Kurser Kandidatavhandling

37001 Kandidatavhandling , 10 sp

Typ
Ämnesstudier
Kind
Kandidatavhandling
Teaching language
sv
Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att du producerar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du tränar och utvecklar en förmåga att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt producerar ett skriftligt vetenskapligt arbete. Meningen är också att kursen skall träna din skriftliga och muntliga presentation och argumentation.

Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning.

Kursen Vetenskapligt skrivande på kandidatnivån (5628-E) rekommenderas starkt att tas parallellt med Kandidatavhandlingen.

Lärandemål

Du har förmåga att tillämpa teorier och metoder för att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt utarbeta en skriftlig vetenskaplig rapport.

Efter avlagd kurs kan du
  • söka fram, hantera och värdera kunskap på vetenskaplig nivå inom området för huvudämnet
  • formulera, planera och genomföra en undersökning
  • inhämta, analysera och granska olika typer av information
  • tillämpa ändamålsenliga teorier och metoder för att studera ett utvalt fenomen med vetenskaplig och praktisk relevans
  • tillämpa forskningsetiska principer
  • skapa text av vetenskapligt och språkligt god kvalitet
  • på egen hand muntligt och skriftligt presentera det utarbetade undersökningsprojektet
  • konstruktivt analysera och kommentera av andra utförda och presenterade undersökningsprojekt
Målgrupp

Endast examensstuderande på kandidatnivå med handelsrätt som huvudämne.

Förkunskaper

Tre av ämnesstudieperioderna inom handelsrätt.

Kursen Individuell studieplan med handelsrätt som huvudämne bör vara avlagd.

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer, samt handledningstillfällen.

Studerandes totala arbetsmängd

267 timmar fördelat på
schemalagd undervisning: 20-40 timmar
icke-schemalagt arbete: 227-247 timmar

Examination och bedömning

Skriftlig kandidatavhandling: 70 %
Muntlig presentation, opponering av andras skriftliga arbete, delrapporter, aktivitet: 30 %
Godkänt mognadsprov.

Avhandlingen skall godkännas i plagiatkontroll samt följa högskolans forskningsetiska instruktioner.

Undervisningsunderlag, skrivdirektiv, samt annan nyttig information som hittas på kursens underlag i moodle.