Studiehelhet i handelsrätt

Avlägg studier inom handelsrätt på magisternivå.

Intresserad av att studera handelsrätt på magisternivå vid Hanken?

Öka dina kunskaper inom bl.a. skatterätt och immaterialrätt och erhåll kompetenser som är attraktiva på arbetsmarknaden. Fr.o.m. hösten 2019 erbjuder Hanken för studerande med ikraftvarande studierätt vid en annan finländsk högskola möjligheten att gratis avlägga kurser inom handelsrätt på fördjupad nivå.

Därtill, ifall man redan har minst en lägre högskoleexamen och klarar av att avlägga minst 45 sp av dessa erbjudna kurser inom två läsår, samt erhållit minst goda vitsord i medeltal, kan man ansöka om att få en examensstudierätt på magisternivån inom handelsrätt. Sökande måste även uppfylla språkkravet.

Vem kan ansöka/anmäla sig till kurserna?

Du ska ha en ikraftvarande studierätt vid en annan finländsk högskola, och vara närvaroanmäld de terminer som du ämnar avlägga kurser på Hanken. Du ska ha avlagt minst 10 sp studier inom juridik eller handelsrätt på minst grund- eller ämnesstudienivå innan anmälningstiden till studiehelheten tar slut. Du anmäler dig via e-blankett och de 15 första behöriga som anmäler sig erbjuds rätten att avlägga studiehelheten inom två läsår.

Vad erbjuds åt de som anmält sig?

De 15 första behöriga som anmält sig till kurserna via e-blanketten får själv välja ur ett brett kursutbud vilka kurser de vill avlägga inom handelsrätt på magisternivå på Hanken. Man får avlägga så många kurser man vill, men maximalt 60 sp/läsår och endast av de kurserna som definierats tillhöra studiehelheten (dvs man kan t.ex. inte avlägga språkstudier på Hanken inom ramen för denna studiehelhet). Kursutbudet kan dock i sin helhet bestå av kurser som tillsammans utgör över 60 sp.

Anmälan till studiehelheten

Anmälan till studiehelheten inom handelsrätt på magisternivån sker via denna sajt ifall helheten erbjuds 2020-2022, och enligt planerna per 14.4.2020 är det ännu osäkert. Man ska i samband med anmälan bifoga en skannad kopia av ett som mest 3 månader gammalt stämplat officiellt studieutdrag från sin nuvarande högskola, samt kunna intyga att man avlagt minst 10 sp inom juridrik eller handelsrätt på minst grund- eller ämnesstudienivå. I e-blanketten anmäler man sig också till de kurser som man vill avlägga läsåret 2020-2021. Anmälningstiden tar slut då 15 behöriga har anmält sig till studiehelheten, eller senast 28.8 kl.15.00.

Kursutbudet

Följande kurser i Helsingfors, samt följande e-kurser i Vasa, ingår i studiehelheten i handelsrätt på magisternivån läsåret 2019/20, dylika kurser kommer att finnas i utbudet år 2020-2021:

 • 37012 Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning 5 sp
 • 37014 Fundamentals of Intellectual Property Law, 10 sp
 • 37029 Fundamentals of Intellectual Property Law II 5 sp
 • 37015 Fördjupad skatterätt II: Indirekt beskattning 5 sp
 • 37016 Fördjupad avtalsrätt 5 sp
 • 37017 The Corporation and its Employees 5 sp
 • 37021-V/37021 Aktiebolagets kapital 10 sp
 • 37023-V/37023 Law of Corporate Finance 10 sp (erbjuds vartannat år, nästa gång 2019-2020) eller
 • 37026-V/37026 Corporate Governance and Innovation 10 sp (vartannat år, nästa gång 2020-2021), e-kurs
 • 37025-V Företagsförsäkring och riskhantering 5 sp

 
Totalt utbud som inkluderas i studierätten är endast de kurser som definieras tillhöra studiehelheten samt maximalt 60 sp per år under två läsår. Man får inte avlägga samma kurs två gånger.

Läs mer om kurserna i WebOodi, i Studiehandboken för handelsrätt i Helsingfors/Vasa.

Hur kan man efter att ha avlagt studiehelheten söka in till handelsrätt på magisternivån och erhålla en studieplats?

Om man har avlagt:

 • minst en lägre högskoleexamen innan examensrättsstudierna inleds (sista möjliga betygsdatum är 31.7 ifrågavarande år),
 • minst 45 sp av de förutbestämda kurserna inom ramen för maximalt två läsår (alla kurser ska vara registrerade innan ansökningstidens utgång på våren),
 • med minst goda vitsord i medeltal för ifrågavarande kurser (minst 70 av 100),
 • uppfyller språkkravet i svenska innan ansökningstidens utgång och
 • skickar in ansökan inom ramen för ansökningstiden

blir man direktantagen till magisterstudier på svenska inom handelsrätt på Hanken. Man kan inte bli antagen till studier inom handelsrätt på engelska, eller till IPL specialiseringen. De som inledde studierna via studiehelheten under hösten 2019 har rätt att avlägga kurserna i två år.

Om man inte klarar av att avlägga 45 sp på två läsår (eller inte uppfyller ovanstående krav innan ansökningstidens utgång) kan man INTE anmäla sig på nytt till studiehelheten efter två läsår (dvs. försöka fortsätta avlägga kurser eller höja vitsord och således söka in till magisternivån på nytt); då registreras studierna endast som avlagda samarbetsstudier. Då ger de inte behörighet att ansöka om en examensstudierätt. Man kan endast söka in till magisternivån en gång på basis av denna studiehelhet, och det ska ske inom ramen för två läsår efter första anmälan och inledandet av studiehelheten.

Språkkravet i svenska kan man även undantagsvis uppfylla genom att avlägga minst 10 sp av det förutbestämda kursutbudets kurser på svenska, med minst goda vitsord (70 av 100) i alla kurser som utgör dessa ifrågavarande 10 sp.

Notera att detta antagningssätt har främst utvecklats för att tillföra sökande till ämnet handelsrätt inom den svenskspråkiga magisterutbildningen. Man kan inte uppfylla språkkravet i svenska och antas till studier på engelska och vice versa.

Frågor? Mejla ansokan@hanken.fi.