Forskningsrapport: Ledarskapskompetens avgörande för att förverkliga valfrihetens positiva konsekvenser

Forskningsrapport: Ledarskapskompetens avgörande för att förverkliga valfrihetens positiva konsekvenser

Hanken Centre for Corporate Governance (HCCG) gav på fredagen ut en rapport vars svenska rubrik är ”Valfrihet på invånarens villkor – Vad Finland kan lära av Sveriges erfarenheter och internationell forskning”.

En fungerande valfrihet för invånaren kräver fungerande konkurrens mellan de vårdenheter som producerar tjänsterna. För de nya landskap som kommer att få ansvaret för Finlands framtida social- och hälsovård är skapandet av förutsättningar för en sådan konkurrens en central utmaning, hävdar rapporten.

I Sverige har bristfällig separation mellan beställar- och producentrollen i regionerna skapat problem, vilket lett till att valfrihetens positiva konsekvenser (högre kostnadseffektivitet, bättre kvalitet, kortare kötider) inte förverkligats fullt ut. Säkerställandet av denna separation och utformandet av ett system som styrs med tydliga incitament under transparent tillsyn, ställer dock höga krav för ledarskapskompetens på landskapsnivå, vilket framhållits i ett antal svenska undersökningar som rapporten refererar.

I Sverige har både antalet vårdenheter och läkarbesök ökat kraftigt efter införandet av valfrihet. Privata producenter har etablerat sig främst i områden där det lönar sig ekonomiskt att erbjuda hälsovårdstjänster. Sådana är områden med 1) hög befolkningstäthet och 2) relativt välmående människor.

Valfriheten har inte gynnat alla. Avsaknad av kontinuitet i läkarkontakten, och bristfällig koordination mellan vårdgivarna, har lett till missnöje med vården särskilt bland individer med betydande vårdbehov. Rapporten konstaterar att gott ledarskap förutsätts för att kunna befrämja en jämnare fördelning av valfrihetens fördelar mellan invånarna.

Enligt rapporten kan Finland sannolikt undvika ett av de största problem som Sverige drabbats av: avsaknaden av jämförbar information om vårdens kvalitet i olika delar av landet, ett problem som i Sverige kommer sig av a) landstingens långa historia med egna, separata hälsovårdsmodeller, och b) att landstingen införde valfriheten vid olika tidpunkter med egna villkor och mål. Det här innebär att det koordinerade införandet av reformen i Finland kan underlätta skapandet av enhetliga handlingsprinciper, och därmed god jämförbarhet av vårdens kostnader och resultat, i samtliga landskap.

Ett system som verkligen betjänar invånaren kan tryggas enbart genom jämförbarhet i rapporteringen och aktiv övervakning av kvaliteten på levererade social- och hälsovårdstjänster.Niilo Luotonen.jpg

 

-I Finland har vi mycket att vinna på att införa valfrihet på rätt sätt, hävdar Niilo Luotonen som för HCCG skrivit rapporten som finansierats av Sitra.

Läs hela rapporten (på finska) här:

Ytterligare information:
 

Tom Berglund, professor, direktör, HCCG
tom.berglund@hanken.fi

Niilo Luotonen (rapportens författare), forskare, HCCG
E-post: niilo.luotonen@hanken.fi
Tfn: 050-539 4564