5643-1-V

5643-1-V Svenska som andraspråk: Muntlig kommunikation, 2 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Språkstudier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Kursen i muntlig kommunikation ger varje deltagare en möjlighet att utveckla sina kommunikativa färdigheter. Kursen är avsedd för studerande som har fått sin gymnasieutbildning på ett annat språk än svenska. CEFR-nivån vid kursstart ska vara B2 eller högre.

En kurs i muntlig svenska är obligatorisk inom kandidatexamen (denna kurs med svenska som andraspråk eller motsvarande modersmålskurs).

Lärandemål: 

Du har de kunskaper och färdigheter som behövs för att kommunicera smidigare och mer professionellt på svenska i olika kommunikationssituationer.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • hålla presentationer på svenska på rätt stilnivå, till exempel om produkter, tjänster eller ett vetenskapligt resultat
  • delta aktivt i en professionell diskussion
  • använda olika slags argument i din muntliga kommunikation
  • använda ditt kroppsspråk och din röst medvetet
  • använda visuella hjälpmedel medvetet.
Målgrupp: 

Endast examensstuderande vid Hanken.

Studerandes totala arbetsmängd: 

53 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 14 timmar     
icke-schemalagt arbete: 39 timmar

Undervisningsformer: 

Närundervisning, muntliga övningar, reflektion med stöd av kursmaterialet.

Alla moment på kursen som anges i schemat är obligatoriska (kontinuerlig examination). En del av dem kan kompenseras med en extra uppgift inom ramen för kursen enligt examinatorns anvisningar. Du måste vara närvarande vid den första träffen/lektionen för att bekräfta din plats.

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Enligt examinators anvisningar ur

Garlén, Claes & Sundberg, Gunlög (2008). Handbok i svenska som andraspråk. Stockholm: Norstedts.
Blomström V. & Persson C. (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Lund: Studentlitteratur. 
Mattson, Erik (2013). Talarkokboken. Att tala så att andra vill lyssna. Göteborg: Ordrum.

Material som utdelas på kursen.

Examination och bedömning: 

Aktivt deltagande i kursmomenten 80 %
Reflektion 20 %

Deltagarantal och begränsningssätt: 

Alla kandidatstuderande bereds en plats på kursen under läsåret, men deltagarantalet i den integrerade undervisningsgruppen är på grund av undervisningsformen med betydande individuella uppgifter i klass och individuell handledning begränsat till totalt 16 personer i anmälningsordning (kandidatstuderande har förtur).

I Vasa deltar studenterna i modersmålsgruppens undervisning (5642-1), i undervisningsgruppen får totalt 16 deltagare plats.

Rekommenderad tidpunkt: 

Kursen ska tas under det första studieåret.

Motsvarande kurser: 

5642-1 Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation (studerande kan avlägga bara en av dessa muntliga kurser)

Ytterligare information: 

I Vasa deltar studenterna i modersmålsgruppens undervisning (5642-1).