GPA

GPA (Grade Point Average) eller medelbetyg

Grupp A

Personer som söker med en behörighetsgivande examen från ett EU/EES-land hör till grupp A och bör: 

  • Ha ett GPA i den examen som du ansöker med på minst betyg B eller högre (amerikansk skala), GOD eller motsvarande. Du kan kontrollera om ditt GPA uppfyller kravet med WES World Education Systems online-konverteringsverktyg för betygsskala. Mera information om medelbetyg hittas här
  • Beräkna sitt GPA (på de betygsskalor som används i deras examen) för de studier som ingår i den examen som de ansöker med och ange det beräknade GPA i ansökningsformuläret.
  • Ladda upp elektroniska kopior på officiella examensbetyg/studieutdrag där GPA i fråga tydligt anges. Intyget kan vara antingen examensbeviset, studieprestationsutdraget eller ett separat officiellt intyg som utfärdats av den läroanstalt som utfärdar examen. Om sökande inte lämnar in en kopia på det officiella intyget där GPA tydligt anges med ansökan, kommer Hanken att verifiera att det av den sökande beräknade medelbetyget är korrekt.
  • Själva beräka sitt GPA på sin behörighetsgivande examen om hen vid ansökningstidens utgång ännu inte är utexaminerad. Uträkningen baserar sig på det vitsord som finns I det officiella studieutdraget som bifogas ansökningen. Alla uträkningar verifieras av Hanken och Hanken förbehåller sig rätten att avgöra om den sökande uppfyller GPA-kravet eller inte.

Om GPA i den behörighetsgivande examen som du ansöker med inte uppfyller de fastställda kraven måste du ta antingen ett GMAT- eller GRE-test. Mera information om dem hittas här.  

Grupp B

Personer som söker med en behörighetsgivande examen från ett icke-EU/EES-land hör till grupp B och bör:

  • Bevisa sin behörighet med ett giltigt och verifierbart GMAT eller GRE -testresultat. Mera information om GMAT och GRE hittas här

Personer som söker med en behörighetsgivande examen från ett av Hankens samarbetsuniversitet i ett icke-EU/EES-land, och som uppfyller minimikraven på GPA är befriade från GMAT/GRE-kravet.

OBS! Storbritannien hör till grupp B