| 15.09.2017

Profileringsfinansiering från Finlands Akademi

Ända sedan 2015 har Finlands Akademi delat ut en särskild form av finansiering för att stärka universitetens forskningsprofilering. Också Hanken har beviljats medel för det här ändamålet.

I den här intervjun med prorektor Timo Korkeamäki berättar han om den finansiering Hanken har beviljats av Finlands Akademi och hur medlen allokeras internt.Vad är profileringsfinansiering och har Hanken beviljats sådan?Ända sedan 2015 har Finlands Akademi beviljat en särskild form av finansiering för att stärka universitetens forskningsprofilering. Tanken är att man på det här sättet stöder finländska universitet att skapa en mera fokuserad forskningsprofil.Hanken har framgångsrikt ansökt om medel från profileringsprogrammet. Ur de tre första ansökningsrundorna 2015-2017 har Hanken beviljats 1,85 miljoner euro.Vart kommer medlen att kanaliseras?Hankens profileringssträvanden fokuserar på att lyfta fram högskolans kvantitativa styrkor.
Hanken har erhållit finansiering för att sammanfoga forskningssatsningarna mellan statistik och finansiell ekonomi, samt att vidare utveckla forskning inom riskanalys, både inom traditionellt kvantitativa forskningsområden på Hanken, men också inom områden som tidigare anlitat mera kvalitativa metoder i sin forskning.Hur har de här projekten valts ut?Forskningsområdena har valts ut på basis av diskussioner inom rektoratet och med prefekterna i ledningsgruppen. Deras betydelse för Hanken har också diskuterats med Hankens External Stakeholder Committee som består av representanter för näringslivet. Kommittén har uttryckt att det finns ett genomgående behov av kvantitativa färdigheter inom olika forskningsområden inom ekonomi.Den här typen av profileringsfinansiering från Finlands Akademi ger Hanken en unik möjlighet att vidareutveckla våra existerande styrkor och dra nytta av tvärvetenskapliga möjligheter och utvidga användningen av de här styrkorna inom forskningsområden vid Hanken som hittills använt sig av främst kvalitativa forskningsmetoder.Eftersom Finlands Akademi förväntar sig att den här typen av finansiering ska fungera som en brobyggare mellan den nuvarande strukturen och den planerade långtidsstrukturen, har Hanken investerat i både nuvarande styrkor och växande forskningsområden. Det här är helt i linje med både vår forskningsstrategi och vårt nuvarande resultatavtal med Undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom stöder satsningarna på kvantitativa metoder även Hankens strävanden inom QTEM-nätverket.Hur kommer medlen att allokeras?Av PROFI3-medlen som Hanken fick i juni 2017, kommer en del att investeras i infrastruktur för kvantitativa databaser som kommer att underlätta användningen av kvantitativ forskningsdata inom olika discipliner. Hanken kommer också att investera i s.k. tenure track-befattningar för att utöka Hankens kvantitativa expertis också inom våra nyare forskningsområden. Den första dylika befattningen kommer att lediganslås inom humanitär logistik.Tenure track-befattningar fungerar som ett sätt att locka arbetssökande med hög potential på den internationella akademiska arbetsmarknaden. Dylika investeringar är också i linje med Akademins förväntningar gällande profileringsfinansieringen, eftersom de påvisar högskolans långsiktiga engagemang i de profileringar man valt.Kommer Hanken att ansöka om profileringsfinansiering i fortsättningen?I den fjärde rundan kommer vi att ansöka om fortsatt finansiering för att stärka kvantitativ forskning på Hanken med speciell fokus på artificiell intelligens och maskinell inlärning inom alla av Hankens forskningsområden.Mera information:Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning
timo.korkeamäki@hanken.fi