25070

25070 Utlandspraktik inom kandidatexamen, 8 sp

Plats: 
Helsingfors
Typ: 
Ämnesstudier
Slag: 
Arbetspraktik
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligt efter din arbetspraktik utomlands på minst 12 veckor. Utlandspraktiken utförs under din studietid vid Hanken.

Lärandemål: 

Du har internationell arbetserfarenhet som du har nytta av i dina studier och i din arbetskarriär.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • anpassa dig till internationella företagskulturer
  • tillämpa de teoretiska kunskaperna från studierna i arbetslivet
  • utföra yrkesmässiga uppgifter i en internationell miljö
Målgrupp: 

Endast för huvudämnesstuderande i informationsbehandling på kandidatnivå.

Studerandes totala arbetsmängd: 

214 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning:    0 timmar   
icke-schemalagt arbete:   214 timmar

Undervisningsformer: 

214 h självständigt arbete

Examination och bedömning: 

Skriftlig slutrapport.Studieprestationen förutsätter 12 veckors enhetlig, relevant arbetspraktik utomlands varefter du skriver en praktikrapport. I rapporten skall du:

  • beskriva arbetsuppgifterna
  • reflektera över hur din självkännedom, förmåga att förstå andra och respekt för mångfald har utvecklats under din arbetspraktik utomlands; referera till (positiva och/eller negativa) interkulturella erfarenheter och diskutera hur dessa erfarenheter har ökat din självkännedom
  • föra en välstrukturerad diskussion om hur arbetsuppgifterna är kopplade till studierna och hur du tillämpat praktiskt det du lärt dig teoretiskt under studierna
  • reflektera över hur den internationella arbetserfarenheten har utvecklat din kännedom om arbetslivet. Har du t.ex. fått nya insikter eller perspektiv? Hur har den internationella kontexten bidragit till dessa insikter?
  • beskriv hur du kan använda de internationella erfarenheter som du fått under utlandspraktiken i din karriär
  • bifoga kopia av ditt arbetsintyg (orginalet bör uppvisas på begäran)

Praktiken bedöms som godkänd eller underkänd utan kvalitativt vitsord.

Rekommenderad tidpunkt: 

För studerande med obligatorisk utlandstermin: sommaren mellan andra och tredje studieåret.