Min profil och ansökningar

Du kan kontrollera och redigera dina egna uppgifter i Sisu på sidan Min profil, som du hittar i toppmenyn.

Min profil-sidan kan du se följande uppgifter:

 • personuppgifter
 • studierätter
 • anmälningar
 • prestationer
 • ansökningar och begäran
 • grupper (t.ex. vilka målgrupper du tillhör)

Du kan också:

 • redigera dina kontaktuppgifter
 • skriva ut ett officiellt elektroniskt verifierat studieprestationsutdrag eller studerandeintyg
 • ansöka om förlängd studietid

Innehåll

*****

Studierätter

Under fliken ser du dina studierätter och deras status. Mer information om studierätten ser du genom att klicka på pilen bredvid studierätten.

studieratt.png

Om din studierätt håller på att gå ut kan du ansöka om förlängd studietid genom att klicka på knappen Ansök om mer tid till höger om studierätten. Innan du kan skicka en ansökan ska du fylla i din primära studieplan fullständigt och schemalägga studierna i den. Om din studierätt inte är aktiv och din studietid har tagit slut, ser du ett meddelande om detta intill studierätten.

Tillbaka upp

Studierättens basinformation

Här ser du studierättens giltighetstid och namnet på organisationen som beviljar studierätten. Genom att klicka på Visa detaljer ser du mer information om studierätten.

studieratt_grunduppgifter.png

Lag som begränsar studietiden fastslår på vilken grund studierättens längd begränsas. Förordning om universitetsexamina fastslår vilken statsrådets förordning som bestämmer till exempel hur många studiepoäng en examen kräver. Datum för utfärdande är det datum när du har beviljats studierätt vid antagningen av studerande. Studiestartdatum är den första dagen på den termin som du har anmält dig som närvarande. Längst ner ser du grunden för beviljande av studierätt.

Tillbaka upp

Studieframgång 

Studietid i terminer visar hur många terminer av din studierätt du har använt och hur många du har kvar samt normala och lagenliga frånvaroterminer. Längst ner syns också tilläggstid ifall sådan beviljats.

terminer.png

Informationen om studieframgång syns endast för studierätter som leder till examen, dvs. de syns inte till exempel för Öppna universitetets studierätter.

På sidan ser du även eventuella examen som du har avlagt inom studierätten.

Tillbaka upp

Närvaro

Vid Närvaro ser du närvaroanmälan från de senaste tre läsåren. Genom att klicka på Tidigare närvaro ser du även uppgifter från tidigare läsår.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Tillbaka upp

Utbildningsstig

I detta avsnitt ser du alternativen för din studierätt, såsom magisterprogrammen där du kan fortsätta dina studier efter kandidatexamen. Bekräftade val märks med en blå bock och alternativen med en blå pil. Fler förklaringar ser du under grafen. Valen för utbildningsstigen (t.ex. valet av huvudämne) görs i studieplanen. Läs mer i Sisu-anvisningen för studieplanen.

utbildningsstig

Tillbaka upp

Andra bekräftade val till studierätten

Här ser du andra bekräftade studier till studierätten som du har beviljats studierätt för. Dessa kan vara till exempel ett bekräftat biämnesval på Hanken eller rätten att avlägga fristående studier.

andra bekräftade val

Tillbaka upp

Övriga studier som inte leder till examen

För studier som inte leder till examen visar utbildningsstigen endast studiernas typ och omfattning. Studiehelheter och studieavsnitt som du har rätt att genomföra visar studier som inkluderas i utbildningen. Om studierna har en begränsad prestationstid som avviker från studierättens giltighetstid, visas detta i statusfältet under helheten och avsnittet.

övriga studier som inte leder till examen

Tillbaka upp

Anmälningar

På fliken ser du all undervisning som du har anmält dig till. Du kan sortera listan på basen av studieavsnittets namn och storlek samt anmälningsstatus. Du kan inte anmäla dig till undervisning eller uppdatera anmälningar här. Mer detaljerad information om anmälningar ser du på Anmälan-sidan i Sisu.

Läs mer om anmälning till undervisning på sidan Anmälan till undervisning.

Undervisningens schema hittas i Studiekalendern i Sisu, mera information finns på sidan Studiekalendern & schema.

anmalningar.png

Tillbaka upp

Prestationer

På fliken Prestationer ser du alla dina studieprestationer. Se närmare information om prestationer på den här instruktionssidan.

Tillbaka upp

Ansökningar och begäranden

Denna flik visar alla ansökningar och begäranden som du har gjort i Sisu samt deras status. Du kan även bifoga bilagor till en ansökan som du har skickat tidigare när du öppnar ansökan

ansokningar.png

Ansökningar som du kan göra i Sisu:

 • tillgodoräknande (ersättning och inkludering)
 • ansökan om godkännande för avvikande innehåll i studieplanen
 • ansökan om sammanställning av helhet
 • ansökan om utexaminering
 • ansökan om förlängd studietid.

Själva ansökningarna görs i huvudsak via studieplanen i Sisu. Se närmare information om ansökningar på den här instruktionssidan.

Tillbaka upp

Grupper

Under fliken finns alla mål- och handledningsgrupper som du har lagts till i eller som du automatiskt tillhör på basen av exempelvis din studierätt.

grupper.png

Målgrupper (till exempel studerande inom en viss studieinriktning) används som urvalskriterier när du anmäler dig till undervisning. Handledningsgrupper används för studiehandledning. Du kan inte själv redigera gruppinformationen. Kontakta studierådgivningen eller din ISP-handledare om du upptäcker fel i uppgifterna.

Exempel på målgrupper beskrivs här Opens in new window

Tillbaka upp

Betalningar

Under fliken Betalningar finns en lista per läsår över frivilliga avgifter som du har betalat via Sisu. Frivilliga avgifter kan vara till exempel nationens eller ämnesföreningens medlemsavgifter. Eventuella annullerade avgifter ser du längst ner genom att klicka på Annullerade avgifter

omat_tiedot.png

Tillbaka upp

Personlig information

Fliken Grunduppgifter innehåller dina egna personuppgifter, kontaktuppgifter, praxis för utlämning av uppgifter samt spärrmarkeringar. Du kan redigera dina kontaktuppgifter, utlämning av uppgifter och göra dina kontaktuppgifter hemliga.

Tillbaka upp

Personuppgifter

Här ser du dina personuppgifter. Du kan inte själv redigera dina personuppgifter, kontakta studieservicen ifall dina personuppgifter ska uppdateras. Om dina kontaktuppgifter ändras (t.ex. din hemadress) ska du uppdatera dem själv i Sisu.

personuppgifter.png

Skolutbildningsspråken är finska och svenska och är alltså inte nödvändigtvis samma som ditt modersmål. Om ditt skolutbildningsspråk är något annat definieras det som ”annat än svenska eller finska”.

Genom att klicka på Visa intill personnumret ser du din nuvarande personbeteckning som registrerats i systemet. Genom att klicka på Tidigare namn och personbeteckningar ser du dina gamla uppgifter som varit i kraft medan du varit inskriven vid universitetet.

pebe.png

Läs mer om behandlingen av personuppgifter här.

Tillbaka upp

Kontaktuppgifter

Här kan du kontrollera dina kontaktuppgifter och vid behov redigera dem. Du kan redigera dina kontaktuppgifter genom att klicka på Redigera uppe till höger.

kontaktuppgifter.png

Gör dina kontaktuppgifter hemliga 

Du kan göra dina kontaktuppgifter hemliga genom att klicka på Gör dina kontaktuppgifter hemliga. Du känner igen hemliga kontaktuppgifter från Hemlig-stämpeln och du kan endast se dem genom att klicka på Visa. Hemliga kontaktuppgifter överlämnas inte. Hemliga kontaktuppgifter syns endast för Hankens administration, som har rätt att se studerandes personuppgifter.

Följande kontaktuppgifter kan göras hemliga:

 • Telefonnummer
 • Sekundär e-post
 • Primär adress
 • Sekundär adress
 • Hemort

Klicka på Gör dina kontaktuppgifter hemliga nertill på sidan för att öppna dialogfönstret.
I dialogfönstret markerar du de uppgifter som du vill göra hemliga. När du har valt vilka kontaktuppgifter som du vill göra hemliga, klickar du på Spara.

Tillbaka upp

Utlämnande av uppgifter

Här kan du bestämma för vilka ändamål dina kontaktuppgifter kan utlämnas från studeranderegistret. Genom att klicka på Redigera får du bestämma över utlämnandet av dina uppgifter. När du har definierat utlämningsvillkoren, klicka på Spara. Hemliga kontaktuppgifter utlämnas inte

utlamnande_av_uppgifter.png

Tillbaka upp

Spärrmarkering

I kontaktuppgifterna ser du om uppgifterna har en spärrmarkering. Spärrmarkerade kontaktuppgifter importeras inte till Sisu och syns därför inte i systemet. Ifall du har en spärrmarkering ska du informera Hanken om det med ett intyg från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata så för vi in det i Sisu.

Tillbaka upp

Tags