Hankens språkkrav i svenska

Six students at a stand for bicycles
På den här sidan berättar vi om hur du kan intyga dina språkkunskaper i svenska.

Varför har Hanken språkkrav i svenska?

Hankens kandidatutbildning är svenskspråkig. Det är därför viktigt att alla som studerar hos oss har tillräckliga kunskaper i svenska redan när de inleder studierna. De behöver det för att kunna arbeta effektivt i grupp och skriva uppgifter och tentamenssvar på svenska.

Av dem som antas till Hankens svenskspråkiga kandidatutbildning har ca 20% en helt finskspråkig skolbakgrund. Under studietiden har du möjlighet att förbättra din svenska. Det har du också nytta av i arbetslivet senare.

Notera!

Alla våra sökande bör i ansökan svara på frågor om språklig behörighet och visa sina kunskaper i svenska.

Om du har ett svenskspråkigt avgångsbetyg från årskurs 9, yrkesskola eller gymnasium uppfyller du Hankens språkkrav. Annars måste du intyga dina språkkunskaper i svenska på något annat sätt.

Hur intygar jag mina språkkunskaper i svenska?

Du kan intyga sina kunskaper i svenska på något av nedanstående sätt (öppna flikarna för att se alla alternativ). På vilket sätt du vill intyga dina språkkunskaper i svenska väljer du i ansökningsblanketten. Du kan välja flera alternativ. Hanken beaktar det bästa möjliga alternativet.

 

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska (även norska, danska, isländska eller färöiska godkänns) och som ger högskolebehörighet
 • Godkänt vitsord i svenska språket som modersmål i avgångsbetyg i studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier
 • Godkända studier i svenska motsvarande kursplanen för Nomadskolans grundläggande utbildning.

Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela studentexamen:

 • Prov i svenska som modersmål, eller som andraspråk (R2*), i den finländska studentexamen med minst vitsordet approbatur (A)
 • Lång lärokurs (A-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
 • Medellång lärokurs (B-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L)

*Detta är det prov i svenska i student­examen som ersätter provet i modersmålet, dvs detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex. engelska.

Internationella studentexamina

Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela studentexamen:

 • IB-examen
  • Svenska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå med vitsordet 2 eller högre
  • Svenska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre
 • EB-examen
  • Ett godkänt vitsord i svenska som L1-språk eller L2-språket (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare)
  • Vitsordet 8 eller högre i svenska som ONL-språk
 • RP- eller DIA-examen
  • Ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i svenska som modersmål

 

 • Godkänt resultat i språkprov som anordnas av en högskola själv (eller i samarbete) och som mäter den sökandes språkkunskaper i svenska till nivå B2. (gäller i 5 år efter prestationen). Mera info om Hankens språkprov finns här Opens in new window
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal), alternativt minst tre godkända delprov av provet på den högsta nivån (nivå 5 och 6). Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen (VKT) avlagd med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift
 • Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier), som ordnas i Sverige. Alla delområden i provet ska vara godkända.

Språkprov ska vara avlagda före ansökningstidens utgång, utom språkprov som arrangeras av en högskola i Finland, då ska resultatet var Hanken till handa senast enligt den angivna tidtabellen. Testet skall vara giltigt under hela ansökningstiden. Testresultatet ska gå att verifiera direkt från testorganisationen.

 • En högskoleexamen där undervisningsspråket varit svenska. (Ifall examen avlagts på flera undervisningsspråk skall minst hälften av examen vara avlagd på svenska).
 • Högskoleexamen med svenska språket (eller motsvarande) som läroämne
 • Den sökande har gjort ett skriftligt examensarbete på minst lägre högskoleexamensnivå på svenska vid en finländsk eller utländsk högskola
 • Den sökande har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en finländsk högskola
 • Den sökande har avlagt studier i läroämnet svenska språket omfattande 60 sp/35 sv eller mer

Bilagor

Sökande som bör påvisa sina kunskaper i svenska ska sända in bilagan i Studieinfo senast 3.4.2024 kl.15.00 för att vi ska kunna kontrollera språkbehörigheten. 

Undantaget till detta är de som avlägger finländsk studentexamen under ansökningsvåren och intygar sina språkkunskaper på basis av resultaten i studentskrivningarna.Om du avlagt/avlägger studentexamen på svenska i Finland behöver du inte lämna in ett separat intyg, vi får dina uppgifter direkt från studentexamensregistret. 

Språkprov ska vara avlagda före ansökningstidens utgång, utom språkprov som arrangeras av en högskola i Finland, då ska resultatet var Hanken till handa senast enligt den angivna tidtabellen. Testet skall vara giltigt under hela ansökningstiden. Testresultatet ska gå att verifiera direkt från testorganisationen.