| 14.02.2020

Hanken och den finansiella sektorn i Finland efterlyser ett öppet register för ESG-data inom EU

Hanken byggnaden utifrån med flaggor
Ett standardiserat och öppet ESG-dataregister behövs för att utveckla hållbara investeringar, som enbart på EU-nivå är 260 miljarder euro årligen.

Tillsammans med den finländska finanssektorn föreslår Hanken att EU tar en ledande roll för att standardisera företagens ESG-rapportering. Harmoniserad, jämförbar och tillgänglig ESG-data om hur företagen presterar inom företags- och samhällsansvar samt god förvaltningssed gagnar alla parter inom ekonomin; den finansiella marknaden, den akademiska världen och forskningsinstitutioner.

Enhetlig och mätbar data för ESG-kriterier behövs för att alla intressenter får noggrann information om hur företagen jobbar med hållbarhet för att nå klimatmål och för att skapa en bättre värld.

Standardiserad och öppen data behövs för ett övertygande offentligt ESG-register inom EU

För närvarande är de största utmaningarna när det gäller ESG-data: bristen på jämförbarhet, de höga kostnaderna för ESG-data och att det således är för dyrt för mindre investerare.

– Ett standardiserat och öppet ESG-dataregister underlättar och förenhetligar hållbara investeringar som görs utifrån ESG-information, för ett värde uppemot 260 miljarder euro årligen på EU-nivå. Den framtida EU-taxonomin kunde också integreras i registret, så att investerare direkt kan se de hållbara investeringarna och jämföra företagens aktiviteter mot taxonomins kriterier, säger Minna Martikainen, prorektor med ansvar för utbildningssamarbete vid Hanken.

Den kommande regleringen om en handlingsplan för hållbar finansiering i EU (EU Sustainable Finance Action Plan) förväntas ha en betydande effekt på finansmarknaden. Målsättningen med den är att rikta kapitalströmmar till hållbara investeringar, styra finansiella risker som bottnar i klimatförändringen och stödja transparens med ett långsiktigt perspektiv i finansiell och ekonomisk aktivitet. I praktiken betyder det större krav på öppenhet för företag och investerare och bättre ESG-information till olika intressenter.

Tillgänglig ESG-rådata avgörande för att främja forskning och handlingar inom hållbar utveckling

För att den information som företagen rapporterar till ESG-registret ska kunna användas för forskning, behöver den vara öppen och tillgänglig på samma sätt som traditionella finansiella rapporter. Ökad forsknings och utvecklingsverksamhet stöder i sin tur utveckling av affärsverksamhet i enlighet med hållbar finansiering inom alla sektorer.

– Finanssektorn letar kontinuerligt efter investeringsobjekt som är konkurrenskraftiga inom ESG-kriterier. Ökad ESG-transparens och datatillgänglighet kan höja de europeiska företagens och de finansiella institutionernas konkurrenskraft globalt, säger Martikainen.

Hanken föreslår tillsammans med den finansiella sektorn i Finland att harmoniseringen av företagens ESG-rapportering skulle vara en del av målen för den kommande omvärderingen av direktivet gällande tillhandahållande av icke-finansiell information (Non-financial Reporting Directive).

 

Initiativet om ett öppet ESG-dataregister är en gemensam satsning av Hanken, Aalto-universitetet, Finans Finland, OP Group och Aktia Bank.

Mer information:

Minna Martikainen (minna.martikainen@hanken.fi) & Hanna Silvola (hanna.silvola@hanken.fi)