Miljömedvetenhet

Hankens miljöpolicy

Hanken vill främja en hållbar utveckling ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel inom såväl undervisning, forskning, fortbildning som administration. Utmaningen ligger i att skapa sådana verksamhetsmodeller och vanor som stöder oss att verka på ett hållbart sätt.

Högskolans verksamhet ska kännetecknas av miljöansvar som präglas av principen om hållbar utveckling. Det betyder bland annat att alla skall ha kompetens som bidrar till en utveckling som möter behovet hos den nuvarande generationen utan att äventyra för kommande generationer att tillgodose sina. Våra studenter ska ha sådana färdigheter och kompetens som är relevanta för framtida arbetsliv och roll som beslutsfattare. Högre utbildning skall också spela en aktiv roll lokalt, nationellt och internationellt i att öka kunskap och handlingsförmåga med tanke på hållbar utveckling genom forskning och utbildning i samarbete med omgivande samhälle.

Miljöguiden bygger på Hankens helhetsstrategi, som stakar ut att högskolan utvecklar innovativa arbetsmiljöer som präglas av samarbete, respekt och jämlikhet. Hankens övergripande personalpolitiska målsättning är att vara en lärande, rättvis, trygg och effektiv organisation. Principen om trygghet innebär att högskolans personal skall kunna arbeta i förhållanden som inte är skadliga för den fysiska och psykiska hälsan, att Hankens arbetsmiljö är trivsam och att man medvetet strävar efter att förebygga och bearbeta konflikter på arbetsplatsen.

Utbildning i hållbar utveckling erbjuds på grundnivå och fördjupad nivå. Ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter bör vara i balans i utbildningen.

För forskningen är det en utmaning att kunna identifiera riskerna för en icke-hållbar affärsverksamhet och konsumtion, samt kunna bedöma hur man kunde idka sådan affärsverksamhet och skapa sådana konsumtionsmönster som kunde närma sig principerna för en hållbar utveckling.

Hanken bär ett särskilt ansvar på grund av sin samhällsroll som utbildare av framtidens beslutsfattare. Högskolan ska därmed föregå med gott exempel och sträva efter att öka miljömedvetenheten bland personal och studerande. Förverkligandet av miljöansvaret innebär en aktiv strävan till att minska avfall, energi- och vattenkonsumtion samt att minimera användningen av ämnen och produkter som inte ingår i det naturliga kretsloppet.