Vilka är Hankens språkkrav i svenska?

Den här sidan har en fullständig förteckning över alla prestationer som ger sökande behörighet att uppfylla Hankens språkkrav på magisternivå. Skrolla neråt för att se hela listan!

Är du intresserad av studier på svenska?

Hanken är en attraktiv studieplats för finskspråkiga studerande. Av de som antas till Hankens svenskspråkiga utbildning har en femtedel eller ca 20 procent en helt finskspråkig bakgrund.

De här finskspråkiga studerandena vill slå två flugor med en smäll och ser det som ett mervärde att under studietiden inte bara få kunskap och färdigheter för ett framtida yrke, utan att i samma veva förbättra sina kunskaper i svenska. 

Varför då? Jo, för att kunna svenska är klart ett plus på ett stort antal arbetsplatser i Finland - på vissa arbetsplatser rentav en förutsättning för att få jobbet. Och på den nordiska arbetsmarknaden har de som lärt sig en tidsenlig och ledig svenska en klar fördel när det gäller att landa jobbet och sköta det framgångsrikt.

***

GOD SVENSKA ETT MÅSTE

Undervisningen och tentamina vid Hanken sker i huvudsak på svenska trots att det också erbjuds ett engelskspråkigt kursutbud framförallt på magisternivå.

Förutsättningen för studier på Hanken är att de som gått i skola på ett annat språk än svenska redan när de börjar studera hos oss lätt kan följa med i undervisningen, delta i övningar och seminarier samt skriva tentamina på svenska.

DÄRFÖR BEHÖVS ETT INTYG

Det är därför vi kräver vi att sökande intygar att de har tillräckliga kunskaper i svenska från början.

Studerande som inte är svenskspråkiga får visserligen undervisning i svenska under studietiden och tack vare den uppnår de en god muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket.

Det här behöver du för att uppfylla språkkravet för den svenskspråkiga magisterutbildningen!

Sökande till Hanken måste uppfylla språkkravet i svenska.

Nivån på kunskaperna i svenska ska på magisternivån motsvara C1 enligt CEFR-skalan.

Det finns fyra olika möjligheter för att uppvisa tillräckliga språkkunskaper:

1) Svenska som skolutbildningsspråk

Om du har avlagt en studentexamen på svenska i Finland efter 1990 uppfyller du kravet (och Hanken har tillgång till din studentexamen). I alla andra fall måste du skicka in ett intyg.

Skicka in en kopia på detta betyg för att bevisa din svenskspråkiga/nordiska skolutbildning:

 • grundskolans avgångsbetyg (gäller FIN/åk 9, SVE, NOR, DNK, ISL, FRO)
 • yrkesskoleexamen (gäller FIN, SVE, NOR, DNK, ISL, FRO)
 • gymnasiebetyg (gäller SVE, NOR, DNK, ISL, FRO)

Om du har svenska, norska, danska, isländska eller färiska som skolutbildningsspråk, uppfyller du kravet på kunskaper i svenska. Ett språk räknas som ditt skolutbildningsspråk om det står att språket har varit ditt modersmål på avgångsbetyget från grundskolan, gymnasiet eller yrkesskolan. Skolutbildningsspråk svenska har även du som har avlagt studentexamen i sin helhet på svenska, även om du i övrigt har fått din skolutbildning på ett annat språk. (Enligt språkförordningen 481/2003,20 §)

2) Högskoleutbildning på svenska eller ett nordiskt språk

Bevis på tillräckliga kunskaper i svenska har den som:

 • avlagt språkgranskat mognadsprov på svenska vid högskola (universitet eller yrkeshögskola) i samband med sitt examensarbete,
 • avlagt högre högskoleexamen i Norden och har skrivit sin magisteravhandling på svenska, norska eller danska,
 • avlagt lägre högskoleexamen och har skrivit sin kandidatavhandling eller sitt examensarbete på svenska eller
 • slutfört minst 60 studiepoäng/35 studieveckor i ämnet svenska språket vid högskola (ämnet kallas även ibland "nordiska språk").

3) Tillräckliga kunskaper i svenska enligt språktest eller annan prestation

Bevis på tillräckliga kunskaper i svenska har den som:

 • (För magisterstudier:) avlagt finska statens allmänna språkexamen på den högsta nivån, med resultatet färdighetsnivå 6 inom alla delområden,
 • (För magisterstudier:) vid Utbildningsstyrelsen avlagt språkexamen för statsförvaltningen med utmärkta kunskaper i svenska på alla delområden,
 • avlagt TISUS-provet i sin helhet med godkänt resultat (test i svenska för universitetsstudier),
 • blivit godkänd i språkprovet vid Åbo Akademi eller Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och uppnått nivån C1 (resultatet gäller för samma studienivå och tid som vid nämnda högskolor),
 • i modersmålsprovet i svenska i studentexamen fått minst vitsordet magna cum laude approbatur (även om den sökande i övrigt har avlagt studentexamen på annat språk),
 • har minst vitsordet magna cum laude approbatur i provet i svenska som andra språk, dvs. det prov i svenska i student­examen som ersätter provet i modersmålet (detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex. engelska),
 • i studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk) i studentexamen fått vitsordet laudatur (L) eller eximia cum laude approbatur (E) (resultatet gäller i fem år),
 • avlagt IB-provet Swedish A1 eller A2.

4) Godkänd i Hankens språkprov

Om du inte uppfyller något av ovanstående kriterier kan du intyga dina kunskaper i svenska genom Hankens språkprov i svenska (nivå C1). Den som blir godkänd i provet räknas som behörig sökande och kan delta i den fortsatta gallringen. Har du blivit godkänd i Hankens språkprov 2015 eller senare (nivå C1) behöver du inte delta i årets språkprov. Provet ordnas i april 2020, man anmäler sig till det i samband med ansökan (studieinfo.fi). Läs mer om provet här.

Intyget ska skickas in

Du måste lämna in ett bevis på att du har tillräckliga kunskaper i svenska (dvs. kopia på intyget som bevisar att du avlagt språktest eller dylikt) till Hanken i samband med ansökan eller så bevisar du tillräckliga kunskaper i svenska genom Hankens språkprov i svenska. Om du inte intygar dina kunskaper i svenska är du obehörig och kan inte bli antagen.

Alla bilagor skickas in elektroniskt till Hanken senast 1.4.2020 kl. 15.00. Lämna gärna in intyget som bevisar din språkliga behörighet tillsammans med alla andra bilagor. Bilagor som bevisar den språkliga behörigheten ska vara Hankens ansökningsservice till handa absolut senast 15.4.2020 kl. 15.00, om du av någon orsak inte kan lämna in bilagan redan 1.4 med de andra bilagorna - kontakta ansokan@hanken.fi.