Forskningsplan

Nedan följer allmänna råd för uppgörande av forskningsplan. Notera att dessa applicerar på uppgörandet av en forskningsplan för de som redan aktivt forskar och söker finansiering.

I ansökningsskedet till forskarutbildningen behöver inte samtliga punkter uppfyllas, en kort beskrivning av det tilltänkta forskningsområdet samt så mycket information som möjligt räcker (3-5 sidor). 

Forskningsplanens rekommenderade längd är 5-15 sidor (inkl. figurer, tabeller och litteraturförteckning) och den bör innehålla punkterna 1-4 nedan:

1. Sammandrag (högst 1 sida, bör innefatta punkterna 2-4 nedan samt ange projektets rubrik, forskarens namn och avsedd examen).

2. Problemområdesbeskrivning, vetenskaplig kontribution och syftesformulering

Beskriv möjligast detaljerat:
(a) forskningsfronten på det vetenskapliga delområdet (nischen) för ditt avhandlingsprojekt. Beskrivningen innehåller relevanta litteraturreferenser, är tillräckligt omfattande för att projektets relevans och avsedda kontribution ska kunna utvärderas, och utmynnar i en välstrukturerad sammanfattning av det vetenskapliga problemet.
(b) avhandlingsprojektets vetenskapliga syfte och avsedda kontribution i relation till problemområdesbeskrivningen. Dessa punkter bör vara så kompletta som möjligt.

3. Operationalisering av syftet, beskrivning av empiriskt material, metod(er) och analysstrategi

Beskriv:
(a) det/de förfaringssätt och metoder som möjliggör empirisk mätning av de problemdimensioner som syftesformuleringen innefattar,
(b) det tilltänkta empiriska material och analysstrategi som kommer att utnyttjas.
Beroende på projektets stadium kan detta avsnitt göras mer eller mindre utförligt. Problematiken bör dock alltid beröras på minst en skissartad nivå.

4. Tidtabell och finansieringsplan

Ange:
(a) projektets nuläge i relation till delmomenten i punkterna 2 och 3,
(b) exakt vilka delmoment som kommer att genomföras under respektive studieår/termin,
(c) en uppskattning av den totala studietiden, inklusive proportionerna hel- och deltidsarbete i projektets olika skeden,
(d) finansieringsplan, inklusive eventuell finansiering som redan ansökts eller erhållits för projektet.