Strategier

Share page with AddThis

Hanken har en långsiktig helhetsstrategi HANKEN 2020, delstrategier och en strategisk verksamhetsplan på kortare sikt (fyra år).

Helhetsstrategin HANKEN 2020 ger riktningen för beslutsfattande vid Hanken. Missionen och visionen som ingår i helhetsstrategin definierar Hankens roll i samhället, målgrupper och Hankens huvudsakliga verksamhetsområden: forskning och forskningsbaserad utbildning, som innebär både examensinriktad utbildning, fortbildning och andra former av livslångt lärande.

Delstrategierna styr de huvudsakliga verksamhetsområdena forskning, utbildning, fortbildning, HR och marknadsföring. Forskning, internationalisering, näringslivskontakter och samhällsansvar ingår i alla delstrategier.

Hankens strategiska verksamhetsplan på kort sikt konkretiserar helhetsstrategin HANKEN 2020 och bygger på delstrategierna. Planen innehåller också indikatorer som regelbundet följs upp av styrelsen.

För att kunna ta del av strategidokumenten krävs inloggning.

strategiarbete strategisk planering verksamhetsplaner