Rektor och prorektorer

Rektor och prorektorer

 

Rektor

Karen Spens

Karen Spens portrait

Karen Spens är rektor vid Svenska handelshögskolan sedan år 2015. Hennes mandatperiod sträcker sig till år 2023.

Rektor leder Hankens verksamhet och svarar för att verksamheten sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt. Rektor utnämner största delen av personalen och antar studerande till examensstudier, och beslutar i ärenden som inte enligt lag, förordning eller interna bestämmelser ska avgöras av något annat förvaltningsorgan.

Karen Spens är professor i logistik och företagsgeografi vid Hanken. Hon har främst forskat i humanitär logistik och har publicerat flera böcker i ämnet. Spens är en av grundarna till både Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management och Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute) vid Hanken.

Under åren 2010-2015 fungerade Karen Spens som prorektor med ansvar för undervisningen. Under den här tiden ledde hon utvecklingen av processerna för att fastställa lärandemål samt säkra och förbättra studenternas lärande.

Mer information om Karen Spens

 

Prorektorer

Hanken har för närvarande fyra prorektorer med olika ansvarsområden: forskning och samhällelig växelverkan (David B. Grant), utbildning och högskolans enhet i Vasa (Sören Kock), fortbildning och näringslivsrelationer (Kaj Storbacka) samt program och kvalitetssäkring (Maria Holmlund-Rytkönen). Prorektorernas mandatperioder sträcker sig till 31.7.2023. Prorektorerna är medlemmar i ledningsgruppen.

Styrelsen utser prorektorerna på förslag av rektor, som även beslutar om arbetsfördelningen mellan dem.

 

David B. Grant

David B. Grant

Prorektor med ansvar för forskning och samhällelig växelverkan
David B. Grant, professor i logistik och samhällsansvar

Som prorektor för forskning och samhällelig växelverkan stöder David B. Grant utvecklingen av forskningen samt samhällelig växelverkan baserad på forskning, processerna för extern forskningsfinansiering, forskningsetik, forskningsdataskydd och öppen vetenskap, koordineringen av Hankens forskningsgrupper och styrkeområden, rekryteringen och tenure track-processerna för forskande och undervisande personal samt marknadsföringen av doktorandprogrammet. Han är ordförande för Forskningsrådet och Tenure track-kommittén. David B. Grant är även medlem i Forskningsetiska kommittén.

Professor Grants egen forskning fokuserar på kundservice, -tillfredsställelse och -servicekvalitet, detaljhandelslogistik, omvänd och hållbar logistik samt humanitär och samhällslogistik. Han har producerat över 250 publikationer i olika refererade journaler och böcker och är även redaktionsmedlem för många internationella journaler. Två böcker som han är medförfattare till finns även nu som andra upplaga.

Mer information om David B. Grant

 

Maria Holmlund-Rytkönen

Maria Holmlund-Rytkönen

Prorektor för program och kvalitetssäkring
Maria Holmlund-Rytkönen, professor i marknadsföring

Som prorektor för program och kvalitetssäkring leder Maria Holmlund-Rytkönen kvalitetssäkringsarbetet för Hankens samtliga fyra utbildningsprogram samt AoL arbetet och utvecklingen av kandidat- och magisterutbildningen. Hon stöder också utvecklingen inom doktorsprogrammet och Executive MBA och ledningen för språk och affärskommunikation så att programmens lärandemål tillgodoses. Maria Holmlund-Rytkönen är ordförande för bl.a. kvalitetssäkringskommittén, språkcentrets direktion, och AoL gruppen. 

Professor Maria Holmlund-Rytkönens forskningsteman är ledning av kund- och tjänstebaserad affärsverksamhet, företagsledares mentala modeller, och relationsdynamik. Hon är biträdande redaktör för Journal of Business Research och hennes artiklar har utkommit i bl.a. Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Journal of Service Management, Marketing Theory, och Business Horizons.

Mer information om Maria Holmlund-Rytkönen

 

Sören Kock

Sören Kock portrait

Prorektor med ansvar för utbildning, rektors representant i Vasa
Sören Kock, professor i företagsledning och organisation

Sören Kock är rektors representant i Vasa och till hans uppgifter hör att leda arbetet att utveckla undervisningen vid Hanken, samt stöda utvecklingen av Hankens öppna universitet. Han bidrar också till utvecklingen av studentantagningen och stöder utvecklingen av nationella samarbetsstudier.

Sören Kock fungerar som ordförande for Utbildningsrådet och Utvärderingsgruppen för akademisk personal. Dessutom verkar han som vice ordförande för Akademiska Rådet och är ordförande i ledningsgruppen för dataskydd.

Professor Sören Kocks huvudsakliga forskningsområden är coopetition, internationellt företagande och företagsnätverk. Hans artiklar har publicerats i bl.a. Industrial Marketing Management, International Small Business Journal, International Business Research, The Journal of Business and Industrial Marketing, European Journal of Marketing, and Competitiveness Review.

Mer information om Sören Kock

 

Kaj Storbacka

Kaj Storbacka

Prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer
Kaj Storbacka, Hanken Foundation Professor

Som prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer stöder Kaj Storbacka utvecklingen av Hankens näringslivsrelevans och alumnrelationer, medelinsamlingsaktiviteter, verksamheten i Hanken Business Lab och Quantum. Han bidrar även till den kontinuerliga utvecklingen av fortbildningen och EMBA-programmet samt att överbrygga akademisk kunskap med praktisk erfarenhet.

Kajs karriär har präglats av att arbeta mellan akademisk och tillämpad forskning inom marknadsföring och strategisk ledning. Han har mer än 35 års erfarenhet som strategikonsult för globala företag inom finansiering, media, resebranschen, detaljhandel, allmännyttiga företag, tillverkande industrier och telekommunikation.

Hans forskningsintresse fokuserar på marknads- och affärsmodellinnovation, marknadsformande strategier och helhetslösningar. Hans forskning har publicerats i tidskrifter såsom Journal of the Academy of Marketing Science, Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, European Journal of Marketing och British Journal of Management.

Mer information om Kaj Storbacka