Forskningsrådet, utbildningsrådet och akademiska rådet

Hanken har ett forskningsråd och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.

Enligt den nya förvaltningsinstruktionen som trädde i kraft 1.1.2019 har det akademiska rådet två sektioner, forskningsrådet och utbildningsrådet, med självständiga uppgifter. Universitetskollegiet utsåg de nya rådens medlemmar 26.2.2019. Rådens mandatperiod är densamma som styrelsens.

 

Rådens ärendelistor och protokoll (utan bilagor) finns tillgängliga via Dynastys publiceringsportal.

 

Forskningsrådet sammanträder nästa gång onsdag 27.11 kl. 10-12.

Under 2020 sammanträder forskningsrådet 29.1 kl. 13-15, 5.3 kl. 9-11, 20.5 kl. 13-15, 17.6 kl. 9-11, 9.9 kl. 13-15 och 11.11 kl. 13-15.

Utbildningsrådet sammanträder nästa gång tisdag 26.11 kl. 10-12.

Under 2020 sammanträder utbildningsrådet till fysiska möten följande tisdagar kl. 10: 10.3, 9.6, 15.9 och 24.11.

Akademiska rådet sammanträder 2020 torsdagarna 26.3 och 8.10 kl. 10.

 

Handlingar för mötena ska i regel lämnas in senast på måndagen veckan före mötet via Dynasty eller ar-handlingar@hanken.fi.

Forskningsrådet och utbildningsrådet har också elektroniska möten för främst godkännande av avhandlingar. Doktorsavhandlingar behandlas av forskningsrådet vartefter, medan magistersavhandlingar behandlas ca en gång per månad enligt en fastslagen tidtabell.

Utlåtandena över magisteravhandlingar ska lämnas in senast tre vardagar före utbildningsrådets digitala möte ska öppnas; följande deadline to 21.11 (för möte 26.11-2.12).