| 21.04.2016

Internationell erkänsla och produktivitet kännetecknande för Hanken år 2015

Hankens bokslut för 2015 godkändes av högskolans styrelse 20.4.2016.

Hankens bokslut för 2015, som godkändes av högskolans styrelse 20.4.2016, visar att Hanken under år 2015 befäste sin position som en internationellt erkänd, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola. Ett bevis på detta är den i november beviljade AACSB-ackrediteringen. I och med den uppnådde Hanken status som en sk. Triple Crowne-handelshögskola, en kvalitetsgaranti som endast 1 % av alla handelshögskolor världen uppnått.
 
Stabil utexamination och aktiv publiceringsverksamhet

Utexaminationen från samtliga utbildningsnivåer låg på en stabil och god nivå som följer de målsättningar Hanken avtalat om med UKM. Antalet kandidatexamina steg till 252 (2014: 229, mål 210) tack vare satsningar på studieplanering, tillgängliga vägledningstjänster och god kvalitet på de studerande. Antalet utexaminerade magistrar fortsatte stiga till 284 (2014: 278, mål 280).

Antalet utexaminerades doktorer sjönk till 9 (2014: 19, mål 16), mycket på grund av doktorspromotionen år 2014 som ökade utexaminationen under det året. Under år 2015 fattades beslutet att förlänga heltidsfinansieringen för forskarstuderande från 18 månader till 24 månader vilket, i samband med ett ökat antal sökande år 2016, inger en viss tillförsikt för att antalet doktorer under de kommande åren kommer att öka.

Ett ytterligare mål vad gäller utbildningen är andelen studerande som avlägger minst 55 studiepoäng under läsåret. Hanken har som målsättning att denna andel är minst 30 % och under läsåret 2014-15 steg denna procent till 35,8 % (2013-14: 32,3), vilket är det bästa genom tiderna.

Antalet vetenskapliga publikationer ökade från året innan till 303 (2014: 281). Även antalet publikationer i internationella referentgranskade tidskrifter med en ISI Web of Science Impact Factor över 1 steg till 69 (2014: 61) och överskred således målsättningen (32) med god marginal.

Internationell erfarenhet naturlig del av studierna

Den obligatoriska utlandsterminen är fortsättningsvis en naturlig del av utbildningen och den totala studentmobiliteten (inkommande och utgående utbytesstuderande) ökar stadigt. Antalet studerande som tillbringar minst tre månader på utbytesstudier eller utlandspraktik steg från 404 till 408.

Hankens studerande studerar allt aktivare under sina utlandsstudier och antalet studiepoäng som avlades utomlands fortsatte att stiga 5 480 (2014: 4 863). Även de inkommande utbytesstuderandena avlägger allt fler studiepoäng och antalet poäng avlagda vid Hanken steg markant till 4 354 (2014: 3875).

Antalet internationella examensstuderande har hållits stabilt. Andelen internationell personal bland den forskande och undervisande personalen har minskat något ökat från 24,3 % (2014) till 22,7 % (2015).

Ökad växelverkan med det omgivande samhället

Hanken fortsätter hålla en tät samverkan med både företag och det omgivande samhället i stort. Hankens fortbildningsverksamhet fortsätter vara brobyggare mellan näringsliv och forskning, alumnverksamheten är aktiv och antalet företag involverade i Hankens partnerprogram fortsatte öka.
 
Hankens arbete för ökat ansvar inom ekonomutbildningen inom ramen för PRME-initiativet (Principles for Responsible Management Education) fick förnyad erkänsla då högskolan för andra gången blev vald till PRME Champions-gruppen. Inom forskningen fortsätter högskolan som föregångare speciellt inom humanitär logistik, ett område vars betydelse accentuerats ytterligare i samband med flyktingkrisen.

Strukturella förändringar och samarbetsavtal stöder profileringen

Som ett led i att skapa kritisk massa samt inom ramen för de ämnen som undervisas vid Hanken, beslöt högskolan att ämnena ekonomisk statistik och informationsbehandling inte längre kan väljas som huvudämnen av studerande vid högskolan. I framtiden fungerar dessa som viktiga stödämnen för alla studerande.
 
Hanken inledde även diskussioner om strukturellt samarbete med Arcada, vilka utmynnade i ett samarbetsavtal som undertecknades i början av år 2016. Avtalet innebär ökat samarbete inom vissa administrativa områden samt inom digitalisering.
 
Ökad balans, stabil avkastning och fastighetsköp stärker ekonomin

År 2015 uppgick Hankens tillgångar enligt balansräkningen till 105, 6MEUR (2014: 92,1 MEUR). Placeringsportföljens värde steg till 75,1 MEUR (2014: 70,8 MEUR). Under 2015 köpte högskolan även sina fastigheter i Helsingfors och Vasa.
 
Verksamhetsåret resulterade i ett överskott på 6,0 MEUR (2014: 2,5 MEUR), varav merparten uppkom från avkastning på investerings- och finansieringsverksamheten där resultatet steg till 5,8 MEUR (2014: 4,4 MEUR). Portföljavkastningen för de externt förvaltade medlen var 6,1 %.
 
Intäkterna från den egentliga verksamheten uppgick till 23,0 MEUR (2014: 23,1 MEUR), varav finansieringen från UKM på 18,3 MEUR stod för merparten (2014: 17,3 MEUR). Kostnaderna för den operativa verksamheten uppgick till totalt 25,1 MEUR (2014: 25,0 MEUR), varav personalkostnaderna stod för 62 % (64 % år 2014), fastighetskostnaderna för 14 % (14 %) och övriga kostnader för 24 % (22 %).
 
Medelinsamlingen inom ramen för kampanjen HANKEN RETURNS var fortsatt framgångsrik och inbringade under året 2,3 MEUR (2014: 0,72 MEUR). Kampanjen pågår till slutet av juni 2017.

Tilläggsinformation ges av:
Rektor Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742