Hankens språkkrav i svenska

Six students at a stand for bicycles
På den här sidan berättar vi om hur du kan intyga dina språkkunskaper i svenska.

Varför har Hanken språkkrav i svenska?

Hankens kandidatutbildning är svenskspråkig. Det är därför viktigt att alla som studerar hos oss har tillräckliga kunskaper i svenska redan när de inleder studierna. De behöver det för att kunna arbeta effektivt i grupp och skriva uppgifter och tentamenssvar på svenska.

Av dem som antas till Hankens svenskspråkiga kandidatutbildning har ca 20% en helt finskspråkig skolbakgrund. 

Under studietiden har du möjlighet att förbättra din svenska. Det har du nytta av i arbetslivet senare.

OBSERVERA!

Alla våra sökande bör i ansökan svara på frågor om språklig behörighet och visa sina kunskaper i svenska.

Om du har ett svenskspråkigt avgångsbetyg från årskurs 9, yrkesskola eller gymnasium uppfyller du Hankens språkkrav. Annars måste du intyga dina språkkunskaper i svenska på något annat sätt.

Hur intygar jag mina språkkunskaper i svenska?

Sökande kan intyga sina kunskaper i svenska på någon av nedanstående sätt. 

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska (även norska, danska, isländska eller färöiska godkänns) och som ger högskolebehörighet
 • Studier avlagda enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande, och på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i svenska som modersmål
 • Prov i svenska som modersmål, eller som andraspråk (R2*), i den finländska studentexamen med minst vitsordet approbatur (A)
 • Lång lärokurs (A-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
 • Medellång lärokurs (B-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L)
 • IB-examen:
  • Svenska på A-nivå (literature/language and literature/literature and performance) med vitsordet 2 eller högre
  • Svenska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre
  • IB-examen som avlagts före år 2013: Svenska på A1-nivå med vitsordet 2 eller högre, ELLER svenska på A2-nivå med vitsordet 5 eller högre
 • EB-examen:
  • Ett godkänt vitsord i svenska som L1-språk (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare)
  • Vitsordet 7 eller högre i svenska som L2-språk
 • RP- eller DIA-examen i Tyska skolan i Helsingfors
  • Ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i svenska som modersmål

*Detta är det prov i svenska i student­examen som ersätter provet i modersmålet, dvs detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex. engelska.

 • Godkänt vitsord i ett språkprov som Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan ordnar som mäter den sökandes kunskaper i svenska på B2-nivå (gäller i 5 år efter avläggandet), mera info om provet finns här
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal), alternativt minst tre godkända delprov av provet på den högsta nivån (nivå 5 och 6). Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen (VKT) avlagd med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift
 • Godkänt vitsord i ett språkprov som Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ordnar som mäter den sökandes kunskaper i svenska på B2-nivå eller ger den sökande ansökningsbehörighet till en svenskspråkig utbildning som leder till kandidatexamen (gäller lika länge som i SSKH:s egna antagningskriterier)
 • Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier), som ordnas i Sverige. Alla delområden i provet ska vara godkända.
 • Den sökande har avlagt en högskoleexamen där undervisningsspråket varit svenska
 • Den sökande har gjort ett skriftligt lärdomsprov på minst lägre högskoleexamennivå på svenska
 • Den sökande har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola
 • Den sökande har avlagt högskoleexamen med svenska språket/nordiska språk som huvudämne
 • Den sökande har avlagt studier i svenska språket/nordiska språk omfattande minst 60 sp/35 sv
Bilagor

Sökande som bör påvisa sina kunskaper i svenska ska sända in bilagan i Studieinfo senast 6.4.2022 kl.15.00 för att vi ska kunna kontrollera språkbehörigheten. 

Undantaget till detta är de som avlägger finländsk studentexamen under ansökningsvåren och intygar sina språkkunskaper på basis av resultaten i studentskrivningarna, eller de som deltar i Hankens och Åbo Akademis gemensamma språkprov i svenska. Dessa resultat beaktas om de är tillgängliga vid studentexamensnämndens publiceringsdatum i maj. 

Om du avlagt/avlägger studentexamen på svenska i Finland behöver du inte lämna in ett separat intyg, vi får dina uppgifter direkt från studentexamensregistret.