Handlingsplan vid fusk

Hankens handlingsplan vid fusk tillämpas vid fall av fusk, akademisk ohederlighet eller misstanke om fusk eller ohederlighet i samband med studieprestationer.

Hanken främjar god vetenskapliga praxis inom såväl forskning som studier och motarbetar fusk och vetenskaplig ohederlighet inom studierna bland annat genom sin Handlingsplan vid fusk inom studieprestationer.

Kontakt och frågor: studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi

Fusk inom studierna omfattar

 • plagiat: om du utnyttjar källor utan korrekt referens eller kopierar alster av andra studerande då du borde göra uppgiften individuellt
 • luntning: om du vid tentamen använder otillåtna hjälpmedel eller ser på andra studerandes tentamenssvar
 • annan ohederlighet, annat otillåtet handlande eller otillåtna medel i samband med studieprestation
   

Alla fall av fusk behandlas enligt Hankens handlingsplan vid fusk.

Om du misstänks för fusk ska examinatorn höra dig och underrätta dig om möjliga påföljder. Om du ertappas eller misstänks för fusk vid tentamen får tenövervakaren avbryta din tentamensskrivning.

Alla allvarligare fall av fusk (t.ex. alltid fusk i avhandlingar) eller fall som bedöms ha prejudikatvärde behandlas i högskolans disciplinnämnd. Examinatorn ska underrätta plagiat@hanken.fi om upptäckta fall av fusk. 

Fusk leder i allmänhet till att hela studieprestationen underkänns. En studerande gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bryter mot ordningen vid universitetet kan enligt universitetslagen tilldelas en skriftlig varning eller, om handlingen är allvarlig, avstängas från universitetet för viss tid. Disciplinnämnden bedömer behovet av och rekommenderar varning (till rektor) eller avstängning (till styrelsen). Om en utbytesstuderande eller JOO-studerande gör sig skyldig till fusk kan hemhögskolan underrättas.

Läs handlingsplanen i sin helhet (högerklicka och öppna i nytt fönster eller flik):

 

Om du ertappas eller på sannolika skäl misstänks för plagiat ska examinatorn

 1. Höra dig och underrätta dig om möjliga påföljder, höra eventuella vittnen samt underrätta och konsultera den ämnesansvariga eller prefekten,
 2. Skriftligt redogöra för och fatta ett beslut i fallet
 3. Skicka beslutet till plagiat@hanken.fi som läses av medlemmar av disciplinnämnden, som vid behov eller enligt begäran tar ärendet till behandling i disciplinnämnden.

Disciplinnämnden kan inte fatta beslut om fuskfall, men ska behandla alla fuskfall och ge en rekommendation till examinatorn om åtgärder. Fuskfall som är så grova att det finns skäl att överväga varning eller avstängning underrätta förvaltningsdirektören om fallet anses så grovt att enligt universitetslagen. bedöms av förvaltningsdirektören. Varning meddelas den studerande skriftligen.

Om du ertappas eller på sannolika skäl misstänks för luntning ska tentamensövervakaren avbryta din tentamensskrivning och/eller till examinator göra en anteckning/redogörelse över händelseförloppet. Examinator följer därefter samma handlingsplan som vid plagiat ovan.

Följder

 • Om du fuskar underkänns din studieprestation. Graden av fusk kan variera beroende på omständigheterna i ett enskilt fall. I särskilda fall kan examinator avstå från underkännande.
 • Om du fuskar i en delprestation underkänns i regel prestationen som helhet
 • Grovt fusk kan leda till varning eller att du avstängs från Hanken.
 • Om en utbytesstuderande gör sig skyldig till fusk underrättas hemhögskolan om det skedda genom brev riktat till dean eller motsvarande samt internationell samarbetskoordinator.
 • Om en JOO-avtalsstuderande gör sig skyldig till fusk underrättas hemhögskolan om det skedda genom brev riktat till den studerandes fakultet eller motsvarande. Studiebyrån ansvarar för att hemhögskolan underrättas.

Du har rätt att vid examensnämnden yrka på rättelse i beslutet om underkänd studieprestation även ifall att du blivit underkänd på grund av examinatorn konstaterat att du fuskat.

Endast misstanke om fusk berättigar inte till beslut om påföljder.

Du ska alltid berätta att du lånat texter av andra källor genom att ha en referens. Om du kopierar från artiklar eller böcker, din medstuderandes arbete eller från internet utan att berätta det för läsaren gör du dig skyldig till plagiat. Plagiat strider mot hederlig akademisk praxis och betraktas därför som fusk. För att du ska undvika plagiat är det nödvändigt att du behärskar referensteknik. Instruktioner för hur du refererar korrekt finns i biblioteks Referensguide. Du som är kandidatstuderande lär dig referensteknik på kursen Introduktion till akademiska studier och under grundkurserna.

Alla magister-, licentiat och doktorsavhandlingar på Hanken genomgår en plagiatkontroll med ett program för plagiatdetektion. Även andra skriftliga arbeten kan plagiatkontrolleras. Programmet ger en rapport som läraren använder som hjälpmedel för att ta ställning till om ett skriftligt arbete eller avhandling innehåller fusk.

Vid tentamen

 • får du endast ta med dig in i salen skrivverktyg, studiekort eller ID och hjälpmedel som examinatorn tillåter och som nämns på tentamensfrågepappret
 • är det förbjudet att prata, att dela material med andra och att använda andra hjälpmedel än de som nämns på tentamensfrågepappret
 • har tentamensövervakaren rätt att avbryta tentamen för din del om du ertappas för fusk eller avsiktligt stör andra