Kandidatexamens struktur

Här finner du information om kandidatexamens uppbyggnad.

Ekonomie kandidatexamen (180 studiepoäng sp, tre år) på Hanken består av

 • obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper (53 sp)

 • introduktion till studierna 2 sp

 • språkstudier i de inhemska språken (6 sp + 6 sp) och två främmande språk (6 sp + 6 sp)
 • utlandstermin som utbytesstudier (30 sp) eller praktik utomlands (8 sp)
 • ämnesstudier i huvudämnet med kandidatavhandling och mognadsprov (minst 60 sp). I huvudämnesstudierna ingår grundkursen i huvudämnet, de obligatoriska grundkurserna Introduktion till företagets samhällsansvar (6 sp) och Statistisk analys 6 sp.
 • biämne: utbytesstudierna eller en annan helhet inom något läroämne (minst 25 sp)
 • eventuella valfria studier så att examen omfattar minst 180 sp

I kandidatexamen kan du räkna till godo högst 90 sp av studier som du avlagt vid någon annan högskola (yrkeshögskola eller universitet) i Finland eller utomlands.

Utgående från Hankens mission och examensstadga har det formulerats lärandemål som berättar vilka kunskaper du som studerande uppnår med vår utbildning. Därefter har mätbara förväntade studieresultat (learning objectives) utarbetats för att vi ska se hur väl du uppnår lärandemålen. Lärandemål finns för kandidatprogrammet, magisterprogrammen på svenska och engelska, MBA-programmet (fortbildning) och doktorandprogrammet.

Varje program har fyra lärandemål, som baserar sig på följande allmänna kunskaps- och färdighetsområden:

 1. Kunskaper i ekonomiska vetenskaper
 2. Analytiska färdigheter och kritiskt tänkande
 3. Kommunikationsfärdigheter
 4. Globala kompetenser

Här hittar du programmens lärandemål.

Där finns också mera information om Hankens Assurance of Learning (AoL) process och bedömningsmatriser.

De obligatoriska grundkurserna ger dig grunderna för studier i de ekonomiska vetenskaperna och kännedom om de centrala läroämnena inom området.

De obligatoriska grundkurserna ingår i huvudämnet och biämnet (om du avlägger ett biämne på Hanken). Du ska avlägga alla grundkurser under ditt första studieår.

Under ditt första år av kandidatstudierna lär du dig vad akademiska studier innebär genom kursen Introduktion till akademiska studier (2 sp).

I kandidatexamen ska du ha

 •     två främmande språk minst 6 + 6 sp i vardera språket
 •     studier i svenska och finska minst 6 + 6 sp

Som främmande språk kan du i Helsingfors studera engelska, tyska, franska, ryska och spanska. I Vasa kan du läsa engelska, tyska och spanska. Inom kandidatexamen skall du läsa minst 6 sp i ett främmande språk och minst 6 sp i ett annat främmande språk. I minst ett av språken ska du ha en högre nivå än nybörjarkurs. Vi rekommenderar att du avlägger ditt främmande språk och engelskan under ditt första läsår.
 

Läs informationen om hur du väljer rätt kurser i svenska och finska på sidan om de inhemska språken

I din kandidatexamen ingår en vistelse utomlands som du kan avlägga antingen i form av utbytesstudier eller praktik utomlands. Utlandsterminen gäller för dig som antagits år 2009 eller senare via inträdesprovet eller år 2010 eller senare via studier vid öppna universitetet.

Utlandsterminen placeras i din kandidatexamen beroende på om du avlägger den som studier eller praktik samt beroende på dina biämnen (se närmare rubriken Biämne nedan). Om du väljer utbytesstudier kan du antingen

 1. bilda ett biämne av dem, Studiehelhet avlagd utomlands, vilket vi rekommenderar.
 2. Du kan också välja att ha utbytesstudierna och ett annat ämne som biämnen.
 3. Alternativt kan du sprida ut utbytesstudierna så att de exempelvis ingår i ditt huvudämne samt i valfria studier. Då måste du avlägga minst 25 sp i något annat ämne som blir ditt biämne.

Utöver utbytesstudier kan du avlägga utlandsterminen i form av praktik utomlands. Då jobbar du minst tre månader utomlands och skriver på basis av arbetet en praktikrapport, som godkänns av den som är examinator för Utlandspraktik i ditt huvudämne. Prestationen Utlandspraktik ger dig 8 sp.

Hanken hjälper dig med val av utbytesuniversitet, ansökningsprocessen och annat praktiskt angående utlandsterminen.

Efter ditt första läsår på Hanken väljer du ditt huvudämne och gör upp en individuell studieplan för dina studier i kandidatexamen. För att kunna välja finansiell ekonomi som huvudämne behöver du uppfylla vissa tröskelkrav, i övrigt är det fritt fram att välja bland huvudämnena. Du kan läsa mera om tröskelvillkoren för finansiell ekonomi här.

Utöver huvudämnet ska du inom kandidatexamen ha minst ett biämne, dvs. en grundstudiehelhet i ett ämne eller motsvarande studiehelhet. Biämnet ska omfatta minst 25 sp. Du har många olika möjligheter att avlägga ett biämne inom kandidatexamen:

Biämnen och biämneshelheter Helsingfors

 • utbytesstudier som ett biämne (studiehelhet avlagd utomlands)
 • ekonomiskt ämne på Hanken
 • språkstudier som biämne (minst 25 sp i ett och samma språk)
 • Corporate Responsibility Module - Studiehelhet i företagsansvar
 • Informationsbehandling
 • Logistik och samhällsansvar
 • Statistik

Biämnen och biämneshelheter Vasa

 • utbytesstudier som ett biämne (studiehelhet avlagd utomlands)
 • ekonomiskt ämne på Hanken
 • språkstudier som biämne (minst 25 sp i ett och samma språk)
 • Corporate Responsibility Module - Studiehelhet i företagsansvar
 • Informationsbehandling
 • ämne vid annan högskola via JOO-studier

Du kan också ha två biämnen inom din kandidatexamen, till exempel utbytesstudierna och ett ekonomiskt ämne.

Om du gör utlandsterminen som utbytesstudier rekommenderar vi att du bildar ett biämne av dina utbytesstudier, grundstudiehelhet avlagd utomlands. För att uppfylla kravet på biämneshelheten ska utbytesstudierna innehålla minst 15 sp ekonomiska vetenskaper.

Om du som biämne har ett ekonomiskt ämne på Hanken ingår grundkursen i det ämnet i de 25 sp som bildar biämnet. Kurserna som du ska ta som biämnesstuderande framgår ur ämnenas studieplaner. Språkkurserna på Hanken ger dig också möjlighet att avlägga ett språk som biämne (minst 25 sp i ett och samma språk).

På Hanken erbjuds också en tvärvetenskaplig studiehelhet i företagsansvar som kombinerar kurser från olika ämnen som specifikt inriktar sig på frågor berörande företagens samhälls- och miljöansvar.

Ifall de obligatoriska grundkurserna, språkstudierna, huvudämnesstudierna, biämnesstudierna samt utlandsvistelsen sammanlagt blir mindre än 180 sp måste du även inkludera valfria studier i din kandidatexamen så att omfattningen i examen blir minst 180 sp. Ifall du har två biämnen behövs valfria studier sannolikt inte, men ifall du endast har ett biämne i din kandidatexamen behöver du sannolikt även valfria studier.

Valfria studier i kandidatexamen kan vara hurudana högskolestudier som helst i valfritt ämne på valfri nivå, dvs. vilka kurser som helst som du avlagt på Hanken eller kurser som du avlagt vid någon yrkeshögskola eller vid något annat universitet.

Bedömning av kandidatavhandlingen
Kursen Kandidatavhandling bedöms med ett kvantitativt vitsord från och med läsåret 2018-19. Vitsordet kommer därmed att påverka studentens medeltal, vilket det inte gjort tidigare. Kursen Kandidatavhandling har tidigare gett ett kvalitativt vitsord. De som redan avlagt kursen Kandidatavhandling innan 1.8.2018 kan i samband med sin ansökan om kandidatbetyg välja ifall de vill att deras vitsord konverteras till ett siffervitsord, som då räknas in i medeltalet. 

De kvalitativa vitsorden konverteras i så fall enligt tabellen nedan.
Försvarlig = 57 Nöjaktig = 67 God = 77 Mycket god = 87 Utmärkt = 97
Konverteringen utgår från klassmitten för varje vitsord och adderar två poäng, så att konvereteringen ska vara fördelaktig för studerande.