5628-V

5628-V Vetenskapligt skrivande på kandidatnivå, 2 sp

Plats: 
Vasa
Typ: 
Språkstudier
Slag: 
Studieperiod
Undervisningsspråk: 
Svenska
Kursbeskrivning: 

Beskrivning av kursen (video)

Under kursen utvecklar du din förmåga att skriva vetenskaplig text genom att analysera och bearbeta språket, stilen och strukturen i din kandidatavhandling. Vetenskapligt skrivande för ekonomer tas på kandidatnivå.

Kursen bygger i första hand på arbete med den egna texten och individuell handledning.

Kursen har bytt namn från Vetenskapligt skrivande I (samma kurskod).

Lärandemål: 

Du har kunskap om principerna för vetenskaplig kommunikation på svenska inom den egna disciplinen och har de färdigheter som behövs för att bearbeta språket, stilen och strukturen i din egen kandidatavhandling.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • analysera och kritiskt bearbeta språket, stilen, strukturen och den tekniska utformningen i vetenskapliga texter inom det egna fackområdet, speciellt din kandidatavhandling
  • producera vetenskaplig text på god svenska enligt ämnets akademiska textkonventioner
  • tillämpa de regler och rekommendationer för källhantering, språklig utformning och bruk av terminologi som gäller för vetenskapligt skrivande inom den egna disciplinen.
Målgrupp: 

Endast examensstuderande vid Hanken på kandidatnivå.

Förkunskaper: 

De för kandidatexamen obligatoriska kurserna i svenska som modersmål eller svenska som andraspråk ska vara slutförda.

Studerandes totala arbetsmängd: 

53 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 10 timmar     
icke-schemalagt arbete: 43 timmar

Undervisningsformer: 

Gruppträffar (ev. med videokontakt), självstudier, skriftlig reflektion, övningar, individuell handledning.
Alla moment på kursen som anges i schemat är obligatoriska (kontinuerlig examination). En del av dem kan kompenseras med en extra uppgift inom ramen för kursen enligt examinatorns anvisningar. Du måste delta i de första undervisningsmomenten för att bekräfta din plats.

Litteratur och undervisningsmaterial: 

Enligt examinators anvisningar ur
Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B., Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok. 3 uppl. Stockholm: Liber. 
Rienecker L. & Jørgensen P.S. (2014). Att skriva en bra uppsats. 3 uppl. Stockholm: Liber.
Hankens referensguide (blogg).


Ordböcker och handböcker.

Examination och bedömning: 

Aktivt deltagande i gruppträffarna 10 %
Skriftliga inlämningsuppgifter och övningar 90 %

Kursen bedöms som godkänd/underkänd.

Rekommenderad tidpunkt: 

Vetenskapligt skrivande för ekonomer tas på kandidatnivå och studenten påbörjar kursen den termin då kandidatavhandlingen påbörjas.

Ytterligare information: 

1 grupp på hösten och 1 grupp på våren.