Studiehelhet i handelsrätt

Någon som bläddrar i en bbok
Avlägg studier inom handelsrätt på magisternivå.

Intresserad av att studera handelsrätt på magisternivå vid Hanken?

Öka dina kunskaper inom bl.a. skatterätt och immaterialrätt och erhåll kompetenser som är attraktiva på arbetsmarknaden. Fr.o.m. hösten 2019 erbjuder Hanken för studerande med ikraftvarande studierätt vid en annan finländsk högskola möjligheten att gratis avlägga kurser inom handelsrätt på fördjupad nivå.

Därtill, ifall man redan har minst en lägre högskoleexamen och klarar av att avlägga minst 40 sp av dessa erbjudna kurser inom två läsår, samt erhållit minst goda vitsord i medeltal, kan man ansöka om att få en examensstudierätt på magisternivån inom handelsrätt. Sökande måste även uppfylla språkkravet.

Förbehåll för uppdateringar/ändringar i utbudet 2021-22

Följande kurser i Helsingfors, samt följande e-kurser ingår i studiehelheten i handelsrätt på magisternivån läsåret 2021-2022:

 • 37012 Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning 5 sp
 • 37014 Fundamentals of Intellectual Property Law 10 sp
 • 37017 The Corporation and its Stakeholders 5 sp
 • 37021-E Aktiebolagets kapital 10 sp,
 • 37023-E Law of Corporate Finance 10 sp (erbjuds vartannat år, nästa 2021-22) eller
 • 37026-E Corporate Governance and Innovation 10 sp (vartannat år, nästa 2022-2023) Helsingfors/Vasa
 • 37025-V Företagsförsäkring och riskhantering 5 sp, ges i Vasa

 
Totalt utbud som inkluderas i studierätten är endast de kurser som definieras tillhöra studiehelheten samt maximalt 60 sp per år under två läsår. Man får inte avlägga samma kurs två gånger.

Läs mer om kurserna i WebOodi, i Studiehandboken för handelsrätt i Helsingfors/Vasa.

Du ska ha en ikraftvarande studierätt vid en annan finländsk högskola, och vara närvaroanmäld de terminer som du ämnar avlägga kurser på Hanken. Du ska ha avlagt minst 10 sp studier inom juridik eller handelsrätt på minst grund- eller ämnesstudienivå innan anmälningstiden till studiehelheten tar slut. Du anmäler dig via e-blankett och de 15 första behöriga som anmäler sig erbjuds rätten att avlägga studiehelheten inom två läsår.

Anmälan till studiehelheten inom handelsrätt på magisternivån sker via denna sajt. Anmälan öppnas 11.4.2022. Man ska i samband med anmälan bifoga en skannad kopia av ett som mest 3 månader gammalt stämplat officiellt studieutdrag från sin nuvarande högskola, samt kunna intyga att man avlagt minst 10 sp inom juridrik eller handelsrätt på minst grund- eller ämnesstudienivå. I e-blanketten anmäler man sig också till de kurser som man vill avlägga. Anmälningstiden tar slut då 15 behöriga har anmält sig till studiehelheten, eller senast 31.7 kl.15.00.

De 15 första behöriga som anmält sig till kurserna via e-blanketten får själv välja ur ett brett kursutbud vilka kurser de vill avlägga inom handelsrätt på magisternivå på Hanken. Man får avlägga så många kurser man vill, men maximalt 60 sp/läsår och endast av de kurserna som definierats tillhöra studiehelheten (dvs man kan t.ex. inte avlägga språkstudier på Hanken inom ramen för denna studiehelhet). Kursutbudet kan dock i sin helhet bestå av kurser som tillsammans utgör över 60 sp.
 

Om man har avlagt:

 • minst en lägre högskoleexamen innan examensrättsstudierna inleds (sista möjliga betygsdatum är 31.7 ifrågavarande år),
 • minst 40 sp av de förutbestämda kurserna inom ramen för maximalt två läsår (alla kurser ska vara registrerade innan ansökningstidens utgång på våren),
 • med minst goda vitsord i medeltal för ifrågavarande kurser (minst 70 av 100 eller 3 av 5 enligt nya vitsordsskalan 0-5 som tagits i bruk 1.1.2021),
 • uppfyller språkkravet i svenska innan ansökningstidens utgång och
 • skickar in ansökan inom ramen för ansökningstiden (Ansökan på basis av Studiehelhet i handelsrätt sker under tiden 17.3.2021 kl 08:00 – 31.3.2021 kl 15:00, ansökan inlämnas via Studieinfo.fi-portalen till Helsingfors eller Vasa)

blir man direktantagen till magisterstudier på svenska inom handelsrätt på Hanken. Man kan inte bli antagen till studier inom handelsrätt på engelska, eller till IPL specialiseringen. De som inledde studierna via studiehelheten under hösten 2019 har rätt att avlägga kurserna i två år.

Om man inte klarar av att avlägga 40 sp på två läsår (eller inte uppfyller ovanstående krav innan ansökningstidens utgång) kan man INTE anmäla sig på nytt till studiehelheten efter två läsår (dvs. försöka fortsätta avlägga kurser eller höja vitsord och således söka in till magisternivån på nytt); då registreras studierna endast som avlagda samarbetsstudier. Då ger de inte behörighet att ansöka om en examensstudierätt. Man kan endast söka in till magisternivån en gång på basis av denna studiehelhet, och det ska ske inom ramen för två läsår efter första anmälan och inledandet av studiehelheten.

Språkkravet i svenska kan man även undantagsvis uppfylla genom att avlägga minst 10 sp av det förutbestämda kursutbudets kurser på svenska, med minst goda vitsord (70 av 100) i alla kurser som utgör dessa ifrågavarande 10 sp.

Notera att detta antagningssätt har främst utvecklats för att tillföra sökande till ämnet handelsrätt inom den svenskspråkiga magisterutbildningen. Man kan inte uppfylla språkkravet i svenska och antas till studier på engelska och vice versa.

Frågor? Mejla ansokan@hanken.fi.