5655-V

5655-V Vetenskaplig kommunikation för ekonomer, 5 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Språkstudier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Beskrivning av kursen (video)

Kursen i vetenskaplig kommunikation ger dig kunskaper i vetenskaplig kommunikation på svenska i både tal och skrift på magisternivå som stöd för din pågående magisteravhandling.

Lärandemål: 

Du har de kunskaper som krävs för att skriva vetenskaplig text på svenska och för att presentera vetenskapliga resultat på svenska inom din egen disciplin på magisternivå.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • tillämpa konventionerna för vetenskaplig kommunikation i tal och skrift inom din disciplin
  • obehindrat använda handböcker och andra resurser som hjälp för att kommunicera på svenska inom din disciplin
  • granska och bearbeta språket, stilen, strukturen och den tekniska utformningen av vetenskapliga texter inom din disciplin
  • skriva vetenskaplig text på god svenska inom din disciplin
  • hålla presentationer om ett vetenskapligt innehåll inom din disciplin på god svenska
  • bidra konstruktivt till ett vetenskapligt seminarium på svenska.
Förkunskaper: 

Kunskaper i svenska på nivå C1 enligt CEFR.

Studerandes totala arbetsmängd: 

134 timmar fördelat på
schemalagd undervisning: 6–8 timmar
icke-schemalagt arbete: 126–128 timmar

Undervisningsformer: 

Flerformsundervisning med närundervisning, seminarier, kamratrespons, muntliga övningar, skriftliga övningar, gästföreläsningar, onlinediskussioner och -föreläsningar, handledning.

Du måste avlägga de första kursmomenten för att bekräfta din plats på kursen.

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Enligt examinators anvisningar ur

Rienecker L. & Jørgensen P. S. (2014). Att skriva en bra uppsats. 3 uppl. Stockholm: Liber
Lindstedt, Inger (2015). Talarens hantverk. Lund: Studentlitteratur.
Hankens referensguide (blogg).
Ordböcker och handböcker.

Examination och bedömning: 

Aktivt deltagande i alla kursmoment 50 %
Presentationer och skriftliga arbeten 50 %

Deltagarantal och begränsningssätt: 

Minst 8 deltagare.

Ifall antalet anmälda överskrider deltagarantalet så att en ny grupp kan bildas är det möjligt att det skapas en parallellgrupp.
Rekommenderad tidpunkt: 

Studenten påbörjar kursen den termin då magisteravhandlingen skrivs.

Motsvarande kurser: 

Studerande som avlagt den tidigare kursen Vetenskapligt skrivande II (5642/5642-V) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten): 

Kvot för Öppna univesitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3

Ytterligare information: 

En undervisningsgrupp per termin.