| 19.04.2016

Doktorsavhandling: Algoritmisk handel inverkar inte negativt på marknadens kvalitet

FM Sergey Osmekhin disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 22 april 2016 i Helsingfors.

- De finansiella marknaderna och takten i handeln har förändrats dramatiskt under det senaste årtiondet i och med att handeln har förflyttats från fysisk handel till elektroniska plattformar. Detta har lett till att allt fler marknadsdeltagare numera använder sig av automatiserade, algoritmiska strategier i sin handel, säger Sergey Osmekhin, som försvarar sin doktorsavhandling i finansiell ekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan den 22 april 2016.

Osmekhins avhandling “Essays on Algorithmic Trading” består av tre essäer som behandlar vilken effekt algoritmisk handel har på marknaden i allmänhet, på transaktionskostnaderna, och på marknadseffektiviteten.

I sin avhandling studerar Osmekhin hur algoritmisk handel inverkar på marknadens egenskaper och kommer till slutsatsen att algoritmiska handlare inte inverkar negativt på marknadskvalitén. Han baserar sin analys på unikt data från NASDAQ OMX och strävar i sin undersökning efter att identifiera kausaliteter som inte grundar sig på utifrån verkande händelser, vilket tidigare studier främst har gjort.

Osmekhin analyserar även vilken inverkan transaktionskostnader har på marknadens egenskaper. Enligt Osmekhin har den ökande algoritmiska handeln resulterat i olika avgifter för så kallade market makers, som erbjuder både köp- och säljkurser och handlar på båda sidor, och så kallade market takers, som handlar enligt marknadspris. Genom ett så kallat naturligt experiment med att förenhetliga tariffstrukturen på transaktionsprislistan vid NASDAQ OMX Nordic, testar Osmekhin ifall en förändring i kostnad är mindre än osäkerheten i spridningen mellan köp- och säljpris (bid-ask spread). Resultaten visar att förändringens ekonomiska inverkan är obetydligt.

I sin avhandling presenterar Osmekhin även en kvantitativ infallsvinkel till marknadseffektivitet som han baserar på väntetidsdistribution. Genom att konstruera så kallade medelvärdeskongruerande portföljer med aktier listade på flera börser, observerar Osmekhin att ineffektiva pristillstånd som ligger utanför de optimala gränsvärdena tenderar att snabbt närma sig medelvärdet. Ju längre ifrån sitt medelvärde aktievärdets spridning kommer, desto snabbare är medelvärdeskonvergeringen.

Osmekhins resultat kan vara relevanta för investerare, lagstiftare och beslutsfattare internationellt.

EM Sergey Osmekhin disputerar på sin doktorsavhandling I finansiell ekonomi ”Essays on Algorithmic Trading” fredagen de 22 april 2016.

Datum och tid: 22.4.2016, kl. 12:00
Plats: Sal 309, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Juho Kanniainen, Tampereen Teknillinen Yliopisto
Kustos: Professor Timo Korkeamäki, Svenska handelshögskolan

En elektronisk version av anhandlingen kan laddas ner via addressen:http://hdl.handle.net/10138/161144  

Sergey Osmekhin 300x225 webb.jpg

 Tilläggsinformation ges av:
Sergey Osmekhin
E-mail: sergey.osmekhin@hanken.fi