5653

5653 Kommunikation i digitala medier, 6 sp

Plats: 
Helsingfors
Typ: 
Språkstudier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Beskrivning av kursen (video)

 Kursen ger varje deltagare praktiska insikter i hur digitala medier kan användas i professionella sammanhang. Kursen är ett samarbete mellan institutionen för marknadsföring (Hanken), svensk affärskommunikation (Hanken) och institutionen för ekonomi och affärsanalys (Arcada). Kursen är på modersmålsnivå.

Lärandemål: 

Du är förtrogen med kommunikationen i olika digitala medier och har färdigheter i att utforma professionell och effektiv kommunikation i olika kommunikationskanaler.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • analysera kommunikationen i digitala medier med hjälp av teorier och tidigare forskning
  • själv använda digitala medier i professionella sammanhang.
  • tillämpa dina teoretiska insikter när det gäller för vilka syften olika kanaler används av företag och organisationer
  • identifiera kännetecknen i affärskommunikationen i digitala medier
  • använda och anpassa den verbala och den visuella kommunikationen efter medium, syfte och målgrupp.
Målgrupp: 

Hankeiter: endast examensstuderande.

Förkunskaper: 

Arcadastuderande ska ha avlagt marknadsföring (30 sp).

För kandidatstuderande vid Hanken ska den för kandidatexamen obligatoriska kursen i svensk affärskommunikation: Skriftlig kommunikation (5642-2) pågå eller vara slutförd, och därtill ska kandidatstuderande vid Hanken ha avlagt grundkursen i marknadsföring (1123).

Studerandes totala arbetsmängd: 

160 timmar fördelat på
schemalagd undervisning: 28 timmar
icke-schemalagt arbete: 132 timmar

Undervisningsformer: 

Flerformsundervisning, kurs med blandade lärmiljöer. Föreläsningar, övningar enskilt och i grupp, självstudier, praktiskt och teoretiskt slutarbete på olika campus (Arcada och Hanken).

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Enligt examinators anvisningar ur

  • Boisen, F. (2016). Digital succé: Så lyckas du med sociala medier. Stockholm: Månpocket.
  • Olsson, T. (red.) (2017). Sociala medier – vetenskapliga perspektiv. Malmö: Gleerups.
  • Rosén, M. (2017). Skriva för att övertyga. 2 uppl. Stockholm: Sanoma utbildning.
  • Handböcker, ordböcker och digitala resurser.
  • Material som utdelas på kursen.
Examination och bedömning: 

Aktivt deltagande i alla moment 40 %
Praktiskt och teoretiskt slutarbete 60 %

Deltagarantal och begränsningssätt: 

Max 30 deltagare. Kvot för studerande från Arcada (minst 10) och Hanken (minst 15) i anmälningsordning.

Rekommenderad tidpunkt: 

Kursen rekommenderas för studerande på andra eller tredje studieåret.

Ytterligare information: 

Kursen erbjuds vart annat år i Hankens undervisningsperiod 4 och ges läsåret 2018-2019.