Bilagor

På denna sida hittar du information om examensbilagor för ansökan till Hankens kandidatutbildning våren 2022.

Lämna in bilagorna via ansökningsblanketten i Studieinfo senast 6.4.2022 kl. 15.00. Följ instruktionerna i ansökningsblanketten och kontrollera att du lämnar in de bilagor som efterfrågas. 

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av examensbevisen och intygen: du kan antingen skanna dem eller ta ett tillräckligt noggrant fotografi eller en vanlig fotokopia på papper. 

Villkorlig antagning

Om du blir villkorligt antagen ska du lämna in dina bilagor (som visar högskolebehörighet och språkkunskaper, samt eventuella övriga intyg) som officiellt bestyrkta kopior före 15.7.2022 kl. 15.00.

Du blir villkorligt antagen om

  • du i ansökningsskedet lämnade in bilagorna som vanliga kopior (skannade, fotografier eller vanliga fotokopior på papper) ELLER
  • din examen som ger dig högskolebehörighet inte var klar innan ansökningstiden gick ut.

Lämna in de bestyrka kopiorna per post till Hankens Ansökningsservice.

Hankens Ansökningsservice
PB 479
00100 Helsingfors

Vad är officiellt bestyrka kopior? 

En kopia av ett dokument kan bestyrkas officiellt på följande sätt:

  • den läroanstalt (eller den organisation, t.ex. Studentexamensnämnden eller IB-organisationen) som utfärdat dokumentet bestyrker kopian av dokumentet.
  • via en finländsk notarius publicus som bestyrker kopian av dokumentet

Andra kopior är inte officiellt bestyrkta kopior. 

Nedan hittar du specifik information om Hankens språkkrav samt de olika examensbilagorna. 

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver du inte lämna in ditt studentexamensbetyg. Vi får dina studentexamensresultat från ett elektroniskt register.

Om du har avlagt finländsk studentexamen före 1990 ska du bifoga en kopia av ditt studentexamensbetyg i ansökningsblanketten senast 6.4.2022 kl.15.00. 

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Om du avlägger en finländsk studentexamen våren 2022, behöver du inte lämna in ditt betyg, vi får dina studentexamensresultat från ett elektroniskt register.

Notera! Din ansökan beaktas i betygsantagningen om både dina vitsord i studentexamen och din färdiga studentexamen syns i studentexamensregistret senast 18.5.2022. Hanken ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna. 

Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig, och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderar vi att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen i ansökningsblanketten (senast 6.4.2022 före kl. 15.00).

 

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av ditt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, The Diploma of the International Baccalaureate fr.o.m. 2013) via ansökningsblanketten senast 6.4.2022 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. 

Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt (sidan på engelska) direkt till Hanken (och Östra Finlands univeristet som är koordinator för ekonomiantagningen). Uppgifter som lämnas in via IBIS-tjänsten betraktas som officiellt bestyrkta.

Ditt intyg ska alltså vara Hanken tillhanda antingen via ansökningsblanketten eller via IBIS-tjänsten senast 6.4.2022 före kl. 15.00. Antagningen baserar sig på de examensbevis som lämnats in i ansökningsskedet.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in läroanstaltens förhandsbedömning Candidate Predicted Grades med skolans stämpel via ansökningsblanketten senast 6.4.2022 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig tills du lämnat in ditt slutliga betyg. 

 

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av examensbeviset på ansökningsblanketten senast 6.4.2022 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in en officiell förhandsbedömning av dina vitsord på ansökningsblanketten senast 6.4.2022 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen.

Observera att Reifeprüfung eller Deutches Internationales Abitur som avlagts utomlands inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av det fyra sidor långa tyskspråkiga examensbeviset Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife via ansökningsblanketten senast 6.4.2022 kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen ovan. 

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som har utfärdats på förhand senast 6.4.2022 kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen ovan. 

Observera att en yrkesinriktad grundexamen inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har utexaminerats 2017 eller senare behöver du inte lämna in ditt examensbevis eller betyg.

Om du har utexaminerats före 2017 ska du lämna in en kopia av ditt examensbevis eller avgångsbetyg via ansökningsblanketten senast 6.4.2022 kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen ovan. 

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in ett studieutdrag eller ett annat intyg som utfärdats av läroanstalten under innevarande läsår och där det framgår vilken examen du avlägger. Av intyget måste framgå examens omfattning och när den beräknas bli färdig. Intyget måste ha läroanstaltens officiella stämpel och det ska vara undertecknat. Lämna in en kopia av intyget via ansökningsblanketten senast 6.4.2022 kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen ovan. 

Du måste utexamineras och din examen behöver synas som färdig i studieregistret senast 17.6.2022 för att du ska kunna beaktas i antagningen 2022. Observera att yrkesläroanstalterna har två veckor på sig att föra in informationen om avlagda examina i registret. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på läroanstalterna.

Om du har genomfört en sådan utbildning utomlands som i landet i fråga ger behörighet till högskolestudier som motsvarar kandidatnivå, ska du lämna in ditt betyg på ansökningsblanketten senast 6.4.2022 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen ovan. 

Om du avlägger en utländsk examen våren 2022, lämna in ett intyg utfärdat av läroanstalten där det framgår vilken examen du avlägger och uppskattad tidpunkt för avläggandet av examen. Intyget kan t.ex. vara ett studieutdrag från innevarande läsår. Intyget ska innehålla läroanstaltens officiella stämpel samt underskrift, namnförtydligande och titel av läroanstaltens representant.

Observera att om du blir antagen och måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina dokument i samband med mottagandet av studieplatsen, måste du också beakta att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda landspecifika krav. Du kan eventuellt också använda elektroniska certifikattjänster för att bestyrka dokumenten.

Kontakta Hankens Ansökningsservice på ansokan@hanken.fi så kan vi tillsammans reda ut vad som gäller för just din examen.