Forskningsrådet, utbildningsrådet och akademiska rådet

Akademiska råden
Hanken har ett forskningsråd och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.

Enligt förvaltningsinstruktionen som trädde i kraft 1.1.2019 har det akademiska rådet två sektioner, forskningsrådet och utbildningsrådet, med självständiga uppgifter. Rådens mandatperiod är densamma som styrelsens. Medlemmarna utses av universitetskollegiet. Rådens uppgifter framgår av 10, 11 och 12 § i förvaltningsinstruktionen.

Rådens ärendelistor och protokoll (i huvudsak utan bilagor) finns tillgängliga via Dynastys publiceringsportal (till 2021) eller publiceringsportal (fr. 2022).

Mötesdatum för möten höstterminen 2022:

Utbildningsrådet tisdagarna 13.9, 1.11, och 13.12 kl. 10-12.

Forskningsrådet onsdagarna 21.9, 2.11 och 14.12 kl. 13-15.

Akademiska rådet torsdagarna 15.9.2022 och 24.11.2022 kl. 10-12.

Handlingar för mötena ska i regel lämnas in senast på fredagen ca 1½ vecka före mötet via Dynasty eller ar-handlingar@hanken.fi.

Forskningsrådet och utbildningsrådet har också elektroniska möten för främst godkännande av avhandlingar. Doktorsavhandlingar behandlas av forskningsrådet vartefter, medan magistersavhandlingar behandlas ca en gång per månad enligt en fastslagen tidtabell.

Utlåtandena över magisteravhandlingar ska lämnas in senast tre vardagar före utbildningsrådets digitala möte ska öppnas.