Visselblåsare

Via Hankens kanal för visselblåsning kan en person, som i arbetsrelaterad verksamhet vid Hanken får information om eller en misstanke om verksamhet som skadar allmänintresset inom nedan specificerade områden, göra en anmälan om sin misstanke. Genom kanalen för visselblåsning vill Hanken förebygga och upptäcka eventuella missförhållanden samt skydda de personer som rapporterat om ett eventuellt missförhållande.

Hanken främjar öppen vetenskap och forskning samt jämställdhet och likabehandling bland sina medarbetande. Likaså strävar Hanken efter att upprätthålla en god förvaltningskultur samt motverka missförhållanden och oegentligheter. I de fall det skulle förekomma misstankar om felaktigt förfarande i samband med Hankens verksamhet, är det ytterst viktigt att ifrågavarande misstanke kommer till kännedom. Via Hankens kanal för visselblåsning kan en person, som i arbetsrelaterad verksamhet vid Hanken får information om eller en misstanke om verksamhet som skadar allmänintresset inom nedan specificerade områden, göra en anmälan om sin misstanke. Genom kanalen för visselblåsning vill Hanken förebygga och upptäcka eventuella missförhållanden samt skydda de personer som rapporterat om ett eventuellt missförhållande.

Syftet med visselblåsning

Syftet med visselblåsning är att avslöja och stoppa missförhållanden och oegentligheter som gäller överträdelser av unionsrätten. EU:s direktiv om visselblåsning (EU-direktiv 2019/1937), som trädde i kraft i december 2019, förpliktar arbetsgivare att se till att det finns en intern funktion för rapportering av överträdelser. De personer som i sin arbetsrelaterade verksamhet får information om eller en misstanke om verksamhet som skadar allmänintresset inom specificerade områden av unionsrätten ska kunna rapportera om detta på ett tryggt och lätt sätt. Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser trädde i kraft 1.1.2023. Lagen innehåller bland annat en bestämmelse där såväl direkta som indirekta repressalier mot visselblåsare förbjuds. Hanken ser till att skyddet för visselblåsare är i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad kan rapporteras

En medarbetare eller personer som kommer i kontakt med verksamheten på Hanken i arbetsrelaterade sammanhang kan rapportera misstankar om överträdelser inom följande områden:

 1. offentlig upphandling,
 2. finansiella tjänster, produkter och marknader,
 3. förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,
 4. produktsäkerhet och produktöverensstämmelse,
 5. transportsäkerhet,
 6. miljöskydd,
 7. strål- och kärnsäkerhet,
 8. livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande,
 9. folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 10. konsumentskydd,
 11. skydd av privatlivet och personuppgifter och
 12. säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Vad kan inte rapporteras och påföljd vid ogrundad rapportering

Visselblåsning handlar om missförhållanden av större intressen, således är ett personligt missnöje eller klagomål (till exempel personalfrågor eller forskningsetik) inte ärenden för visselblåsning.

Ifall en medarbetare eller personer som kommer i kontakt med verksamheten på Hanken i arbetsrelaterade sammanhang avsiktligt rapporterar eller offentliggör falsk information, kan påföljden bli en varning, en uppsägning eller hävning av arbetsavtalet på de grunder som anges i arbetsavtalslagen eller också medföra skadeståndsansvar som baseras på ett avtal, skadeståndslagen eller en speciallag.

Anmälan vid misstanke om överträdelser

Om du får information om eller en misstanke om att Hankens verksamhet skadar allmänintresset inom något av de ovan specificerade områdena, kan du anmäla det genom Hankens kanal för visselblåsning i webropol. Anmälan kan göras anonymt. Du får ett automatiskt meddelande att din anmälan mottagits. 

Om du inte är säker på om förseelsen eller missbruket hänför sig till Hankens verksamhet, kan du göra en anmälan via Justitiekanslersämbetets centraliserade rapporteringskanal Opens in new window .

Hanteringen av anmälningar

Hankens jurist läser anmälningarna och bedömer om ärendet faller inom ramen för visselblåsningsdirektivet och inleder behövliga utredningar. Inom tre månader från att du fått en bekräftelse av mottagandet av anmälan kommer du att bli informerad om vilka åtgärder som vidtas utgående från din anmälan. Ifall du har gjort en anonym anmälan informerar Hanken inte om vidtagna åtgärder. Anmälningar behandlas alltid konfidentiellt och din identitet skyddas under hela behandlingsprocessen.

Kontakt i övriga ärenden

Vill du ge respons på något i Hankens verksamhet som inte faller inom ramen för visselblåsningsprocessen kan du kontakta oss via personalarenden@hanken.fi eller studieinfo@hanken.fi.