| 02.04.2020

Fråga Hankens experter om coronaepidemins samhällspåverkan!

Hankens forskare och experter är tillgängliga för media och svarar gärna på frågor relaterade till coronavirusepidemin - på svenska, finska och engelska. Vi har specialkompetens inom bland annat konsument-, entreprenöriellt och företagsbeteende.

Effekterna av den globala epidemin orsakad av COVID-19 har varit betydande på olika samhällsområden. Hanken har två stora forskningsprojekt om epidemin, och våra forskare och experter ge medierna mångsidig information om bland annat virusets ekonomiska effekter. Forskarna listas nedan per ämne. Ta gärna kontakt!

Hankens COVID-19-forskningsprojekt

HERoS-projektets syfte är att förbättra samhällets och särskilt den offentliga hälsovårdens effektivitet att svara på virusepidemin. HERoS, Health Emergency Response in Interconnected Systems, finansieras i tre år av Europeiska Unionens Horizon 2020-program. Det är veterligen det enda Horizon 2020-finansierade coronafokuserade projekt som inkluderar ett finländskt universitet eller forskningsinstitut.

Projektforskarna är:

Läs mera om HERoS-projektet här

***

The impact of the COVID-19 outbreak on financial reporting finansieras av OP-gruppens forskningsstiftelse vars syfte är att forska i coronavirusepidemins inverkan på den finansiella rapporteringen i företag.

Projektforskarna är:

***

Syftet med Cash and/or Carry: The challenges and modalities of delivery in COVID-19 crisis-projektet är att analysera leveransmekanismerna av bistånd i komplexa nödsituationer, särskilt gällande den globala COVID-19 pandemin. Pandemin har orsakat störningar i hela leverantörskedjan, vilket har resulterat i kortsiktiga lösningar, användning av extra resurser och omstrukturering av leveranskedjan för att tillgodose behovet av social distansering. Projektet kommer röra de förändringar som gjorts i leverantörskedjan, speciellt i fysiska butiker och i det sista skedet av kedjan. Projektet finansieras av Finlands Akademi.

Projektforskarna är:

***

Inom forskningsprojektet Innovative sustainable urban last mile: small vehicles and business models (i-SMILE) fokuserar man på hur man kan öka hållbarheten i slutskedet av leveranskedjan. Man strävar efter lösningar som kan minska de negativa effekterna av e-handel och samtidigt skapa effektiva leveranssystem för konsumenter. Det treåriga projektet finansieras delvis av Nordic Innovation.

Projektforskare vid Hanken är:

 • Biträdande professor i logistik och samhällsansvar, Anna Aminoff, anna.aminoff@hanken.fi (svenska, finska, engelska)

Hankens forskare och experter

De samhällsekonomiska effekterna av coronaepidemin och ekonomiska politiken angående epidemin

Bredare samhälleliga implikationer av krisen (inkl. ojämlikheter)

 • Katastrofhantering och lokala/marginaliserade rörelser: forskarstuderande Eija Meriläinen eija.merilainen@hanken.fi (finska, engelska)
 • Kriser och politiskt beslutsfattande; minoriteter och ojämlikheter; Professor emeritus Jeff Hearn jeff.hearn@hanken.fi (engelska)
 • Kunskapshantering och den offentliga sektorn: Professor emeritus Karl-Erik Sveiby karl-erik.sveiby@hanken.fi (svenska, engelska)
 • Sociala ojämlikheter med icke-humana djurarter/naturen: forskardoktor Linda Tallberg linda.tallberg@hanken.fi (svenska, engelska)
 • Mobiliseringar i lokalsamhällen under krisen; matproduktion; forskardoktor:  Maria Ehrnström-Fuentes maria.ehrnstrom-fuentes@hanken.fi (svenska, engelska, finska)
 • Krisimplikationer on sociala innovationer och den politiska kartan: Biträdande professor Martin Fougere martin.fougere@hanken.fi (engelska)

Företagsledning i coronasituationen och dess inverkan på affärsverksamheten (inkl. distansservice och -arbete)

 • Hållbar utveckling och ansvarsfull investering: biträdande professor Hanna Silvola hanna.silvola@hanken.fi (finska, svenska, engelska)
 • Bokslutsinformation, revision, redovisning: forskardoktor Kim Ittonen kim.ittonen@hanken.fi (finska, svenska, engelska)
 • Ansvarsfull investering, impact investing, block chain, finansmarknaden, investerare: biträdande professor Othmar Lehner othmar.lehner@hanken.fi (engelska)
 • Värdepappersmarknadens funktion under krisen: lektor Henrik Palmén henrik.palmen@hanken.fi (svenska, engelska)
 • Serviceekonomin och digitalisering: professor Kristina Heinonen kristina.heinonen@hanken.fi (finska, svenska, engelska)
 • Turism: professor Peter Björk peter.bjork@hanken.fi (finska, svenska, engelska)
 • Distansarbete: forskardoktor Emma Nordbäck emma.nordback@hanken.fi (finska, svenska, engelska)
 • Strategiarbete och teknologins roll, inkl. teknologiföretag: biträdande professor Mikko Vesa mikko.vesa@hanken.fi (finska, svenska, engelska)
 • Personal, ledning, human resources management: professor Mats Ehrnrooth mats.ehrnrooth@hanken.fi (finska, svenska, engelska)

Ledning av andra än företagsorganisationer (t ex offentliga hälsovårdsorganisationer) i coronasituationen

 • Logistik, försörjningsberedskap, humanitärt stöd, också Covid-19-EU-projektet HERoS: professor Gyöngyi Kovacs gyongyi.kovacs@hanken.fi (finska, svenska, engelska)
 • Samarbete mellan sektorerna i samhället, hållbar utveckling, marknader och samhället i Kina: biträdande professor Pia Polsa pia.polsa@hanken.fi (finska, svenska, engelska)
 • Strategiarbete och ledarskap i offentliga organisationer, inkl. städerna: forskardoktor Virpi Sorsa virpi.sorsa@hanken.fi (finska, svenska, engelska)
 • Ledarskap och human resources management i offentliga organisationer och städer: professor Janne Tienari janne.tienari@hanken.fi (finska, engelska)

Konsumentbeteende i coronasituationen (inkl. entreprenörer och privatinvesterare)

Arbete, familj och samfund i coronasituationen

 

Toimittaja, kysy koronaepidemian yhteiskunnallisista vaikutuksista Hankenin tutkijoilta!

Hankenin tutkijat ja asiantuntijat ovat median käytettävissä koronavirusepidemiaan liittyen – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Erityisosaamistamme ovat mm. kuluttajien, yrittäjien ja yritysten käyttäytyminen.

COVID-19-viruksen aiheuttaman globaalin epidemian vaikutukset eri elämänalueilla ovat huomattavat. Hankenilla on käynnissä kaksi suurta tutkimusprojektia epidemiaan liittyen, ja Hankenilla toimii lisäksi lukuisia tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka ovat asiantutkimuksensa ja tutkimuskokemuksensa perusteella valmiita kommentoimaan koronavirusepidemiaa. Tutkijat on listattu alle aihealueittain. Ota yhteyttä!

Hankenin COVID-19-projektit

HERoS-tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja parantaa yhteiskuntien ja erityisesti julkisen terveydenhuollon organisaatioiden tehokkuutta virusepidemiaan vastaamisessa. HERoS eli Health Emergency Response in Interconnected Systems on Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelman rahoittama kolmivuotinen projekti. Se on tiettävästi ainoa koronaan liittyvä Horizon 2020 -rahoitettu projekti, jossa on mukana suomalainen yliopisto tai tutkimusorganisaatio.

Projektin tutkijat ovat

Lue lisää HERoS-hankkeesta.

****

The impact of the COVID-19 outbreak on financial reporting on OP-ryhmän tutkimussäätiön rahoittama projekti, jonka tavoitteena on tutkia koronavirusepidemian vaikutuksia yritysten taloudelliseen raportointiin.

Projektin tutkijat ovat

***
 

Cash and/or Carry: The challenges and modalities of delivery in COVID-19 crisis on tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on analysoida humanitaarisen avun toimitusmekanismeja monimutkaisissa hätätilanteissa, erityisesti globaalin COVID-19 –pandemian aikana. Pandemia on aiheuttanut häiriöitä koko toimitusketjussa, mikä on johtanut lyhytnäköisiin ratkaisuihin, ylimääräisten resurssien käyttöön ja toimitusketjun uudelleenjärjestelyyn tarvittavien suojaetäisyyksien takaamiseksi. Projekti tutkii niitä muutoksia joita toimitusketjuun on tehty, erityisesti fyysisissä myymälöissä ja toimitusketjun loppupäässä. Projektin rahoittaa Suomen Akatemia.

Tutkijat ovat

***

Innovative sustainable urban last mile: small vehicles and business models (i-SMILE) on tutkimusprojekti, jossa selvitetään miten toimitusketjun loppujakelun kestävyyttä voitaisiin lisätä. Pyrkimyksenä on löytää ratkaisuja, jotka vähentävät verkkokaupan kielteisiä piirteitä ja samalla luoda tehokkaita toimitusketjuja kuluttajille. Kolmivuotisen projektin osarahoittajana on Nordic Innovation.

Projektitutkija Hankenissa on:

 • Logistiikan ja yhteiskuntavastuun apulaisprofessori Anna Aminoff, anna.aminoff@hanken.fi (ruotsi, suomi, englanti)

Hankenin tutkijat ja asiantuntijat

Koronan kansantaloudelliset vaikutukset ja niihin liittyvät talouspoliittiset toimenpiteet

Yritysten johtaminen epidemiatilanteessa ja koronan vaikutukset liiketalouteen ml. etäpalvelut ja etätyö

 • Kestävä kehitys ja vastuullinen sijoittaminen: apulaisprofessori Hanna Silvola hanna.silvola@hanken.fi (suomi, englanti)
 • Tilinpäätösinformaatio, tilintarkastus, laskentatoimi: apulaisprofessori Kim Ittonen kim.ittonen@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Vastuullinen sijoittaminen, impact investing, block chain, finanssimarkkinat ja sijoittajat: apulaisprofessori Othmar Lerner othmar.lerner@hanken.fi (englanti)
 • Arvopaperimarkkinoiden toiminta kriisissä: lehtori Henrik Palmén henrik.palmen@hanken.fi (ruotsi, englanti)
 • Palvelutalous ja digitaalisuus: professori Kristina Heinonen kristina.heinonen@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Turismi ja matkailu: professori Peter Björk peter.bjork@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Etätyö: Tutkijatohtori Emma Nordbäck emma.nordback@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Strategiatyö ja teknologian rooli, ml. teknologiayritykset: apulaisprofessori Mikko Vesa mikko.vesa@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Henkilöstöjohtaminen: professori Mats Ehrnrooth mats.ehrnrooth@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)

Muiden kuin yritysorganisaatioiden johtaminen (esim. julkiset organisaatiot) koronatilanteessa

 • Toimitusketjut, huoltovarmuus, humanitaarinen apu ja logistiikka sekä Covid-19-EU-projekti HERoS: professori Gyöngyi Kovacs gyongyi.kovacs@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Sektorien välinen yhteistyö yhteiskunnassa ja kestävä kehitys: apulaisprofessori Pia Polsa pia.polsa@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Strategiatyö ja johtaminen julkisissa organisaatioissa, ml. kaupungit: tutkijatohtori Virpi Sorsa virpi.sorsa@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Henkilöstön johtaminen julkisissa organisaatioissa ja kaupungeissa: professori Janne Tienari janne.tienari@hanken.fi (suomi, englanti)

Kuluttajakansalaisten käyttäytyminen koronatilanteessa, ml. yksityissijoittajat ja yrittäjät

Perheiden ja yhteisöjen selviytyminen koronatilanteessa