| 09.03.2016

Doktorsavhandling: Enskilda valutor inexakta mätare för värdering av tillgångar

EM Olugbenga Olufeagba disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 11 mars 2016 i Vasa.

Enligt Olugbenga Olufeagba, som kommer att disputera på sin doktorsavhandling ''The currency effect on stock market relationships and stock return forecast", kan användningen av enskilda valutor som mått vid prissättning av tillgångar leda till förvrängningar i förväntade marknadsrelationer."Vi behöver en mer stabil mekanism, då volatiliteten i enskilda valutor har visat sig vara skadlig för värdering av tillgångar och således lett till högre transaktionsrisk,” säger Olufeagba.Hans avhandling behandlar ett ofta förbisett, men mycket viktigt, område inom litteraturen kring prissättning av tillgångar, mer specifikt hur valutan i värderingen av en tillgång påverkar interaktionen och relationerna mellan olika marknader. Tidigare studier har undersökt förhållandet mellan olika finansiella marknader, men genom att värdera tillgången enligt valutan i tillgångens domicil. Den kontinuerliga variationen i valutans värde indikerar ändå att detta är en opassande mätningsmekanism.“Resultaten bekräftar att det finns ett valutapremium i tillgångarnas pris och indikerar att tidigare dokumenterade förhållanden mellan aktie- och valutamarknaderna kan orsakas av interaktioner i valutakomponenten istället för mellan de två marknaderna. Att värdera både aktiepriset och valutan inom samma aggregerade enhet avslöjar den sanna interaktionen mellan marknaderna, ” hävdar Olufeagba.Valutaeffekten existerar också i interaktionen mellan aktiemarknaden och makroekonomiska variabler samt i prognoser på aktieavkastning. Enligt Olufeagba indikerar valutaeffekten att tillgångar blir bättre värderade baserat på en aggregerad valutaenhet och har således vida och långtgående implikationer för värdering av tillgångar, speciellt in en värld som är van att värdera tillgångar enligt en enskild valuta.“Genom att lindra effekten av volatila enskilda valutor kommer man långt i att minska risken på de finansiella marknaderna. Speciellt för värderingsändamål börjar det vara dags att introducera en enskild, mer stabil global referensvaluta, föreslår Olufeagba.Olufeagbas avhandling består av enskilda artiklar som utnyttjar varierande metodologiska ansatser för att mäta betydelsen av val av valuta vid värdering av tillgångar.EM Olugbenga Olufeagba disputerar på sin doktorsavhandling inom finansiell ekonomi: “The currency effect on stock market relationships and stock return forecast” fredagen den 11 mars.Datum och tid: 11.3.2016, kl. 12:00
Plats: Hanken Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa, Finland
Opponent: Professor Björn Hansson, Lunds universitet, Sverige
Kustos: Professor Johan Knif, Hanken Svenska handelshögskolan, FinlandEn kopia på avhandlingen kan laddas ner via följande länk: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160323För mer information, vänligen kontakta:Olugbenga Olufeagba
Olugbenga.Olufeagba@hanken.fi