Kurser Seminarium i nationalekonomi

26160 Seminarium i nationalekonomi , 5 sp

Typ
Fördjupade studier
Kind
Course
Teaching language
sv
Kursbeskrivning

Kursens syfte är att stöda arbetet med din magisteravhandling. Under kursen får du stöd och individuell handledning för avhandlingsarbetet från den egna handledaren. Du får också feedback och kommentarer från medstuderande när du presenterar det egna avhandlingsprojektet i din seminariegrupp. Kursen innehåller individuella handledningstillfällen och diskussioner i grupp. Under kursen arbetar du dels med det egna avhandlingsprojektet, dels granskar du och kommenterar medstuderandes avhandlingsprojekt.

Läs mera ingående om magisteravhandlingen på webben samt om att skriva avhandling på engelska.

Den svenska och engelska seminariekursen i nationalekonomi ordnas gemensamt. Kursens Moodlesida finns på den engelska kurskoden 26170.

Lärandemål

Du har färdigheter att självständigt planera, genomföra, presentera och evaluera vetenskapliga forskningsprojekt.

Efter avlagd kurs kan du
  • identifiera och formulera ett relevant forskningsproblem och -syfte
  • identifiera, utvärdera och presentera relevant litteratur/forskning inom det valda forskningsområdet
  • argumentera för vald vetenskaplig ansats, forskningsmetod och data
  • muntligen och skriftligen föra en vetenskaplig argumentation
  • analysera, diskutera och konstruktivt kommentera forskningsplaner och pågående forskningsprojekt
Ytterligare information

Vissa teman eller metoder kan kräva en prövning i Hankens etiska råd.

Målgrupp

Endast examensstuderande vid Hanken på magisternivå med nationalekonomi som huvudämne.

Förkunskaper

Avlagd kandidatexamen samt 10 sp avlagda fördjupade studier i huvudämnet och minst 5 sp avlagda fördjupade metodkurser.

Undervisningsformer

Seminarier, handledning. Kursen har obligatorisk närvaro enligt kursprogrammet.

Studerandes totala arbetsmängd

134 timmar fördelat på
schemalagd undervisning: 15-35 h
icke-schemalagdt arbete: 99-119 h

Rekommenderad tidpunkt

Seminariekursen påbörjas i regel höstterminen det andra året av magisterstudierna. Studerande som önskar en snabbare studietakt kan påbörja seminariekursen tidigare, t.ex. i början av vårterminen det första året.

Kurserna Academic Writing: Apprentice Level (51003, 2 sp), Mastering Academic Writing (51004, 3 sp) samt Vetenskapligt skrivande (5655-E, 5 sp) stöder avhandlingsarbetet och rekommenderas att tas samtidigt som seminariekursen.

Ifall huvudämnet krävet mer än 5 sp metodkurser kan de ytterligare 5 sp tas samtidigt som seminariekursen. Minst 5 sp metodkurser måste dock vara avlagda innan seminariekursen påbörjas.

Examination och bedömning

Prestationer i relation till eget projekt (seminiarieunderlag, presentation, process) 40 %
Prestationer i relation till medstuderandes projekt (opponens, diskussion, aktivitet) 60 %

Studerande som avlagt den tidigare seminariekursen (12 sp) kan inte avlägga denna kurs.