Mognadsprov i kandidatexamen

Anvisningar för mognadsprov

Mognadsprovet är en uppsats om ett ämne som har att göra med kandidatavhandlingens problemområde. Genom att skriva mognadsprovet visar du att du behärskar kandidatavhandlingens problemområde väl. Mognadsprovet för kandidatexamen ska både sakgranskas och språkgranskas.

I vårt officiellt tvåspråkiga land måste den som söker en statlig eller kommunal tjänst kunna visa att hen kan det eller de språk som lagen kräver för tjänsten i fråga. Genom att skriva ett språkgranskat mognadsprov i samband med kandidatavhandlingen uppvisar du de språkkunskaper som krävs. Språkgranskningen av mognadsprovet gäller endast dig som fått din skolutbildning på svenska eller finska i Finland. Språkgranskningen görs bara en gång; eftersom ditt mognadsprov för kandidatexamen språkgranskas, så behöver ditt mognadsprov för magisterexamen i framtiden inte språkgranskas.

Du som har fått din skolbildning (gått grundskola och/eller gymnasiet) på svenska i Finland ska visa att du behärskar svenska utmärkt. Du som har fått din skolbildning (gått grundskola och/eller gymnasiet) på finska i Finland ska visa att du behärskar finska utmärkt, och genom att skriva ett andra mognadsprov på svenska visa att du har god förmåga i svenska. Du som har svenska som skolbildningsspråk ska dessutom avlägga de obligatoriska kurserna i finska för att uppfylla språkkraven i det andra inhemska språket. Om du tidigare har avlagt en annan högskoleexamen i Finland uppfyller du kanske redan språkkraven enligt lagen. Om du har frågor om detta kan du kontakta studievägledarna på studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).

 

Hur skriver jag mitt mognadsprov?

Mognadsprovet skrivs som en e-tent i Hankens e-tentsal Examinarium. Provet består av en essäfråga som är anknuten till din avhandling.

Planera texten en stund innan du börjar skriva. Tänk på vad din läsare behöver veta och vad du vill övertyga läsaren om. Ge texten en introducerande inledning, behandla ditt ämne punkt för punkt, argument för argument och knyt samman resonemanget i slutet. Fundera om det du skriver verkligen är relevant med tanke på uppgiften.

Skriv en vetenskaplig text på 400-800 ord. Förse din text med namnet på den uppgift du besvarar (Syfte, Metod eller dylikt) och se till att du har en fungerande styckesindelning.

Läs igenom vad du skrivit. Finns det meningar som är för långa och som kanske innehåller en felaktig ordningsföljd eller missvisande syftningar? Dela upp för långa meningar i flera kortare. Har din text en röd tråd som läsaren kan följa? Läs igenom texten pånytt och kontrollera att den verkar logisk och klar.

Kolla stavningen och interpunktionen och kontrollera hur du har behandlat de facktermer som du lånat från andra språk. Behöver du definiera något begrepp och förklara det för den som inte är specialist på just ditt ämne?

Tänk på din läsare. Din text ska kunna läsas av någon som inte är bekant med ditt huvudämne.

 

När ska jag skriva mitt mognadsprov?

Mognadsprovet skrivs då din kandidatavhandling är klar eller nästan klar. Ta kontakt med amanuensen för din institution som berättar hur du skall gå vidare för att kunna boka en tid för att skriva mognadsprovet i Exam. 

Institutionsamanuenser:

 

På vilket språk ska jag skriva mitt mognadsprov?

Du som har fått din skolbildning på svenska ska skriva mognadsprovet på svenska. Du som har fått din skolbildning på finska ska skriva mognadsprov både på finska och svenska.

 

Bedömningsmatris för mognadsprovet

Genom att studera bedömningsmatrisen för mognadsprovet kan du i förväg se vilka förväntningarna för din prestation är. Då du känner till förväntningarna är det lättare att uppfylla dem. Mognadsprovet godkänns utgående från en helhetsbedömning och styrkorna bör väga mer än svagheterna.

Mognadsprovets bedömningsmatris på svenska

Mognadsprovets bedömningsmatris på finska