Bilagor

På denna sida hittar du information om examensbilagor för ansökan till Hankens kandidatutbildning på svenska våren 2024.

Lämna in bilagorna via ansökningsblanketten i Studieinfo senast 3.4.2024 kl. 15.00. Följ instruktionerna i ansökningsblanketten och kontrollera att du lämnar in de bilagor som efterfrågas. Det är på sökandes ansvar att se till att rätt bilagor är uppladdade i ansökan. Om bilagor saknas eller är felaktiga kommer din ansökan inte att behandlas.

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av examensbevisen och intygen: du kan antingen skanna dem eller ta ett tillräckligt noggrant fotografi eller en vanlig fotokopia på papper. 

Nedan hittar du specifik information om Hankens språkkrav samt de olika examensbilagorna.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver du inte lämna in ditt studentexamensbetyg. Vi får dina studentexamensresultat från ett elektroniskt register.

Om du har avlagt finländsk studentexamen före 1990 ska du bifoga en kopia av ditt studentexamensbetyg i ansökningsblanketten. 

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Om du avlägger en finländsk studentexamen våren 2024, behöver du inte lämna in ditt betyg, vi får dina studentexamensresultat från ett elektroniskt register.

Notera! Din ansökan beaktas i betygsantagningen om både dina vitsord i studentexamen och din färdiga studentexamen syns i studentexamensregistret senast 14.5.2024. Hanken ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna. 

Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig, och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderar vi att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen i ansökningsblanketten.

 

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av ditt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, The Diploma of the International Baccalaureate fr.o.m. 2013) via ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. 

Du ska be att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt (sidan på engelska) Opens in new window direkt till Hanken (och Östra Finlands univeristet som är koordinator för ekonomiantagningen). Uppgifter som lämnas in via IBIS-tjänsten betraktas som officiellt bestyrkta.

Ditt intyg ska alltså vara Hanken tillhanda via ansökningsblanketten och via IBIS-tjänsten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Antagningen baserar sig på de examensbevis som lämnats in i ansökningsskedet.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in läroanstaltens förhandsbedömning Candidate Predicted Grades med skolans stämpel via ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig tills du lämnat in ditt slutliga betyg och delat dina resultat med Hanken via IBIS-tjänsten. 

 

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av examensbeviset på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in en officiell förhandsbedömning av dina vitsord på ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer nedan om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen.

Observera att Reifeprüfung eller Deutches Internationales Abitur som avlagts utomlands inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av det fyra sidor långa tyskspråkiga examensbeviset Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife via ansökningsblanketten senast 3.4.2024 kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen ovan. 

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som har utfärdats på förhand senast 3.4.2024 kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen nedan. 

Observera att en yrkesinriktad grundexamen inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har utexaminerats 2017 eller senare behöver du inte lämna in ditt examensbevis eller betyg.

Om du har utexaminerats före 2017 ska du lämna in en kopia av ditt examensbevis eller avgångsbetyg via ansökningsblanketten senast 3.4.2024 kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen ovan. 

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in ett studieutdrag eller ett annat intyg som utfärdats av läroanstalten under innevarande läsår och där det framgår vilken examen du avlägger. Av intyget måste framgå examens omfattning och när den beräknas bli färdig. Intyget måste ha läroanstaltens officiella stämpel och det ska vara undertecknat. Lämna in en kopia av intyget via ansökningsblanketten senast 3.4.2024 kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen ovan. 

Du måste utexamineras och din examen behöver synas som färdig i studieregistret senast 14.6.2024 för att du ska kunna beaktas i antagningen. Observera att yrkesläroanstalterna har två veckor på sig att föra in informationen om avlagda examina i registret. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på läroanstalterna.

Vid antagning verifierar vi din svenska gymnasieexamen direkt med gymnasiet du fått din examen från. Du behöver alltså enbart lämna in en kopia på ditt examensbevis i samband med ansökan i studieinfo.fi enligt angiven deadline i blanketten. 

Om du inte ännu fått ditt slutliga examensbevis ska du lämna in ditt senaste utfärdade mellanbetyg.Då du får ditt slutliga examensbevis ska du lämna in en kopia av det till oss via studieinfo.fi senast per 11.7.2024 kl.15.00. Ditt antagningsbesked är villkorligt tills vi verifierat ditt slutliga examensbevis. Läs mer om villkorlig antagning nedan. 

 

 

 

Om du har genomfört en sådan utbildning utomlands som i landet i fråga ger behörighet till högskolestudier som motsvarar kandidatnivå, ska du lämna in ditt betyg via ansökningsblanketten enligt tidtabellen. Ladda alltså upp följande bilagor i ansökningsblanketten:

 • Inskannad kopia av avgångsbetyget. Samt skolans fullständiga namn och kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer, hemsida)
 • Om du utexamineras våren 2024 och ännu inte fått ditt slutliga avgångsbetyg, så ska du lämna in en inskannad version av ditt senast utfärdade betyg som innehåller alla de kurser du vill att Hanken tar i beaktande i bedömningen av din ansökan. Intyget ska innehålla läroanstaltens officiella stämpel samt underskrift, namnförtydligande och titel av läroanstaltens representant.Hanken tar ej i beaktande kurser som inte kan avläsas från ett betyg.

Bilagorna ska vara uppladdade i ansökningsblanketten i enlighet med just den ansökans tidtabell. 

Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer om hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen nedan.

Observera att om du blir antagen och måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina dokument i samband med mottagandet av studieplatsen, måste du också beakta att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda landspecifika krav. Du kan eventuellt också använda elektroniska certifikattjänster för att bestyrka dokumenten.

Kontakta vid behov Hankens Ansökningsservice på ansokan@hanken.fi så kan vi tillsammans reda ut vad som gäller för just din examen.

  Om du som sökande är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande och inte kan bevisa  din examen med dokument, kan du ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Du kan kallas till urvalsprov eller motsvarande. Du måste lämna in en tillförlitlig utredning om den examen som ger ansökningsbehörighet och dina tidigare studierna samt en tilläggsutredning om varför dokumenten inte finns tillhanda.

  Dessutom behöver du ha ett myndighetsbeslut över din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller intyg över anhängig ansökan för asyl). Du ska lämna in en kopia av detta beslut till ansökningsservicen före tidsfristen för inlämning av ansökningsbehörighetsbilagor har gått ut. Du behöver också uppfylla språkkravet i svenska. 

  Villkorlig antagning

  Om du blir villkorligt antagen till kandidatutbildning på svenska ska du lämna in dina bilagor (som visar högskolebehörighet och språkkunskaper, samt eventuella övriga intyg) som officiellt bestyrkta kopior före 11.7.2024 kl. 15.00.

  Du blir villkorligt antagen om

  • du i ansökningsskedet lämnade in bilagorna som vanliga kopior (skannade, fotografier eller vanliga fotokopior på papper) ELLER
  • din examen som ger dig högskolebehörighet inte var klar innan ansökningstiden gick ut.

  Lämna in de officiellt bestyrka kopiorna per post till Hankens Ansökningsservice:

  Hankens Ansökningsservice
  PB 479
  00100 Helsingfors

  Obs! Hanken återlämnar inte inlämnade bilagor. Sänd oss därför inte dina ursprungliga dokument, utan enbart officiellt bestyrkta kopior.

  Vad är officiellt bestyrka kopior? 

  En kopia av ett dokument kan bestyrkas officiellt på följande sätt:

  Andra kopior är inte officiellt bestyrkta kopior.