Hankens språkkrav i svenska

Six students at a stand for bicycles
På den här sidan berättar vi om hur du kan intyga dina språkkunskaper i svenska.

Varför har Hanken språkkrav i svenska?

Hankens kandidatutbildning är svenskspråkig. Det är därför viktigt att alla som studerar hos oss har tillräckliga kunskaper i svenska redan när de inleder studierna. De behöver det för att kunna arbeta effektivt i grupp och skriva uppgifter och tentamenssvar på svenska.

Av dem som antas till Hankens svenskspråkiga kandidatutbildning har ca 20% en helt finskspråkig skolbakgrund. 

Under studietiden har du möjlighet att förbättra din svenska. Det har du nytta av i arbetslivet senare.

OBSERVERA!

Alla våra sökande bör i ansökan svara på frågor om språklig behörighet och visa sina kunskaper i svenska.

Om du har ett svenskspråkigt avgångsbetyg från årskurs 9, yrkesskola eller gymnasium uppfyller du Hankens språkkrav. Annars måste du intyga dina språkkunskaper i svenska på något annat sätt.

Hur intygar jag mina språkkunskaper i svenska?

Sökande kan intyga sina kunskaper i svenska på någon av nedanstående sätt. 

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska (även norska, danska, isländska eller färöiska godkänns) och som ger högskolebehörighet
 • Studier avlagda enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande, och på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i svenska som modersmål
 • Prov i svenska som modersmål, eller som andraspråk (R2*), i den finländska studentexamen med minst vitsordet approbatur (A)
 • Lång lärokurs (A-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre
 • Medellång lärokurs (B-språk) i svenska i den finländska studentexamen med vitsordet laudatur (L)
 • IB-examen:
 • Svenska på A-nivå (literature/language and literature/literature and performance) med vitsordet 2 eller högre
 • Svenska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre
 • IB-examen som avlagts före år 2013: Svenska på A1-nivå med vitsordet 2 eller högre, ELLER svenska på A2-nivå med vitsordet 5 eller högre
 • EB-examen:
 • Ett godkänt vitsord i svenska som L1-språk (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare)
 • Vitsordet 7 eller högre i svenska som L2-språk

*Detta är det prov i svenska i student­examen som ersätter provet i modersmålet, dvs detta prov skrivs vanligen inte av finskspråkiga, utan mest av elever som gått i svenskspråkigt gymnasium även om deras modersmål är något annat, ex. engelska.

 • Godkänt vitsord i ett språkprov som Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan ordnar som mäter den sökandes kunskaper i svenska på B2-nivå (gäller i 5 år efter avläggandet), mera info om provet finns här
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal), alternativt minst tre godkända delprov av provet på den högsta nivån (nivå 5 och 6). Olika examenstillfällen kan kombineras.
 • Språkexamen för statsförvaltningen (VKT) avlagd med goda kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift
 • Godkänt vitsord i ett språkprov som Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ordnar som mäter den sökandes kunskaper i svenska på B2-nivå eller ger den sökande ansökningsbehörighet till en svenskspråkig utbildning som leder till kandidatexamen (gäller lika länge som i SSKH:s egna antagningskriterier)
 • Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier), som ordnas i Sverige. Alla delområden i provet ska vara godkända.
 • Den sökande har avlagt en högskoleexamen där undervisningsspråket varit svenska
 • Den sökande har gjort ett skriftligt lärdomsprov på minst lägre högskoleexamennivå på svenska
 • Den sökande har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola
 • Den sökande har avlagt högskoleexamen med svenska språket/nordiska språk som huvudämne
 • Den sökande har avlagt studier i svenska språket/nordiska språk omfattande minst 60 sp/35 sv
Bilagor

Sökande som bör påvisa sina kunskaper i svenska ska sända in bilagan senast 7.4.2021 kl.15.00 för att vi ska kunna kontrollera språkbehörigheten. 

Undantaget till detta är de som avlägger finländsk studentexamen under ansökningsvåren och intygar sina språkkunskaper på basis av resultaten i studentskrivningarna, eller de som deltar i Hankens och Åbo Akademis gemensamma språkprov i svenska. Dessa resultat beaktas om de är tillgängliga vid studentexamensnämndens publiceringsdatum i maj. 

Om du avlagt/avlägger studentexamen på svenska i Finland behöver du inte lämna in ett separat intyg, vi får dina uppgifter direkt från studentexamensregistret.