Magisterexamens struktur och lärandemål

Här hittar du information om magisterexamens struktur.

Det är tillåtet att inkludera kurser utöver examenskravet i magisterexamen. Om du har avlagt överlopps kurser som du inte vill att ska inkluderas i din examen antecknar du detta på studieutdraget som du bifogar till betygsansökan.

Inom magisterexamen kan du räkna till godo högst 60 sp studier som du avlagt vid något annat universitet. Högre yrkeshögskolestudier och språkstudier avlagda vid yrkeshögskola kan även tillgodoräknas. Studier som ingår i den behörighetsgivande examen som du antogs till Hanken med kan inte tillgodoräknas.

Utgående från vår mission och examensstadga har Hanken formulerat lärandemål som berättar vilka kunskaper du som studerande uppnår med vår utbildning. Därefter har mätbara förväntade studieresultat (learning objectives) utarbetats för att vi ska se hur väl du uppnår lärandemålen. Lärandemål finns för kandidatprogrammet, magisterprogrammen på svenska och engelska, MBA-programmet (fortbildning) och doktorandprogrammet.

Varje program har fyra lärandemål,  som baserar sig på följande allmänna kunskaps- och färdighetsområden:

  1. Kunskaper i ekonomiska vetenskaper och/eller ämnet i fråga.
  2. Akademiska färdigheter (analytiskt tänkande, metodfärdigheter, datatekniskt kunnande).
  3. Kommunikationsfärdigheter (språkkunskaper, kommunikationsförmåga, ledarskap och andra färdigheter).
  4. Färdigheter för att kunna arbeta ansvarsfullt och i en internationell miljö.

Här hittar du magisterprogrammets lärandemål:

Mera information om Hankens Assurance of Learning (AoL) process och bedömningsmatriserna hittar du här.

I magisterexamen ingår minst 60 sp fördjupade studier i huvudämnet, inklusive avhandling pro gradu (30 sp), seminarium samt metodkurs/er. Vilka fördjupade studier som ska ingå i ditt huvudämne framgår ur de ämnesvisa studieplanerna.

De programbundna studierna är kurser som huvudämnet bestämt att ingår i studieplanen för ämnet. De fördjupade och programbundna studiernas omfattning är minst 90 sp. De programbundna studier kan vara ytterligare fördjupade studier i huvudämnet, eller studier i stödande ämne/n. Vilka fördjupade studier som ska ingå i ditt huvudämne framgår ur de ämnesvisa studieplanerna.

Till de fördjupade studierna i huvudämnet inom magisterexamen hör en vetenskaplig avhandling, magisteravhandling eller avhandling pro gradu, som omfattar 30 sp. Efter att du utarbetat din magisteravhandling ska du skriva ett mognadsprov, som består av en på högskolan under kontroll utarbetad uppsats som ansluter sig till avhandlingen och genom vilken du ska visa att du är väl förtrogen med ämnesområdet för avhandlingen. Magisteravhandling inom den svenskspråkiga utbildningen skrivs i regel på svenska. Om du vill skriva din magisteravhandling på engelska måste du anhålla om det.

Magisteravhandlingar bedöms av Akademiska rådet utgående från två granskares utlåtande.

I magisterexamen skall ingå minst 5 sp studier i språk. Det kan vara vilket språk som helst, även studier i språk som inte undervisas på Hanken eller svenska och finska eller språkstudier som presterats t.ex. vid något öppet universitet. Även språkstudier som avlagts vid yrkeshögskola kan räknas till godo inom magisterexamen. Du måste inte avlägga 5 sp i ett och samma språk, utan kan kombinera t.ex. 1 sp i ett språk och 4 sp i ett annat.

Utöver studierna i huvudämnet (fördjupade och programbundna studier) samt språkstudierna behövs det oftast även valfria studier för att din magisterexamens omfattning ska bli minst 120. Valfria studier i magisterexamen kan vara hurudana universitetsstudier som helst i valfritt ämne på valfri nivå, dvs. vilka kurser som helst som du avlagt på Hanken eller kurser som du avlagt vid något annat universitet. Notera dock att om du antagits till studier för magisterexamen vid Hanken på basis av en lägre högskoleexamen kan inte studier som ingår i den lägre högskoleexamen inkluderas i din magisterexamen vid Hanken.

Om du har minst 25 studiepoäng i ett annat ämne än ditt huvudämne utgör det en studiehelhet som skrivs ut på magisterbetyget.