Språkkrav i svenska

Den här sidan har en fullständig förteckning över hur sökande kan uppfylla Hankens språkkrav i svenska för att ansöka till magisterutbildningen på svenska.

Varför har Hanken språkkrav i svenska?

Undervisningen och tentamina vid Hanken sker i huvudsak på svenska trots att det också erbjuds ett engelskspråkigt kursutbud framförallt på magisternivå.

Förutsättningen för studier på Hanken är att de som gått i skola på ett annat språk än svenska redan när de börjar studera hos oss lätt kan följa med i undervisningen, delta i övningar och seminarier samt skriva tentamina på svenska. Det är därför vi kräver vi att sökande intygar att de har tillräckliga kunskaper i svenska från början.

Hur intygar jag mina språkkunskaper i svenska?

Nivån på kunskaperna i svenska ska på magisternivån motsvara C1 enligt CEFR-skalan.

Du kan intyga dina kunskaper i svenska på något av följande olika sätt:

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska* och som ger högskolebehörighet (*även norska, danska, isländska eller färöiska godkänns).
 • Studier avlagda enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande, och på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i svenska som modersmål.
 • Godkända studier i svenska motsvarande kursplanen för Nomadskolans grundläggande utbildning.

Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela studentexamen:

 • Prov i svenska som modersmål, eller som andraspråk (R2*), i den finländska studentexamen med minst vitsordet approbatur (A)
 • Lång lärokurs (A-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre 
 • Medellång lärokurs (B-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L) 

IB-examen

 • Svenska på A-nivå/A1-nivå (literature/language and literature/literature and performance) med vitsordet 2 eller högre
 • Svenska på B-nivå/A2-nivå med vitsordet 5 eller högre
 • Svenska på A1-nivå med vitsordet 2 eller högre, eller svenska på A2-nivå med vitsordet 5 eller högre i IB-examen som avlagts före år 2013

EB-examen

 • Godkänt vitsord i svenska som L1-språk (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare)
 • Vitsordet 7 eller högre i svenska som L2-språk

*Detta är det prov i svenska i student­examen som ersätter provet i modersmålet, dvs detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex. engelska.

 • Den sökande har avlagt en högskoleexamen där undervisningsspråket varit svenska (Ifall examen avlagts på flera undervisningsspråk skall minst hälften av examen vara avlagd på svenska).
 • Den sökande har gjort ett skriftligt examensarbete på minst lägre högskoleexamennivå på svenska vid en finländsk eller utländsk högskola
 • Den sökande har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola i Finland
 • Den sökande har avlagt högskoleexamen med svenska språket/nordiska språk (eller motsvarnade) som lärodämne
 • Den sökande har avlagt studier i läroämnet svenska språket omfattande 60 sp/35 sv eller mer.
 • Godkänt resultat i språkprov som anordnas av en högskola själv (eller i samarbete) och som mäter den sökandes språkkunskaper i svenska till nivå C1. (gäller i fem år efter prestationen). Mera info om Hankens språkprov finns här.
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) avlagd på nivå 6 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal) Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen (VKT) avlagd med utmärkta kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift
 • Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier), som ordnas i Sverige. Alla delområden i provet ska vara godkända.

Språkprov ska vara avlagda före ansökningstidens utgång, utom språkprov som arrangeras av en högskola i Finland, då ska resultatet vara Hanken till handa senast enligt den angivna tidtabellen. Testet skall vara giltigt under hela ansökningstiden. Testresultatet ska gå att verifiera direkt från testorganisationen.

Bilagor

Alla sökande måste lämna in bevis på tillräckliga kunskaper i svenska (dvs. kopia på intyget som bevisar att du avlagt språktest eller dylikt), alternativt anmäla sig till Hankens språkprov i svenska, i samband med ansökan. Om du inte intygar dina kunskaper i svenska är du obehörig och kan inte bli antagen.

Bilagor som intygar språklig behörighet ska lämnas in i samband med ansökan via ansäkningsportalen Studieinfo

Om du intygar dina språkkunskaper med studentexamen avlagd på svenska i Finland efter 1990 behöver du inte lämna in ett separat intyg, vi får dina uppgifter direkt från studentexamensregistret. 

Hanken är en attraktiv studieplats även för finskspråkiga studerande. Av de som antas till Hankens svenskspråkiga utbildning har ca 20 procent en helt finskspråkig bakgrund.

Dessa finskspråkiga studerande vill slå två flugor med en smäll och ser det som ett mervärde att under studietiden inte bara få kunskap och färdigheter för ett framtida yrke, utan att i samma veva förbättra sina kunskaper i svenska. Studerande med finskspråkig bakgrund får undervisning i svenska under studietiden och tack vare den uppnår de en god muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket.