| 07.06.2016

Doktorsavhandling: Bolagsstyrning, investerarskydd och revisionsmekanismer inverkar positivt på värdering av tillgångar

EM Jimi Siekkinen disputerar i redovisning på avhandlingen: ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values

I sin doktorsavhandling ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values”, tar sig Jimi Siekkinen an hur interna och externa kontrollmekanismer kan användas för att minimera företagsledningens potentiella missbruk vid värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde.Siekkinen studerar om bolagsstyrning, lagstiftning och revision av god kvalitet kan öka investerares förtroende för redovisning av finansiella instrument.- Företag med små, mer självständiga styrelser med en diversitet vad gäller bland annat kön inverkar positivt på det verkliga värdet samt minimerar opportunism och agentkostnader orsakade av företagsledningen, säger Siekkinen.Siekkinen har även studerat sambandet mellan användning av revisionstjänster och värdering av komplexa finansiella instrument. Resultaten visar att företag i ekonomiskt stabila länder drar nytta av att anlita en så kallad Big 4-revisor, medan i ekonomisk labila länder är inverkan de facto mer negativ.I sin studie på 34 länder som tillämpar IFRS-regler visar Siekkinen att företag från länder med välutvecklad lagstiftning för investerarskyddvisar högre kvalitet på redovisningen av finansiella instrument.- I länder där investerarskyddet är undermåligt investerare ingen tillit till redovisning till verkligt värde utan förlitar sig helt på marknadsvärdet, hävdar Siekkinen.Avhandlingens resultat är relevanta för tre huvudgrupper: Företag kan anamma förslagen till god bolagsstyrning för att garantera en hög redovisningskvalitet, investerare kan kräva att företag följer rekommendationer för att utöka investerarskyddet, och beslutsfattare kan använda informationen för att vidareutveckla sina redovisningsstandarder.EM Jimi Siekkinen försvarar sin doktorsavhandling i redovisning: ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values”.Datum och tid: 8 juni 2016, kl. 14
Plats: Festsalen, Svenska Handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Trond Randøy, University of Agder
Kustos: Professor Minna Martikainen, Svenska HandelshögskolanAvhandlingen kan laddas ner via denna länk:
http://hdl.handle.net/10138/162990

jimi-siekkinen_bild.jpg

Mera information:
Jimi Siekkinen
e-mail: jimi.siekkinen@hanken.fi