Min profil, prestationer och ansökningar

Du kan kontrollera och redigera dina egna uppgifter i Sisu på sidan Min profil, som du hittar i toppmenyn.

På sidan kan du se följande uppgifter:

 • personuppgifter
 • studierätter
 • anmälningar
 • prestationer
 • ansökningar och begäran
 • grupper (t.ex. ISP-handledningsgrupp)

Senare under hösten 2021 kan du dessutom:

 • redigera dina kontaktuppgifter
 • skriva ut ett studieprestationsutdrag och ett studerandeintyg
 • ansöka om förlängd studietid

I fliken ser du dina studierätter och deras status. Mer information om studierätten ser du genom att klicka på pilen bredvid studierätten.

Följande tas i bruk i slutet av året 2021:

Om din studierätt håller på att gå ut kan du ansöka om förlängd studietid genom att klicka på knappen Ansök om mer tid till höger om studierätten. Innan du kan skicka en ansökan ska du fylla i din primära studieplan fullständigt och schemalägga studierna i den. Läs först igenom instruktioner om hur du ansöker om förlängd studietid på sidan Begränsad studietidOm din studierätt inte är aktiv och din studietid har tagit slut, ser du ett meddelande om detta intill studierätten.

Studierättens basinformation

Här ser du studierättens giltighetstid och namnet på organisationen som beviljar studierätten. Genom att klicka på Visa detaljer ser du mer information om studierätten.

Lag som begränsar studietiden fastslår på vilken grund studierättens längd begränsas. Förordning om universitetsexamina fastslår vilken statsrådets förordning som bestämmer till exempel hur många studiepoäng en examen kräver. Datum för utfärdande är det datum när du har beviljats studierätt vid antagningen av studerande. Studiestartdatum är den första dagen på den termin som du har anmält dig som närvarande. Längst ner ser du grunden för beviljande av studierätt.

Studieframgång 

Studietiden visar hur många terminer av din studierätt du har använt och hur många du har kvar samt normala och lagenliga frånvaroterminer. Vit färg betecknar använda terminer, grön resterande terminer och gul resterande frånvaroterminer. En pågående termin är till hälften vit och till hälften grön. (Observera att informationen här kan vara bristfällig ända till mitten av höstterminen 2021)
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Om du har beviljats förlängd studietid, läsår med förlängd tid avgränsade med en lodrät linje. En pågående termin av förlängd studietid är till hälften vit och till hälften röd och den resterande tiden är röd.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Illustrationer över studieframgång syns endast för studierätter som leder till examen, dvs. de syns inte till exempel för Öppna universitetets studierätter.

På sidan ser du även eventuella examen som du har avlagt tidigare och deras benämningar.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Närvaro

Vid Närvaro ser du närvaroanmälan från de senaste tre läsåren. Genom att klicka på Tidigare närvaro ser du även uppgifter från tidigare läsår. (Observera att informationen här kan vara bristfällig ända till mitten av höstterminen 2021)
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Utbildningsstig

I detta avsnitt ser du alternativen för din studierätt, såsom magisterprogrammen där du kan fortsätta dina studier efter kandidatexamen. Bekräftade val märks med en blå bock och alternativen med en blå pil. Fler förklaringar ser du under grafen. Valen för utbildningsstigen (t.ex. valet av huvudämne) görs i studieplanen. Läs mer i Sisu-anvisningen för studieplanen.

Andra bekräftade val till studierätten

Här ser du andra bekräftade studier till studierätten som du har beviljats studierätt för. Dessa kan vara till exempel ett bekräftat biämnesval på Hanken eller rätten att avlägga fristående studier.

 

Övriga studier som inte leder till examen

För studier som inte leder till examen visar utbildningsstigen endast studiernas typ och omfattning. Studiehelheter och studieavsnitt som du har rätt att genomföra visar studier som inkluderas i utbildningen. Om studierna har en begränsad prestationstid som avviker från studierättens giltighetstid, visas detta i statusfältet under helheten.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Anmälning till undervisning i Sisu tas i bruk fr.o.m. period 3 läsåret 2021-2022.

På fliken ser du all undervisning som du har anmält dig till. Du kan sortera listan på basen av studieperiodens namn och storlek samt anmälningsstatus. Du kan inte anmäla dig till undervisning eller uppdatera anmälningar här.

Läs mer om anmälning till undervisning på sidan Studiekalendern och tidslinjen.

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Prestationer överförs till Sisu senare under året 2021

På fliken Prestationer ser du alla dina studieprestationer. Här kan du även skriva ut ett studieprestationsutdrag (senare under hösten 2021). Se närmare instruktioner om officiella studieprestationsutdrag på sidan Studietjänster.

Högst upp ser du avlagda studiehelheter och studieavsnitt. Under studiehelheterna syns även avlagda examina. Därefter kommer prestationer från enskilda studieavsnitt och sist delprestationer. Du kan ordna prestationerna enligt namn, storlek, vitsord eller prestationsdatum. Som standard har prestationerna ordnats från nyaste till äldsta.

Standardvyn visar endast godkända prestationer. Du kan kontrollera underkända och föråldrade prestationer genom att klicka på Godkända prestationer under fliken och ändra valet i rullgardinsmenyn.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Du ser mer information om prestationen eller delprestationen genom att klicka på prestationens rad, vilket öppnar en sidopanel till höger. I tilläggsuppgifterna ser du prestationens status, sista giltighetsdatum, godkännare, ansvariga organisationer och eventuell ytterligare information som registrerats av läraren.

Om du har avlagt studierna flera gånger, ser du de andra prestationerna nertill i sidopanelen. Andra prestationer är prestationsanteckningar som gjorts för samma studieavsnitt vars vitsord eller omfattning inte överskrider den valda prestationen.

Om en prestation åldras inom ett år syns varningen ”Prestation åldras” samt dagen när prestationen åldras intill prestationen i listan och i tilläggsinformationen i sidopanelen.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Vid delprestationer kan du dessutom kontrollera uppgifter om bedömningen av prestationen när du klickar på pilen intill Bedömningsinformation nertill på sidopanelen. I Bedömningsinformationen syns vitsordet i skriftligt format, verbal beskrivning som preciserar vitsordet, namnet på ansvarig bedömare, studiespråk, prestationsdatum, bedömningsgrunder, tidpunkt för eventuell respons samt fördelning av vitsord.

Denna flik visar alla ansökningar och begäranden som du har gjort i Sisu samt deras status. Du kan även bifoga bilagor till en ansökan som du har skickat tidigare när du öppnar ansökan.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Ansökningar som du kan göra i Sisu (inte i bruk ännu i Sisu vid Hanken):

 • studieutkast
 • tillgodoräknande
 • ansökan om sammanställning av helhet
 • ansökan om utexaminering
 • ansökan om förlängd studietid.

Själva ansökningarna görs i huvudsak via studieplanen i Sisu.

Under fliken finns alla mål- och handledningsgrupper som du har lagts till i eller som du automatiskt tillhör på basen av exempelvis din studierätt.

Målgrupper (till exempel studerande inom en viss studieinriktning) används som urvalskriterier när du anmäler dig till undervisning. Handledningsgrupper används för studiehandledning. Du kan inte själv redigera gruppinformationen. Kontakta studierådgivningen eller din ISP-handledare om du upptäcker fel i uppgifterna.

Under fliken Betalningar finns en lista per läsår över frivilliga avgifter som du har betalat via Sisu. Frivilliga avgifter kan vara till exempel nationens eller ämnesföreningens medlemsavgifter. Eventuella annullerade avgifter ser du längst ner genom att klicka på Annullerade avgifter.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Fliken Grunduppgifter innehåller dina egna personuppgifter, kontaktuppgifter, praxis för utlämning av uppgifter samt spärrmarkeringar. Senare under hösten 2021 kan du redigera kontaktuppgifter, utlämning av uppgifter och göra dina kontaktuppgifter hemliga. Ändringar du gör just nu kommer inte att sparas.

Personuppgifter

Här ser du dina personuppgifter. Du kan inte själv redigera dina personuppgifter. Om du upptäcker ett fel i kontaktuppgifterna, uppdatera dem i WebOodi.

Skolutbildningsspråken är finska och svenska och är alltså inte nödvändigtvis samma som ditt modersmål. Om ditt skolutbildningsspråk är något annat definieras det som ”annat än svenska eller finska”.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Genom att klicka på Visa intill personnumret ser du din nuvarande personbeteckning som registrerats i systemet. Genom att klicka på Tidigare namn och personbeteckningar ser du dina gamla uppgifter som varit i kraft medan du varit inskriven vid universitetet. 
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Här kan du kontrollera dina kontaktuppgifter och vid behov redigera dem (redigera inte i Sisu ännu, utan gör det i WebOodi). Du kan redigera dina kontaktuppgifter genom att klicka på Redigera uppe till höger.

Gör dina kontaktuppgifter hemliga 

Du kan göra dina kontaktuppgifter hemliga genom att klicka på Gör dina kontaktuppgifter hemliga. Du känner igen hemliga kontaktuppgifter från Hemlig-stämpeln och du kan endast se dem genom att klicka på Visa. Hemliga kontaktuppgifter överlämnas inte. Hemliga kontaktuppgifter syns endast för Hankens administration, som har rätt att se studerandes personuppgifter.

Följande kontaktuppgifter kan göras hemliga:

 • Telefonnummer
 • Sekundär e-post
 • Primär adress
 • Sekundär adress
 • Hemort

Klicka på Gör dina kontaktuppgifter hemliga nertill på sidan för att öppna dialogfönstret.
I dialogfönstret markerar du de uppgifter som du vill göra hemliga. När du har valt vilka kontaktuppgifter som du vill göra hemliga, klickar du på Spara.

Utlämnande av uppgifter

Här kan du bestämma för vilka ändamål dina kontaktuppgifter kan utlämnas från studeranderegistret. Genom att klicka på Redigera får du bestämma över utlämnandet av dina uppgifter. När du har definierat utlämningsvillkoren, klicka på Spara. Hemliga kontaktuppgifter utlämnas inte.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Spärrmarkering

I kontaktuppgifterna ser du om uppgifterna har en spärrmarkering. Spärrmarkerade kontaktuppgifter importeras inte till Sisu och syns därför inte i systemet. Spärrmarkeringarna kommer från uppgifterna hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.