterade omställningsrisker (se definition nedan*) då de bedömer kreditrisker. För att underlätta en organiserad övergång till en koldioxidsnål ekonomi behöver den klimatrelaterade omställningsrisken successivt bli inprisad av finansiella aktörer, till exempel banker, investeringsfonder och kreditvärderingsinstitut.

Sedan 2015 har finansiella aktörer i allt högre grad förbundit sig vid att stödja omställningen till lägre koldioxidutsläpp. Då en marknadsövergripande praxis för värdering av klimatrelaterade omställningsrisker saknas, kan en abrupt omvärdering leda till förluster på finansmarknaden och störa den finansiella stabiliteten i våra ekonomier.

– Det har varnats för att data gällande utsläpp av växthusgaser, mål för utsläppsminskning och andra indikatorer för ett företags omställning kanske inte är så tillförlitliga eller jämförbara. Ändå har både aktörer som Network for Greening the Financial System och Europeiska centralbanken sagt att man bättre borde utnyttja redan existerande data i stället för att vänta, säger Katia Vozian.

Enligt aktörer på finansmarknaden är databehovet en av de största utmaningarna för att bedöma företagens klimatrelaterade omställningsrisker. I sin forskning samlar Katia Vozian kvantitativa data om företags utsläpp, om hur företag planerar att minska sina utsläpp och om hur aktörer på finansmarknaden bedömer dessa företags kreditrisker.

– Från och med 2016, året då kreditvärderingsinstituten åtog sig att ta hänsyn till klimatrelaterade omställningsrisker, försämrades kreditbetygen hos de företag som hade högsta utsläppsnivåer i Europa, berättar Katia Vozian.

Denna negativa effekt var större för europeiska än amerikanska företag med höga utsläppsnivåer, vilket förmodligen återspeglar olika förväntningar kring klimatpolitiken i EU jämfört med USA under Trump-eran. 

När man tittar på marknaden för kreditswappar (CDS) i Europa och hos övriga aktörer, som banker och investeringsfonder, verkar värderingseffekten av utsläpp vara mycket liten. Samtidigt tycks marknadsaktörer ännu inte utvärdera andra relevanta indikatorer för ett företags omställningsrisk.

Läs hela avhandlingen här:
Understanding financial stability: climate-related considerations and financial markets operations Opens in new window

Katia Vozian disputerar på sin doktorsavhandling fredagen 4 november klockan 09:00 (EEST). Disputationen hålls online och du kan delta via denna Teams-länk. Opens in new window

Opponent: professor Juha Junttila, Jyväskylä universitet
Kustos: professor Ari Hyytinen, Svenska handelshögskolan, Helsinki GSE

 

*Definition av klimatrelaterad omställningsrisk

Processen för att anpassa ekonomin kommer att kräva en rad förändringar. Först och främst förändringar i den offentliga sektorns politik (till exempel försäljningsförbud av nya bensin- och dieselbilar). Dessutom behövs teknisk innovation och omställningar så befintlig teknik har överkomliga priser (till exempel elbilar). Sist men inte minst måste dessa förenas med förändringar i marknadssentiment hos investerare (till exempel ESG, investering i ren energi, avyttring av fossila bränslen), såväl som hos konsumenter (till exempel mindre efterfrågan på flygresor). Om tidpunkten och tempot för sådana förändringar hanteras oorganiserat kan förändringar medföra finansiella risker, som kallas klimatrelaterad omställningsrisk. Omställningsrisken till följd av sådana förändringar kan påverka ett företags resultat negativt och öka kreditrisken förknippad med detta företag. En sådan utveckling kan ytterligare orsaka förluster för banker och finansmarknadsaktörer (se figur 1, på engelska).

Figur 1. Hur drivkrafter i klimatomställningen kan påverka ett företags resultat, kreditrisk samt banker och finansmarknader. Källa: anpassad från BCBS (2021), ECB (2021)

Definition av klimatrelaterad omställningsrisk