| 02.04.2020

Ask Hanken's experts about the corona epidemic's societal impact!

The researchers and experts at Hanken are available to the media in connection with the Corona virus epidemic – in Finnish, Swedish and English. Our expertise include consumer, entrepreneurial and business behaviour.

The impact of the global epidemic caused by COVID-19 has been significant in many areas of life. Hanken has two on-going major research projects regarding the epidemic as well as many researchers who are able to provide the media with diverse information such as the financial impact of the virus. The researchers are listed below by topic. Contact us!

Hanken’s COVID-19 Projects

 

The aim of the HERoS research is to study and improve the effectiveness of societies, and especially public health organisations, in responding to the global pandemic. HERoS, or Health Emergency Response in Interconnected Systems, is a three-year project funded by the European Union’s Horizon 2020 program. It is known to be the only corona-related Horizon 2020-funded project involving a Finnish university or research organisation.

The researchers of the project are

Read more about the HERoS project here. Opens in new window

***

The impact of the COVID-19 outbreak on financial reporting is a project funded by the OP Bank Group Research Foundation to study the effects of the Corona virus epidemic on corporate financial reporting.

The researchers of the project are

***

The aim of the Cash and/or Carry: The challenges and modalities of delivery in COVID-19 crisis, is to analyse the aid delivery mechanisms in complex emergencies, especially in responding to the global COVID-19 pandemic. The pandemic has caused disruptions throughout the supply chain, resulting in short-term solutions, use of  extra resources, and redesign of  processes to implement social distancing measures. The project will address changes implemented in the supply chain, especially in-store and in the last mile delivery. Cash and/or Carry C19 is funded by the Academy of Finland.

The researchers of the project are currently:

***

Innovative sustainable urban last mile: small vehicles and business models (i-SMILE) is a Nordic research project with the aim of increasing sustainability in urban last mile deliveries. The focus is on both reducing the negative effects of e-commerce and simultaneously creating a top delivery system for consumers. The three-year project is partly funded by Nordic Innovation.

Project researcher at Hanken is:

 • Assistant professor in supply chain management and social responsibility, Anna Aminoff, anna.aminoff@hanken.fi (English, Finnish, Swedish)

Hanken's researchers and experts

The economic effects of the Corona virus and related economic policy measures

Broader societal implications of the current crisis (incl. social inequalities)

 • Disaster governance and local/marginalized communities: doctoral candidate Eija Meriläinen eija.merilainen@hanken.fi (Finnish, English)
 • Crises and political decision making; minorities and inequalities: Professor emeritus Jeff Hearn jeff.hearn@hanken.fi (English)
 • Knowledge management and public sector organisations: Professor emeritus Karl-Erik Sveiby karl-erik.sveiby@hanken.fi (Swedish, English)
 • Social inequalities related to non-human animal species/nature: assistant professor Linda Tallberg linda.tallberg@hanken.fi (Swedish, English)
 • Local communities’ response to crisis; food production: assistant professor Maria Ehrnström-Fuentes maria.ehrnstrom-fuentes@hanken.fi (Swedish, English, Finnish)
 • Implications of the crisis on social innovations and the political map: Associate professor Martin Fougere martin.fougere@hanken.fi (English)

Management of organisations during an epidemic and the effects of the Corona virus on the business economy including remote services and teleworking

 • Company profitability and growth, corporate financial crises, ownership, accounting and financial statements: Professor Minna Martikainen, minna.martikainen@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)
 • Sustainable development and responsible investing: Associate professor Hanna Silvola, hanna.silvola@hanken.fi (Finnish, English)
 • Financial statements, auditing, accounting: Assistant professor Kim Ittonen, kim.ittonen@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)
 • Responsible investing, impact investing, block chain, financial markets and investors: Associate Professor Othmar Lerner, othmar.lerner@hanken.fi (English)
 • Security market operations during crisis: lecturer Henrik Palmén, henrik.palmen@hanken.fi (Swedish, English)
 • Service economy and digitalisation: Professor Kristina Heinonen, kristina.heinonen@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)
 • Tourism and travel: Professor Peter Björk, peter.bjork@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)
 • Telework: Assistant professor Emma Nordbäck, emma.nordback@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)
 • Strategy and the role of technology including technology companies: Assistant Professor Mikko Vesa, mikko.vesa@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)
 • Human Resource Management: Professor Mats Ehrnrooth, mats.ehrnrooth@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)

Management of non-corporate organisations (e.g. public organisations) in the Corona situation

 • Supply chains, security of supply, humanitarian aid and logistics and the COVID-19 EU Project HERoS: Professor Gyöngyi Kovacs, gyongyi.kovacs@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)
 • Intersectoral cooperation in society and sustainable development: Assistant Professor Pia Polsa, pia.polsa@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)
 • Strategy and leadership in public organisations, including municipalities: Postdoctoral Researcher Virpi Sorsa, virpi.sorsa@hanken.fi (Finnish, Swedish, English)
 • Personnel management in public organisations and municipalities: Professor Janne Tienari, janne.tienari@hanken.fi (Finnish, English)

Consumer behaviour during the Corona virus epidemic, including retail investors and entrepreneurs

Work, family and community coping during the Corona crisis

 

Toimittaja, kysy koronaepidemian yhteiskunnallisista vaikutuksista Hankenin tutkijoilta!

Hankenin tutkijat ja asiantuntijat ovat median käytettävissä koronavirusepidemiaan liittyen – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Erityisosaamistamme ovat mm. kuluttajien, yrittäjien ja yritysten käyttäytyminen.

COVID-19-viruksen aiheuttaman globaalin epidemian vaikutukset eri elämänalueilla ovat huomattavat. Hankenilla on käynnissä kaksi suurta tutkimusprojektia epidemiaan liittyen, ja Hankenilla toimii lisäksi lukuisia tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka ovat asiantutkimuksensa ja tutkimuskokemuksensa perusteella valmiita kommentoimaan koronavirusepidemiaa. Tutkijat on listattu alle aihealueittain. Ota yhteyttä!

Hankenin COVID-19-projektit

HERoS-tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja parantaa yhteiskuntien ja erityisesti julkisen terveydenhuollon organisaatioiden tehokkuutta virusepidemiaan vastaamisessa. HERoS eli Health Emergency Response in Interconnected Systems on Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelman rahoittama kolmivuotinen projekti. Se on tiettävästi ainoa koronaan liittyvä Horizon 2020 -rahoitettu projekti, jossa on mukana suomalainen yliopisto tai tutkimusorganisaatio.

Projektin tutkijat ovat

Lue lisää HERoS-hankkeesta.

***

The impact of the COVID-19 outbreak on financial reporting on OP-ryhmän tutkimussäätiön rahoittama projekti, jonka tavoitteena on tutkia koronavirusepidemian vaikutuksia yritysten taloudelliseen raportointiin.

Projektin tutkijat ovat

****

Cash and/or Carry: The challenges and modalities of delivery in COVID-19 crisis on tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on analysoida humanitaarisen avun toimitusmekanismeja monimutkaisissa hätätilanteissa, erityisesti globaalin COVID-19 –pandemian aikana. Pandemia on aiheuttanut häiriöitä koko toimitusketjussa, mikä on johtanut lyhytnäköisiin ratkaisuihin, ylimääräisten resurssien käyttöön ja toimitusketjun uudelleenjärjestelyyn tarvittavien suojaetäisyyksien takaamiseksi. Projekti tutkii niitä muutoksia joita toimitusketjuun on tehty, erityisesti fyysisissä myymälöissä ja toimitusketjun loppupäässä. Projektin rahoittaa Suomen Akatemia.

Tutkijat ovat

***

Innovative sustainable urban last mile: small vehicles and business models (i-SMILE) on tutkimusprojekti, jossa selvitetään miten toimitusketjun loppujakelun kestävyyttä voitaisiin lisätä. Pyrkimyksenä on löytää ratkaisuja, jotka vähentävät verkkokaupan kielteisiä piirteitä ja samalla luoda tehokkaita toimitusketjuja kuluttajille. Kolmivuotisen projektin osarahoittajana on Nordic Innovation.

Projektitutkija Hankenissa on:

 • Logistiikan ja yhteiskuntavastuun apulaisprofessori Anna Aminoff, anna.aminoff@hanken.fi (ruotsi, suomi, englanti)

Hankenin tutkijat ja asiantuntijat

Koronan kansantaloudelliset vaikutukset ja niihin liittyvät talouspoliittiset toimenpiteet

Kriisin laajemmat yhteiskunnalliset implikaatiot (ml. epätasa-arvoisuus)

 • Katastrofien hallinto ja paikalliset/marginalisoidut yhteisöt: tohtorikoulutettava Eija Meriläinen eija.merilainen@hanken.fi (suomi, englanti)
 • Kriisit ja poliittinen päätöksenteko; vähemmistöt ja epätasa-arvo: Professor emeritus Jeff Hearn jeff.hearn@hanken.fi (englanti)
 • Tietojohtaminen ja julkinen sektori: Professor emeritus Karl-Erik Sveiby karl-erik.sveiby@hanken.fi (ruotsi, englanti)
 • Sosiaalinen epätasa-arvo ei-ihmislajeihin liittyen: tutkijatohtori Linda Tallberg linda.tallberg@hanken.fi (ruotsi, englanti)
 • Paikallisten yhteisöjen reaktiot kriisiin; ruoantuotanto: tutkijatohtori Maria Ehrnström-Fuentes maria.ehrnstrom-fuentes@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Kriisin seuraukset sosiaalisille innovaatioille ja poliittiselle ympäristölle/kartalle: Apulaisprofessori Martin Fougere martin.fougere@hanken.fi (englanti)

Yritysten johtaminen epidemiatilanteessa ja koronan vaikutukset liiketalouteen ml. etäpalvelut ja etätyö

 • Yrityksen kannattavuus ja kasvu, yritysten talouskriisi, omistajuus, laskentatoimi ja tilinpäätös: professori Minna Martikainen, minna.martikainen@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Kestävä kehitys ja vastuullinen sijoittaminen: apulaisprofessori Hanna Silvola hanna.silvola@hanken.fi (suomi, englanti)
 • Tilinpäätösinformaatio, tilintarkastus, laskentatoimi: apulaisprofessori Kim Ittonen kim.ittonen@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Vastuullinen sijoittaminen, impact investing, block chain, finanssimarkkinat ja sijoittajat: apulaisprofessori Othmar Lerner othmar.lerner@hanken.fi (englanti)
 • Arvopaperimarkkinoiden toiminta kriisissä: lehtori Henrik Palmén henrik.palmen@hanken.fi (ruotsi, englanti)
 • Palvelutalous ja digitaalisuus: professori Kristina Heinonen kristina.heinonen@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Turismi ja matkailu: professori Peter Björk peter.bjork@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Etätyö: Tutkijatohtori Emma Nordbäck emma.nordback@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Strategiatyö ja teknologian rooli, ml. teknologiayritykset: apulaisprofessori Mikko Vesa mikko.vesa@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Henkilöstöjohtaminen: professori Mats Ehrnrooth mats.ehrnrooth@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)

Muiden kuin yritysorganisaatioiden johtaminen (esim. julkiset organisaatiot) koronatilanteessa

 • Toimitusketjut, huoltovarmuus, humanitaarinen apu ja logistiikka sekä Covid-19-EU-projekti HERoS: professori Gyöngyi Kovacs gyongyi.kovacs@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Sektorien välinen yhteistyö yhteiskunnassa ja kestävä kehitys: apulaisprofessori Pia Polsa pia.polsa@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Strategiatyö ja johtaminen julkisissa organisaatioissa, ml. kaupungit: tutkijatohtori Virpi Sorsa virpi.sorsa@hanken.fi (suomi, ruotsi, englanti)
 • Henkilöstön johtaminen julkisissa organisaatioissa ja kaupungeissa: professori Janne Tienari janne.tienari@hanken.fi (suomi, englanti)

Kuluttajakansalaisten käyttäytyminen koronatilanteessa, ml. yksityissijoittajat ja yrittäjät

Perheiden ja yhteisöjen selviytyminen koronatilanteessa