Magisterexamens struktur och lärandemål

Här hittar du information om magisterexamens struktur.

Det är tillåtet att inkludera kurser utöver examenskravet i magisterexamen. Om du har avlagt överlopps kurser som du inte vill att ska inkluderas i din examen antecknar du detta på studieutdraget som du bifogar till betygsansökan.

Inom magisterexamen kan du räkna till godo högst 60 sp studier som du avlagt vid något annat universitet. Högre yrkeshögskolestudier och språkstudier avlagda vid yrkeshögskola kan även tillgodoräknas. Studier som ingår i den behörighetsgivande examen som du antogs till Hanken med kan inte tillgodoräknas.

Utgående från vår mission och examensstadga har Hanken formulerat lärandemål som berättar vilka kunskaper du som studerande uppnår med vår utbildning. Därefter har mätbara förväntade studieresultat (learning objectives) utarbetats för att vi ska se hur väl du uppnår lärandemålen. Lärandemål finns för kandidatprogrammet, magisterprogrammen på svenska och engelska, MBA-programmet (fortbildning) och doktorandprogrammet.

Varje program har fyra lärandemål,  som baserar sig på följande allmänna kunskaps- och färdighetsområden:

  1. Kunskaper i ekonomiska vetenskaper och/eller ämnet i fråga.
  2. Akademiska färdigheter (analytiskt tänkande, metodfärdigheter, datatekniskt kunnande).
  3. Kommunikationsfärdigheter (språkkunskaper, kommunikationsförmåga, ledarskap och andra färdigheter).
  4. Färdigheter för att kunna arbeta ansvarsfullt och i en internationell miljö.

Här hittar du magisterprogrammets lärandemål:

Mera information om Hankens Assurance of Learning (AoL) process och bedömningsmatriserna hittar du här.

I magisterexamen ingår minst 60 sp fördjupade studier i huvudämnet, inklusive avhandling pro gradu (30 sp), seminarium samt metodkurs/er. Vilka fördjupade studier som ska ingå i ditt huvudämne framgår ur de ämnesvisa studieplanerna.

De programbundna studierna är kurser som huvudämnet bestämt att ingår i studieplanen för ämnet. De fördjupade och programbundna studiernas omfattning är minst 90 sp. De programbundna studier kan vara ytterligare fördjupade studier i huvudämnet, eller studier i stödande ämne/n. Vilka fördjupade studier som ska ingå i ditt huvudämne framgår ur de ämnesvisa studieplanerna.

Till de fördjupade studierna i huvudämnet inom magisterexamen hör en vetenskaplig avhandling, magisteravhandling eller avhandling pro gradu, som omfattar 30 sp. Efter att du utarbetat din magisteravhandling ska du skriva ett mognadsprov, som består av en på högskolan under kontroll utarbetad uppsats som ansluter sig till avhandlingen och genom vilken du ska visa att du är väl förtrogen med ämnesområdet för avhandlingen. Magisteravhandling inom den svenskspråkiga utbildningen skrivs i regel på svenska. Om du vill skriva din magisteravhandling på engelska måste du anhålla om det.

Magisteravhandlingar bedöms av Akademiska rådet utgående från två granskares utlåtande.

I magisterexamen skall ingå minst 5 sp studier i språk. Det kan vara vilket språk som helst, även studier i språk som inte undervisas på Hanken eller svenska och finska eller språkstudier som presterats t.ex. vid något öppet universitet. Även språkstudier som avlagts vid yrkeshögskola kan räknas till godo inom magisterexamen. Du måste inte avlägga 5 sp i ett och samma språk, utan kan kombinera t.ex. 1 sp i ett språk och 4 sp i ett annat.

Utöver studierna i huvudämnet (fördjupade och programbundna studier) samt språkstudierna behövs det oftast även valfria studier för att din magisterexamens omfattning ska bli minst 120. Valfria studier i magisterexamen kan vara hurudana universitetsstudier som helst i valfritt ämne på valfri nivå, dvs. vilka kurser som helst som du avlagt på Hanken eller kurser som du avlagt vid något annat universitet. Notera dock att om du antagits till studier för magisterexamen vid Hanken på basis av en lägre högskoleexamen kan inte studier som ingår i den lägre högskoleexamen inkluderas i din magisterexamen vid Hanken.

Om du har minst 25 studiepoäng i ett annat ämne än ditt huvudämne utgör det ett biämne som skrivs ut på magisterbetyget.

Förändringar i magisterstrukturen

En del förändringar i magisterstrukturen som trädde i kraft 1.8.2018 påverkar dig som avlagt fördjupade studier före 31.7.2018.

Studiepoäng för kurser
Från och med 1.8.2018 kommer så gott som alla magisterkurser att vara 5 sp eller 10 sp till omfattningen. Den valfria fördjupade praktikkursen på magisternivån består av 5 eller 10 sp. Från och med 1.8.2019 kommer seminariekursens omfattning att vara 5 sp. Om en student på grund av de strukturella förändringarna saknar ett fåtal studiepoäng i sitt huvudämne kan en kompletterande litteraturkurs på 2-3 sp erbjudas i slutskedet av studierna. Dessa kurser kan man endast anmäla sig till i samband med studievägledning på studiebyrån.

Kombination av äldre och nyare studieplaner
Magisterstuderande som följt och uppfyller en äldre studieplan i huvudämnet kan även i fortsättningen utexamineras i enlighet med den. De flesta studerande kommer att kombinera tidigare avlagda studier och en ny studieplan. De rekommenderas att prioritera obligatoriska kurser i den nya studieplanen och genom att därtill avlägga av studieplanens valfria kurser säkerställa att de har minst 60 sp fördjupade kurser i huvudämnet samt därtill minst 30 sp studier som kan godkännas som programbundna . Alla tidigare avlagda studier som hört till en tidigare studieplan i huvudämnet duger som valfria inom huvudämnets nya studieplan. Studenter som är osäkra på om deras studier uppfyller det som krävs rekommenderas att gå igenom sina studier med en studievägledare i god tid innan utexaminering.
 
Höja vitsord och avlägga kurser
Då antalet studiepoäng och arbetsmängd för nästan alla kurser på fördjupad nivå har ändrats måste studerande se till att hen har avlagt alla kurser från läsåret 2017-18 senast 31.7.2018. Ifall man vill höja vitsordet för en kurs som avlagts läsåret 2017-18 måste det vara gjort senast 31.7.2018. En avklarad kurs som tidigare varit värd 8 sp och fr.o.m. 1.8.2018 är 5/10 sp kan inte tas på nytt, och således inte höjas. En kurs som tagits bort från utbudet kan inte höjas eftersom den inte längre ges.

Fördjupad praktik
Den fördjupade praktiken på magisternivån kräver från och med 1.8.2018 8 veckor arbetspraktik för 5 sp och 16 veckor arbetspraktik för 10 sp. Det är efter 1.8.2018 inte längre möjligt att få 8 sp för fördjupad praktik. Kontakta examinatorn för praktiken eller studievägledarna.
Ny kurs i global kompetens och ändring av seminariekursen
Två nya kurser (9995 och 9996 som tillsammans utgör Global kompetens 5 sp) kommer att ingå i de obligatoriska huvudämnesstudierna för studenter som inleder sina magisterstudier hösten 2018 eller senare. Studenter som under läsåret 2018-19 avlägger kursen Seminarium som 12 sp behöver inte avlägga 9995 och 9996. Från och med läsåret 2019-20 ges kursen Seminarium som 5 sp. För en studerande som avlägger Seminarium 5 sp är kurserna 9995 och 9996 obligatoriska. Kurserna 9995 och 9996 kan ingå i programbundna studier (inom summan 90 sp) även om du avlägger seminariet som 12 sp.

Alla kurser har samma vikt
Magisterkurser avlagda efter 1.8.2018 har inte längre större vikt än kandidatkurser på studieutdraget. Andra universitet i Finland använder sig inte av vikter i uträkningen av vägt medeltal. Fördjupade kurser avlagda efter 1.8.2018 har inte större inverkan på medeltalet än ämneskurser, grundkurser och språkkurser. Fördjupade kurser som avlagts innan 1.8.2018 har under en övergångstid behållit sin vikt 2, men alla kursprestationer fr.o.m. 1.8.2018 får vikten 1. De studerande som utexamineras till magister fram till och med 31.7.2020 ska i samband med ansökan om magisterbetyg uppge ifall de vill att alla kurser får vikten 1 eller ifall de vill behålla vikten 2 för alla fördjupade kurser som avlagts före 1.8.2018. De studerande som utexamineras till magister efter 1.8.2020 kommer att få alla kurser som ingår i examen med vikt 1 oberoende av när kurserna är avlagda.
 
Obligatoriska studiepoäng i språk
Examenskravet för antalet obligatoriska studiepoäng i språk i magisterexamen minskar från 6 sp till 5 sp. Det här innebär att de helt valfria studiepoängen i magisterexamen ökar från 24 sp till 25 sp, vilket i princip möjliggör ett biämne i magisterexamen. Magisterexamen kräver att man avlägger minst 90 sp inom sitt eget huvudämne, 5 sp språkstudier och sammanlagt minst 120 sp. Se den nya strukturen nedan.