Byte av handledare

Byte av examens- eller avhandlingshandledare

Byte av examens- eller avhandlingshandledare

Följande anvisningar skall följas då en doktorand eller handledare önskar avsluta ett handledarförhållande.

Den part som önskar avsluta handledarförhållandet lämnar in en fritt formulerad anhållan till prefekten eller till den ställföreträdande prefekten då prefekten är direkt berörd.

Anhållan skall innehålla:

  • kontaktuppgifter till den som anhåller om att få avsluta förhållandet,
  • uppgifter om vem den andra parten är,
  • information om vilken roll respektive part har (doktorand/examenshandledare/avhandlingshandledare),
  • motivering till anhållan
  • eventuellt förslag till ny handledare

Prefekten (eller den ställföreträdande prefekten) tar upp ärendet i IR. IR fattar beslut i frågan och utser ny handledare. Före en ny handledare utses, skall både doktoranden och den föreslagna handledaren höras.

Koordinatorn för doktorsprogrammet informeras om beslutet.