Rektor och prorektorer

Rektor och prorektorer

 

Rektor

Karen Spens portrait

Karen Spens är rektor vid Svenska handelshögskolan sedan år 2015. Hennes mandatperiod sträcker sig till år 2023.

Rektor leder Hankens verksamhet och svarar för att verksamheten sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt. Rektor utnämner största delen av personalen och antar studerande till examensstudier, och beslutar i ärenden som inte enligt lag, förordning eller interna bestämmelser ska avgöras av något annat förvaltningsorgan.

Karen Spens är professor i logistik och företagsgeografi vid Hanken. Hon har främst forskat i humanitär logistik och har publicerat flera böcker i ämnet. Spens är en av grundarna till både Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management och Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute) vid Hanken.

Under åren 2010-2015 fungerade Karen Spens som prorektor med ansvar för undervisningen. Under den här tiden ledde hon utvecklingen av processerna för att fastställa lärandemål samt säkra och förbättra studenternas lärande.

Karen Spens

 

Prorektorer

Hanken har för närvarande tre prorektorer med olika ansvarsområden: forskning och innovation (Jaakko Aspara), utbildning och högskolans enhet i Vasa (Sören Kock) samt fortbildning och näringslivsrelationer (Anders Löflund). Prorektorernas mandatperiod är 1.1.2019 – 31.12.2020. Prorektorerna är medlemmar i ledningsgruppen.

Styrelsen utser prorektorerna på förslag av rektor, som även beslutar om arbetsfördelningen mellan dem.

 

Jaakko Aspara portrait

Prorektor med ansvar för forskning och innovation
Jaakko Aspara, Grönroos professor i marknadsföring

Som prorektor för forskning och innovation stöder Jaakko Aspara utvecklingen av forskningen och innovativ verksamhet baserad på forskning, processerna för forskningsfinansiering, forskningsetik, dataskydd och öppen vetenskap, koordineringen av Hankens forskningsgrupper och styrkeområden samt rekryteringen av forskare och doktorander. Han är ordförande för forskningsrådet, direktionen för enheten för forsknings- och universitetsservice samt forskningsetiska kommitten. Jaakko Aspara är dessutom ordförande för en nationell strategigrupp för öppen vetenskap.

Professor Jaakko Asparas egen forskning fokuserar på affärsmodeller, marknadstrategier, produkt- och serviceinnovationer, konsumentbeteende och varumärken, samt marknadsundersökning. Han har publicerat artiklar i många akademiska topptidskrifter, bl.a. Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Psychology, Journal of Service Research och Long Range Planning.

Jaakko Aspara

 

Sören Kock portrait

Prorektor med ansvar för utbildning, rektors representant i Vasa
Sören Kock, professor i företagsledning och organisation

Sören Kock är rektors representant i Vasa och till hans uppgifter hör samarbetet med andra universitet och yrkeshögskolor i och kring Vasa. Han bidrar också till utvecklingen av undervisningen, utbildningsprogrammen och antagningen av studerande. Sören Kock är ordförande för utbildningsrådet och prefekt för institutionen för företagsledning och organisation.

Professor Sören Kocks huvudsakliga forskningsområden är coopetition, internationellt företagande och företagsnätverk. Hans artiklar har publicerats i bl.a. Industrial Marketing Management, International Small Business Journal, International Business Research, The Journal of Business and Industrial Marketing, European Journal of Marketing, and Competitiveness Review.

Sören Kock

 

Anders Löflund portrait

Prorektor med ansvar för fortbildning och näringslivsrelationer
Anders Löflund, professor i finansiell ekonomi

Som prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer stöder Anders Löflund utvecklingen av Hankens executive MBA-program, öppna universitetet och kontinuerligt lärande, utvecklingen av relationerna till näringslivet och alumni samt utvecklingen av fundraising och Business Lab. Anders Löflund fungerar som ordförande för direktionen för internationella ärenden och externa relationer och är medlem i styrelsen för företaget Hanken&SSE Executive Education.

Professor Anders Löflunds forskingsområden är investeringar, tillgångsprissättning och företagsfinansiering. Han har publicerat artiklar bland annat i Journal of Banking and Finance, International Real Estate Review, European Journal of Finance och Global Finance Alumni.

Anders Löflund

 

Utöver prorektorerna stöds rektors arbete också av en programdirektör och en vice dekan.

Programdirektör
Maria Holmlund-Rytkönen, professor i marknadsföring

Programdirektören leder Assurance of Learning-arbetet samt leder utvecklingen av och stöder uppföljningen av kvaliteten i programmen. Maria Holmlund-Rytkönen är ordförande för Språkcentrets direktion, AoL-gruppen och External Stakeholders Committee samt medlem i EMBA Council.

Vice dekan för internationalisering
Maj-Britt Hedvall, direktör

Vice dekanen för internationalisering leder i samråd med rektor Hankens internationaliseringssatsningar och internationellt kvalitetsarbete. Maj-Britt Hedvall förhandlar med internationella intressenter och godkänner partneruniversitetsavtal.