Strategier

Share page with AddThis
Hanken strategiram inkluderar tre huvudsakliga element:

Helhetsstrategin Hanken 2025 definierar riktningen för beslutsfattande vid Hanken genom att slå fast Hankens strategiska målsättningar. Missionen definierar Hankens kärnsyfte och visionen definierar Hankens långsiktiga mål. Den strategiska profilen lägger grunden för all verksamhet vid Hanken.

Delstrategierna definierar helhetsstrategin mer specifikt inom fura utvalda områden: forskning, undervisning och lärande, personaladministration, och marknadsföringskommunikation.

Den strategiska verksamhetsplanen operationaliserar helhetsstrategin och delstrategierna för en fyra-årsperiod. Verksamhetsplanen inkluderar nyckelindikatorer som regelbundet följs upp av Hankens styrelse och som används som uppföljningsinstrument för utveckling.

För att stöda strategierna har Hanken språkpolitiska riktlinjer och en kvalitetspolicy som stakar ut principerna för kvalitetsarbetet vid Hanken.

Du måste vara inloggad för att nå strategidokumenten.

strategiarbete strategisk planering verksamhetsplaner