Vilka är Hankens språkkrav i svenska?

Den här sidan har en fullständig förteckning över alla prestationer som ger sökande behörighet att uppfylla Hankens språkkrav på magisternivå.

Varför har Hanken språkkrav i svenska?

Undervisningen och tentamina vid Hanken sker i huvudsak på svenska trots att det också erbjuds ett engelskspråkigt kursutbud framförallt på magisternivå.

Förutsättningen för studier på Hanken är att de som gått i skola på ett annat språk än svenska redan när de börjar studera hos oss lätt kan följa med i undervisningen, delta i övningar och seminarier samt skriva tentamina på svenska. Det är därför vi kräver vi att sökande intygar att de har tillräckliga kunskaper i svenska från början.

Finskspråkig vid Hanken?

Hanken är en attraktiv studieplats för finskspråkiga studerande. Av de som antas till Hankens svenskspråkiga utbildning har ca 20 procent en helt finskspråkig bakgrund.

Dessa finskspråkiga studerande vill slå två flugor med en smäll och ser det som ett mervärde att under studietiden inte bara få kunskap och färdigheter för ett framtida yrke, utan att i samma veva förbättra sina kunskaper i svenska. Dessa studerande får undervisning i svenska under studietiden och tack vare den uppnår de en god muntlig och skriftlig förmåga i svenska språket.

Hur intygar jag mina språkkunskaper i svenska?

Nivån på kunskaperna i svenska ska på magisternivån motsvara C1 enligt CEFR-skalan.

Du kan intyga dina kunskaper i svenska på fyra olika sätt:

 1. Skolutbildning
 2. Studentexamen eller motsvarande
 3. Högskoleexamen/-studier
 4. Språkprov
 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska (även norska, danska, isländska eller färöiska godkänns) och som ger högskolebehörighet
 • Studier avlagda enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande, och på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i svenska som modersmål
 • Prov i svenska som modersmål, eller som andraspråk (R2*), i den finländska studentexamen med minst vitsordet approbatur (A)
 • Lång lärokurs (A-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre (resultatet gäller i fem år)
 • Medellång lärokurs (B-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L) (resultatet gäller i fem år)
 • IB-examen:
 • Svenska på A-nivå/A1-nivå (literature/language and literature/literature and performance) med vitsordet 2 eller högre
 • Svenska på B-nivå/A2-nivå med vitsordet 5 eller högre
 • Svenska på A1-nivå med vitsordet 2 eller högre, eller svenska på A2-nivå med vitsordet 5 eller högre i IB-examen som avlagts före år 2013
 • EB-examen:
 • Godkänt vitsord i svenska som L1-språk (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare)
 • Vitsordet 7 eller högre i svenska som L2-språk

*Detta är det prov i svenska i student­examen som ersätter provet i modersmålet, dvs detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex. engelska.

 • Den sökande har avlagt en högskoleexamen där undervisningsspråket varit svenska
 • Den sökande har gjort ett skriftligt examensarbete på minst lägre högskoleexamennivå på svenska
 • Den sökande har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola
 • Den sökande har avlagt högskoleexamen med svenska språket/nordiska språk som huvudämne
 • Den sökande har avlagt studier i svenska språket/nordiska språk omfattande minst 60 sp/35 sv
 • Godkänt vitsord i Åbo Akademis och Hankens gemensamma språkprov som mäter den sökandes kunskaper i svenska på nivå C1 (gäller i fem år efter avläggandet). Mera info om provet finns här
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) avlagd på nivå 6 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal)
 • Språkexamen för statsförvaltningen (VKT) avlagd med utmärkta kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift
 • Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier), som ordnas i Sverige. Alla delområden i provet ska vara godkända.
 • Godkänt vitsord i ett språkprov som Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ordnar för att mäta att den sökande har kunskaper på C1-nivå i svenska eller för att ge den sökande ansökningsbehörighet till svenskspråkig utbildning som leder till Magistersexamen(gäller lika länge som i SSKH:s egna antagningskriterier).

 

Bilagor

Alla sökande måste lämna in bevis på tillräckliga kunskaper i svenska (dvs. kopia på intyget som bevisar att du avlagt språktest eller dylikt), alternativt anmäla sig till Hankens språkprov i svenska, i samband med ansökan. Om du inte intygar dina kunskaper i svenska är du obehörig och kan inte bli antagen.

Bilagor som intygar språklig behörighet ska helst lämnas in samtidigt som alla övriga bilagor, dvs i samband med ansökan 31.3.2021 kl.15.00. Bilagor som intygar den språkliga behörigheten ska vara Hankens ansökningsservice till handa absolut senast 7.4.2021 kl.15.00, om du av någon orsak inte kan lämna in bilagan redan 31.3 med de andra bilagorna - kontakta isåfall ansokan@hanken.fi.

Om du ämnar intyga dina språkkunskaper med studentexamen avlagd på svenska i Finland efter 1990 behöver du inte lämna in ett separat intyg, vi får dina uppgifter direkt från studentexamensregistret.