Samhällsansvar

En av grundpelarna för Hankens verksamhet är att främja socialt ansvar i alla våra aktiviteter. Etik, ansvar och hållbarhet är ledorden som genomsyrar såväl studier och forskning som kontakten till näringsliv och samhälle.

Ansvarfull ekonomutbildning

Ett centralt element av Hankens arbete för ökat samhällsansvar är undertecknandet av FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning PRME (Principles for Responsible Management Education). Hanken var det första finländska universitetet att skriva under principerna år 2008 och vårt medvetna arbete fick erkänsla år 2013 då Hanken utsågs till medlem av PRME Champions Leadership Group, en grupp på 30 internationella högskolor som globalt skall leda arbetet kring utvecklandet av arbetet kring ansvarsfull ekonomutbildning. Hanken har även två gånger mottagit ett pris för bästa PRME-rapport. Hankens PRME rapporter finns på PRME:s webbsida och här.

Hanken erbjuder även en tvärvetenskaplig studiemodul i företagsansvar som inkluderar obligatoriska kurser i företagsansvar, ansvarsfullt ledarskap och hållbar utveckling.

Forskningsetik

För att uppnå högsta möjliga nivå av etik inom forskningen har Hanken undertecknat Forskningsetiska delegationens anvisningar för god vetenskaplig praxis. Hanken stöder även den europeiska stadgan för forskare samt uppförandekoden för rekrytering av forskare (European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Hanken bedriver ett antal forskningsprojekt som anknytning till samhällsansvar och har två forskningscentra vars uppgift är att främja hållbarhet och ansvar i affärsverksamheten genom forskning i corporate governance och humanitär logistik.

Samhällsengagemang

Via vår omfattande fortbildningsverksamhet och våra anställdas positioner i externa styrelser och direktioner bär Hanken även vårt ansvar för att stödja och främja ansvarsfullt tänkande i företag och i samhället i stort. Vi uppmuntrar även våra studerande till samhällsengagemang t.ex. genom att utföra projektuppdrag för företag och organisationer och stöder även entreprenörskap bland studerande genom Hanken New Ventures-satsningen.

Relaterade sidor

PRME - FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning

Hållbar utveckling på Hanken

Studiehelhet i företagsansvar

Intensivkurs i finsk affärskultur till asylsökande