Hanken panorama

Centre for Corporate Responsibility – CCR

Centre for Corporate Responsibility - CCR- är ett gemensamt kompetenscenter mellan Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet var fokus ligger på forskning kring företagens samhällsansvar.

Centrets övergripande mål är att öka kunskapen om växelverkan mellan företag, politik och samhället, med speciell fokus på företagens ansvar och dess samhälleliga påverkan. CCR verksamhet bygger på forskning angående 1) företagens samhällsansvar såväl i den lokala som den globala kontexten och 2) växelverkan mellan företag och olika statliga och icke-statliga aktörer. Förknippade forskningsinriktningar är tex. CSR, företagsetik, politisk ekonomi, ekonomisk politologi, och ansvarsfull ekonomutbildning.

CCR stöder i alla sina aktiviteter tvärvetenskapligt- och flerpartssamarbete. Ytterligare strävar centret till att understöda och utveckla forskning med hög samhällelig påverkan, relevans och lättillgänglighet för sina intressenter.

Komptenscentret och dess sekretariat är baserade vid Svenska handelshögskolan.

För ytterligare information om centret, besök CCR sidorna på engelska.

Follow @ccr_helsinki

CCR written in white with blue background

CCR fosters in all its activities cross-disciplinarity and multi-stakeholder cooperation. Additionally it aims at promoting and developing research with high societal impact, relevance and accessibility to its stakeholders.

Explore more via the links below!