Mognadsprov i kandidatexamen

Anvisningar för mognadsprov

Mognadsprovet är en uppsats om ett ämne som har att göra med kandidatavhandlingens problemområde. Genom att skriva mognadsprovet visar du att du behärskar kandidatavhandlingens problemområde väl. Om du självständigt arbetat med din kandidatavhandling brukar det inte vara någon svårighet att skriva ett mognadsprov. Mognadsprovet för kandidatexamen ska både sakgranskas och språkgranskas, eftersom det också är ett prov i svenska språket. Språkgranskningen av mognadsprovet gäller endast dig som fått din skolutbildning på svenska eller finska i Finland.

I vårt officiellt tvåspråkiga land måste den som söker en statlig eller kommunal tjänst kunna visa att han eller hon kan det eller de språk som lagen kräver för tjänsten ifråga. För att visa att man uppfyller språkkraven kan man avlägga statens språkprov eller på andra sätt uppvisa språkkunskaperna.

Den som har gått i skola och avlagt akademiskt mognadsprov på ett och samma språk anses behärska språket ifråga utmärkt. Den som har gått i skola på ett språk, men har avlagt akademiskt mognadsprov på ett annat har god förmåga i det språk som mognadsprovet är skrivet på. Genom att skriva ett mognadsprov kan du alltså visa att du uppfyller språkkrav som ställs i vår språklagstiftning.

Du som har fått din skolutbildning (gått grundskola och/eller gymnasiet) på svenska ska visa att du behärskar svenska utmärkt. Du som har fått din skolutbildning (gått grundskola och/eller gymnasiet) på finska ska visa att du behärskar finska utmärkt och genom att skriva ett andra mognadsprov på svenska visa att du har god förmåga i svenska. En hankeit med svenska som skolutbildningsspråk ska dessutom avlägga de obligatoriska kurserna i finska för att uppfylla språkkraven i det andra inhemska språket. På det sättet utexamineras varje ekonomie kandidat med intyg på vissa kunskaper i svenska och finska. Det här krävs för och ingår i alla examina vid finländska universitet och högskolor. Om du tidigare har avlagt en annan högskoleexamen i Finland uppfyller du kanske redan språkkraven enligt lagen.

Mognadsprovet skrivs som en e-tent i Hankens e-tentsal Examinarium. Provet består av att svara på en essäfråga som är anknuten till din avhandling.

Föreställ dig att den du skriver för inte har läst din kandidatavhandling eller att din text ska läsas av någon som haft ett annat huvudämne än ditt. Du kanske också kan tänka dig att din text ska kunna passa i en branschtidskrift.

Planera texten en stund innan du börjar skriva. Tänk på vad din läsare behöver veta och vad du vill övertyga läsaren om. Ge texten en introducerande inledning, behandla ditt ämne punkt för punkt, argument för argument och knyt samman resonemanget på slutet. Fundera om det du skriver verkligen är relevant med tanke på uppgiften.

Skriv en vetenskaplig text som motsvarar minst 400 ord och högst 800 ord. Kortare än så är det svårt att skriva en meningsfull text och en längre text kan lätt bli för lång. Förse din text med namnet på den uppgift du besvarar (Syfte, Metod e.d.), och se till att du har en fungerande styckeindelning.

Läs igenom vad du skrivit. Finns det meningar som är för långa och som kanske innehåller en felaktig ordningsföljd eller missvisande syftningar? Dela upp för långa meningar i flera kortare. Har din text en röd tråd som läsaren kan följa? Läs igenom texten pånytt och kontrollera att den verkar logisk och klar.

Kolla stavningen och interpunktionen och kontrollera hur du har behandlat de facktermer som du lånat från andra språk. Behöver du definiera något begrepp och förklara det för den som inte är specialist på just ditt ämne?

Tänk framför allt på din läsare. Du ska kunna skriva en facktext som läsaren kan förstå utan svårighet.

Genom att studera bedömningsmatrisen för mognadsprovet kan du i förväg se vilka förväntningarna för din prestation är. Då du känner till förväntningarna är det lättare att uppfylla dem. Mognadsprovet godkänns utgående från en helhetsbedömning och styrkorna bör väga mer än svagheterna.

 

Mognadsprovets bedömningsmatris på svenska 2019.pdf

 

Mognadsprovets bedömningsmatris på finska

Mognadsprovet skrivs då din kandidatavhandling är klar eller nästan klar. Ta kontakt med examinatorn för Kandidatavhandlingskursen som berättar hur du skall gå vidare för att kunna boka en tid för att skriva mognadsprovet i EXAM. Mognadsprovet sakgranskas alltid. Sakgranskningen av mognadsprovet måste vara godkänd för att kandidatavhandlingen ska bli godkänd.

Mognadsprovet för kandidatexamen sakgranskas och språkgranskas. Språkgranskningen görs bara en gång, dvs. eftersom ditt mognadsprov för kandidatexamen språkgranskas, så behöver ditt mognadsprov för magisterexamen i framtiden inte språkgranskas.

Du som har fått din skolutbildning på svenska ska skriva mognadsprovet på svenska. Du som har fått din skolutbildning på finska ska skriva mognadsprov både på finska och svenska.