Hankens språkkrav i svenska

Six students at a stand for bicycles
På den här sidan berättar vi om hur du kan intyga dina språkkunskaper i svenska.

Varför har Hanken språkkrav i svenska?

Hankens kandidatutbildning är svenskspråkig. Det är därför viktigt att alla som studerar hos oss har tillräckliga kunskaper i svenska redan när de inleder studierna. De behöver det för att kunna arbeta effektivt i grupp och skriva uppgifter och tentamenssvar på svenska.

Av dem som antas till Hankens svenskspråkiga kandidatutbildning har ca 20% en helt finskspråkig skolbakgrund. 

Under studietiden har du möjlighet att förbättra din svenska. Det har du nytta av i arbetslivet senare.

OBSERVERA!

Alla våra sökande bör i ansökan svara på frågor om språklig behörighet och visa sina kunskaper i svenska.

Om du har ett svenskspråkigt avgångsbetyg från årskurs 9, yrkesskola eller gymnasium uppfyller du Hankens språkkrav. Annars måste du intyga dina språkkunskaper i svenska på något annat sätt.

Hur intygar jag mina språkkunskaper i svenska?

Du kan intyga dina kunskaper i svenska på tre olika sätt:

 1. Skolutbildningsspråk
 2. Språkundervisning
 3. Språkprov

Skolutbildningsspråket är det språk som varit den sökandes undervisningsspråk i grundskolan, gymnasiet eller en yrkesläroanstalt och som den sökande på avgångsbetyget har ett godkänt modersmålsvitsord i (Statsrådets förordning 481/2003). 

Märk väl att språkbadsundervisning i svenska räknas som att ditt skolutbildningsspråk är finska.

Om den sökande har avlagt grundskolan på det ena av de inhemska språken och gymnasiet på det andra, kan den sökande själv välja sitt skolutbildningsspråk.

OBS! Om du avlagt/avlägger studentexamen på svenska i Finland behöver du inte lämna in ett separat intyg, vi får dina uppgifter direkt från studentexamensregistret.

Den sökande kan påvisa att skolutbildningsspråket är svenska genom följande prestationer:

 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg,
  • även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg godkänns
 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget från gymnasiet/andra stadiet,
  • även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i avgångsbetyget från andra stadiet godkänns
 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i studentexamen,
 • svenska som andraspråk (R2) i studentexamen med vitsordet magna cum laude approbatur (M) eller högre
 • en avlagd yrkesinriktad grundexamen med ett godkänt vitsord i svenska som modersmål.

Den sökande kan påvisa sin språkkunskap genom följande prestationer:

a) Andra stadiet

 • svenska som modersmål som extra prov i studentexamen med vitsordet magna cum laude (M) eller högre
 • provet svenska som andra inhemska språk i studentexamen
  • lång lärokurs (A-språk) med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
  • medellång lärokurs (B-språk) med vitsordet laudatur (L)
 • IB-examen Godkänd A-nivå
 • IB-examen B-nivå godkänd med vitsordet 5 eller högre
 • EB-examen:
  • L1-språk godkänt
  • L2-språk godkänt med vitsordet 7 eller högre

b) Högskoleexamen eller högskolestudier

 • avlagd högskoleexamen vars undervisningsspråk varit svenska
 • skriftligt lärdomsprov på lägre högskoleexamennivå eller högre på svenska
 • godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola
 • avlagt följande språkstudier:
  • högskoleexamen med svenska språket/nordiska språk som huvudämne
  • svenska språket/nordiska språk 60 sp/30 sv

Den sökande kan också påvisa sina språkkunskaper genom att avlägga något av nedanstående språkprov:

 • godkänt resultat i ett språkprov som ordnas av Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan och som mäter den sökandes kunskaper i svenska på nivå B2 (gäller i fem år efter avläggandet), mera info om provet finns här
 • godkänt resultat i ett språkprov som ordnas av Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och som mäter den sökandes kunskaper i svenska på nivå B2 eller ger den sökande ansökningsbehörighet till en svenskspråkig utbildning som leder till kandidatexamen (gäller lika länge som i SSKH:s egna urvalskriterier)
 • utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal)
 • språkexamina för statsförvaltningen avlagd med goda kunskaper i alla delområden (muntlig färdighet, skriftlig färdighet och läsförståelse)
 • TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) som ordnas i Sverige har avlagts i sin helhet med godkänt betyg
Bilagor

Sökande som bör påvisa sina kunskaper i svenska ska sända in bilagan senast 8.4.2020 kl.15.00 för att vi ska kunna kontrollera språkbehörigheten. 

Undantaget till detta är de som avlägger finländsk studentexamen våren 2020 och intygar sina språkkunskaper på basis av resultaten i studentskrivningarna, eller de som deltar i Hankens och Åbo Akademis gemensamma språkprov i svenska. Dessa resultat beaktas för betygsantagningen om de är tillgängliga 12.5.2020. För antagning via inträdesprov kan resultat som är tillgängliga 5.6.2020 beaktas.