Rektor och prorektorer

Rektor och prorektorer

 

Rektor

Karen Spens portrait

Karen Spens är rektor vid Svenska handelshögskolan sedan år 2015. Hennes mandatperiod sträcker sig till år 2023.

Rektor leder Hankens verksamhet och svarar för att verksamheten sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt. Rektor utnämner största delen av personalen och antar studerande till examensstudier, och beslutar i ärenden som inte enligt lag, förordning eller interna bestämmelser ska avgöras av något annat förvaltningsorgan.

Karen Spens är professor i logistik och företagsgeografi vid Hanken. Hon har främst forskat i humanitär logistik och har publicerat flera böcker i ämnet. Spens är en av grundarna till både Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management och Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute) vid Hanken.

Under åren 2010-2015 fungerade Karen Spens som prorektor med ansvar för undervisningen. Under den här tiden ledde hon utvecklingen av processerna för att fastställa lärandemål samt säkra och förbättra studenternas lärande.

Karen Spens

 

Prorektorer

Hanken har för närvarande tre prorektorer med olika ansvarsområden: forskning och samhällelig växelverkan (David B. Grant), utbildning och högskolans enhet i Vasa (Sören Kock) samt fortbildning och näringslivsrelationer (Anders Löflund). Prorektorernas mandatperioder sträcker sig till 31.7.2021 samt förlängdes mandatperioden för Sören Kock till 31.9.2023. Prorektorerna är medlemmar i ledningsgruppen.

Styrelsen utser prorektorerna på förslag av rektor, som även beslutar om arbetsfördelningen mellan dem.

 

David B. Grant

Prorektor med ansvar för forskning och samhällelig växelverkan
David B. Grant, professor i logistik och samhällsansvar

Som prorektor för forskning och samhällelig växelverkan stöder David B. Grant utvecklingen av forskningen samt samhällelig växelverkan baserad på forskning, processerna för extern forskningsfinansiering, forskningsetik, forskningsdataskydd och öppen vetenskap, koordineringen av Hankens forskningsgrupper och styrkeområden, rekryteringen och tenure track-processerna för forskande och undervisande personal samt marknadsföringen av doktorandprogrammet. Han är ordförande för Forskningsrådet, Direktionen för forsknings- och universitetsservice samt Tenure track-kommittén. David B. Grant är även medlem i Forskningsetiska kommittén.

Professor Grants egen forskning fokuserar på kundservice, -tillfredsställelse och -servicekvalitet, detaljhandelslogistik, omvänd och hållbar logistik samt humanitär och samhällslogistik. Han har producerat över 250 publikationer i olika refererade journaler och böcker och är även redaktionsmedlem för många internationella journaler. Två böcker som han är medförfattare till finns även nu som andra upplaga.
 

David B. Grant

 

Sören Kock portrait

Prorektor med ansvar för utbildning, rektors representant i Vasa
Sören Kock, professor i företagsledning och organisation

Sören Kock är rektors representant i Vasa och till hans uppgifter hör samarbetet med andra universitet och yrkeshögskolor i och kring Vasa. Han bidrar också till utvecklingen av undervisningen, utbildningsprogrammen och antagningen av studerande. Sören Kock är ordförande för utbildningsrådet och prefekt för institutionen för företagsledning och organisation.

Professor Sören Kocks huvudsakliga forskningsområden är coopetition, internationellt företagande och företagsnätverk. Hans artiklar har publicerats i bl.a. Industrial Marketing Management, International Small Business Journal, International Business Research, The Journal of Business and Industrial Marketing, European Journal of Marketing, and Competitiveness Review.

Sören Kock

 

Anders Löflund portrait

Prorektor med ansvar för fortbildning och näringslivsrelationer
Anders Löflund, professor i finansiell ekonomi

Som prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer stöder Anders Löflund utvecklingen av Hankens executive MBA-program, öppna universitetet och kontinuerligt lärande, utvecklingen av relationerna till näringslivet och alumni samt utvecklingen av fundraising och Business Lab. Anders Löflund fungerar som ordförande för direktionen för internationella ärenden och externa relationer och är medlem i styrelsen för företaget Hanken&SSE Executive Education.

Professor Anders Löflunds forskingsområden är investeringar, tillgångsprissättning och företagsfinansiering. Han har publicerat artiklar bland annat i Journal of Banking and Finance, International Real Estate Review, European Journal of Finance och Global Finance Alumni.

Anders Löflund

 

Utöver prorektorerna stöds rektors arbete också av en programdirektör och en vice dekan.

Programdirektör
Maria Holmlund-Rytkönen, professor i marknadsföring

Programdirektören leder Assurance of Learning-arbetet samt leder utvecklingen av och stöder uppföljningen av kvaliteten i programmen. Maria Holmlund-Rytkönen är ordförande för Språkcentrets direktion, AoL-gruppen och External Stakeholders Committee samt medlem i EMBA Council.