Svenska

Sommarlandskap med skog och hav
Hankens uppgift är att utbilda svenskkunniga ekonomer för näringslivet såväl i hemlandet som utomlands. Goda kommunikationsfärdigheter i svenska utgör således grunden för dina studier och är en väsentlig del av din professionella exertis. På denna sida kan du bekanta dig med de kurser i svenska som ingår i dina studier samt de kurser du kan välja för att fördjupa dina färdigheter i svenska som modersmål eller andraspråk.

 

Välkommen till svensk affärskommunikation!

Som blivande ekonom är det värt att satsa på goda kommunikationsfärdigheter eftersom kommunikation är en grundförutsättning för all affärsverksamhet. Dessutom har du en betydande fördel om du kan anpassa ditt sätt att uttrycka dig efter olika typer av situationer och intressenter.

Vi på avdelningen för svensk affärskommunikation vill vara med på din resa mot den språkliga expertis som förväntas av en Hankeit och som motsvarar just dina framtida behov. Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser som ger dig verktyg att hantera olika kommunikativa situationer på ett effektivt och träffsäkert sätt. Vi vill också hjälpa dig att utveckla din vetenskapliga svenska, så att du kan uttrycka dig trovärdigt och professionellt inom din vetenskapsgren.

 

ikon ipad

Språkkunskapens värde kan inte devalveras. Det stiger och ger avkastning.

 

Studier i svenska

Svenska avdelningen erbjuder kurser för tre olika målgrupper beroende på din språkliga bakgrund i svenska. Dessa tre grupper är svenska som modersmål, svenska som andrapsråk och svenska som främmande språk. Du kan läsa mera om dessa tre olika grupper nedan.

I kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig svenska och en kurs i muntlig svenska och beroende på din språkliga bakgrund avlägger du antingen kurserna på modersmålsnivå eller kurserna i svenska som andraspråk. Läs mera om de inhemska språken i kandidatexamen här.

På de obligatoriska kurserna övar du på affärskommunikation i tal och skrift för att dokumentera, informera, inspirera, övertyga och inge förtroende och du lär dig variera stilen och tonen beroende på syftet med din text eller ditt tal.

På de fritt valbara kurserna fördjupar du dig i någon delaspekt i kommunikationen och många av kurserna går att avlägga på distans. Vi erbjuder också många kurser där innehållet och uppgifterna kan anpassas efter ditt eget behov (t. ex. Professionellt skrivande, Affärskulturer i kontakt och kurserna i vetenskapligt skrivande).  

Vi erbjuder också ett stort utbud av kurser i svenska som främmande språk.

 

 

Svenska som modersmål:

Du som har fått din skolutbildning på svenska deltar under det andra studieåret i de två obligatoriska kurserna i svenska: Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation (2 SP) och Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation (4 SP). Utöver dessa kurser finns fritt valbara kurser i svenska som ger dig möjligheten att utveckla dina professionella kommunikationsfärdigheter.   

 

 

Svenska som andraspråk:

Du som har ett annat skolspråk än svenska har ypperliga möjligheter att utveckla din svenska under studietiden såväl på kurserna i svenska som på ämneskurserna varav många går på svenska på kandidatnivå.

I kandidatexamen ingår två obligatoriska kurser i svenska: Svenska som andraspråk: Muntlig kommunikation (2 SP) och Svenska som andraspråk: Skriftlig kommunikation (4 SP). Om du studerar i Vasa deltar du i samma grupp som studenter med svenska som modersmål och anmäler dig till modersmålsgrupperna 5642-1-V och 5642-2-V.

Redan innan du avlägger de obligatoriska kurserna i svenska har du som studerar i Helsinfors chansen att delta i Förberedande kurs i svenska samt Repetitionskurs i svensk grammatik I och II

Många av de fritt valbara kurserna i svenska, såsom t. ex. Litteraturkursen, passar utmärkt även för dig med svenska som andraspråk. Bekanta dig gärna med vårt kursutbud här nedan och ta vara på chansen att utveckla dina språkfärdigheter och din professionella tvåspråkighet som du kommer att ha stor nytta av i ditt framtida yrkesliv!

Om du behöver påvisa goda kunskaper i svenska kan du antingen avlägga kursen 5656 Svenska i arbetslivet eller avlägga ett prov via Exam.

 

 

Svenska som främmande språk:

Hanken erbjuder kurser i svenska som främmande språk, Swedish as a foreign language, på olika nivåer. Studerande som inte har läst svenska tidigare är välkomna att delta i nybörjarkursen. Du som redan har lite kunskaper i svenska kan välja en kurs som bäst motsvarar din nivå. Nivå på kurserna utgår från den Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEF).

Kontakta gärna universitetslärare Katja Peltola för mer information om kurserna i svenska som främmande språk.

 

 

Svenska som biämne

Kurserna i svenska kan tas separat för sig eller som ett helt biämne. Biämnet i svensk affärskommunikation (25 SP) är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation i ditt yrkesliv och biämnet kan tas både på kandidat- och magisternivå. För en del kurser finns det rekommenderade förhandskrav och en del kurser är avsedda för endast examensstuderande vid Hanken.

 

Kursutbud inom svenskan

Svenska avdelningen erbjuder olika typer av kurser. För det första ges obligatoriska kurser i svenska. Vidare erbjuds ämneskurser i svenska, fritt valbara kurser som kan tas skilt för sig eller bilda en biämneshelhet i svenska. Notera att svenskan erbjuder kurser på olika nivåer. Beroende på din språkliga bakgrund lämpar sig antingen kurserna i svenska som modersmål, svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk dig.

Under rullgardinen nedan öppnar sig kursutbudet i svenska. Där kan du läsa mera om såväl de obligatoriska kurserna i svenska som ges och de fritt valbara kurserna som erbjuds för studeranden som läser svenska på modersmålsnivå eller som andrapsråk. För mera information om kurser i svenska som främmande språk, se sidan Swedish as a foreign language eller kontakta Katja Peltola. 

Enligt hankens premieringssystem noteras årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar, det vill säga kurser som fått topputvärderingar. Detta innebär minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst 35 % svarsprocent på utvärderingen. Dessa specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna listas i Sisu.

 

 

Obligatoriska kurser inom svenska avdelningen:

 

5642-1 Svenska som modersmål: muntlig kommunikation (2 SP) eller

5643-1 Svenska som andraspråk: muntlig kommunikation (2 SP)

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att hålla presentationer och delta i diskussioner i olika sammanhang på svenska. Denna modersmålskurs eller den motsvarande kursen svenska som andraspråk är obligatorisk inom kandidatexamen.

 

5642-2 Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation (4 SP) eller

5643-2 Svenska som andraspråk: Skriftlig kommunikation (4 SP)

Under kursen i skriftlig svenska arbetar du dels med skriftlig affärskommunikation, dels med grunderna i vetenskapligt skrivande. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att hantera olika slags formella skrivsituationer och att använda de hjälpmedel som behövs för att kommunicera professionellt i skrift på svenska. Denna modersmålskurs eller den motsvarande kursen svenska som andraspråk är obligatorisk inom kandidatexamen.

 

 

Fritt valbara kurser inom svenska avdelningen:

5628 Vetenskapligt skrivande på kandidatnivå (2 SP)

 

Under kursen utvecklar du din förmåga att skriva vetenskaplig text genom att analysera och bearbeta språket, stilen och strukturen i din egen avhandling. Kursen tas parallellt med avhandlingsseminariet och under kursen får du språkhandledning för din avhandling.

 

5655 Vetenskaplig kommunikation för ekonomer (5 SP)

Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att skriva vetenskaplig text på svenska och för att presentera vetenskapliga resultat på svenska inom din egen disciplin på magisternivå.

 

5625 Litteraturkurs: Ekonomi och affärer i böckernas värld (4 SP)

Under kursen utvecklar du ditt språk genom att läsa litteratur på svenska och skriva en bokrapport.

 

5629 Övertyga din publik (4 SP)

Kursen övertyga din publik är en fortsättning på kursen i muntlig kommunikation. Under kursen hålls flera presentationer av vilka vissa spelas in. Du arbetar med att analysera tal vilket kräver kunskap om begrepp och analysmetoder.

 

5654 Professionellt skrivande (2 SP)

Kursen i professionellt skrivande ger dig möjlighet att vässa dina kunskaper i olika textgenrer inom affärslivet. På kursen jobbar du främst med texter som är relevanta för ditt yrkesliv.

 

5652 Affärskulturer i kontakt (4 SP)

Under kursen bekantar du dig med affärskulturen i olika länder och i mångkulturella verksamhetsmiljöer och ökar din förståelse för vad som karaktäriserar kommunikationen inom dem. Du skriver kulturellt anpassade texter på svenska och engelska och fördjupar dina insikter i kommunikationsmönster på ett globalt företag eller på en utländsk ort där du vistats under en längre tid till exempel via utbyte.

 

5647 Översättning av affärstexter (3 SP)

Kursen ger en teoretisk och praktisk grund för översättning av ekonomiska texter och texter i affärslivet.

 

5658-E Skriv reklam för Sverige på svenskars vis (5 SP)

Den här kursen fokuserar på affärsinriktat skrivande och på hur du säljer med ord. Du får kännedom om vilken betydelse språkliga formuleringar har och en inblick i hur företag och professionella reklamskribenter skriver marknadstexter för svenskspråkiga kunder. Du jobbar med autentiska företagstexter och lär dig att anpassa texterna efter målmarknaden i Sverige.

 

5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka (3 SP)

Kursen är en tvåspråkig mötesteknikkurs som förverkligas som ett samarbete mellan finskan och svenskan på Hanken. Under kursen övar du olika mötessituationer och roller i praktiken, observerar olika möten och analyserar dem. Kursen kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet i svenska.

 

 

Kursutbud för icke-examensstuderande

De flesta kurser är öppna också för studenter med JOO-avtal och studenter från öppna universitetet. Studenter från övriga högskolor än Hanken kan anmäla sig via en elektronisk blankett.

 

Sök-funktionen i Sisu

På den här sidan presenteras sök-funktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i svenska genom att vid filtret Organisation välja ”Svenska, Helsingfors” eller "Svenska, Vasa". Genom att använda sök-funktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i svenska som erbjuds.

 

Ämnesspecifik information

Nedan hittar du information som är viktig att känna till beträffande studier i svenska.

 

Mognadsprov

Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på svenska avlägger ett s.k. mognadsprov i svenska som visar att de behärskar språket på modersmålsnivå.

Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på finska avlägger förutom ett mognadsprov på svenska också ett mognadsprov på finska.

 

Svenskt sammandrag

Du som skriver din magisteravhandling på engelska inom ett svenskt magisterprogram ska skriva ett svenskt sammandrag till din engelska avhandling. 

 

Kontaktpersoner

För vidare information eller ifall frågor uppstår finner du nedan kontaktuppgifter till personer inom svenska avdelningen. Du hittar även oss på femte våningen i Hankens huvudbyggnad i Helsingfors och i Hankens byggnad i Vasa. Ämnesansvarig i svenska är Marina Bergström, marina.bergström@hanken.fi

Contact persons within the Swedish department
Lecturer
Lecturer
Lecturer
University Lecturer
Lecturer
Teacher (hourly paid)

 

Projekt och publikationer inom svenskan

Forskning bedrivs inom svenska avdelningen. Det pågår spännande forskningsprojekt och dessutom bedrivs forskning av forskare som representerar svenskan. Läs mera om forskning inom hela Språkcentret här.

 

Forskningsprojekt

Inom svenskan utvecklar vi aktivt undervisningsmaterial och metoder både för Hanken och för högskoleundervisningen i Finland och Norden. Vi engagerar oss i forskning och projekt som är relevanta ur ett samhälleligt perspektiv och som stödjer lärarnas professionella expertis. Följ länkarna nedan för att läsa mera om aktuella projekt inom svenskan.

 

 

Forskare inom svenska avdelningen

Länkarna nedan tar dig vidare till svenska avdelningens forskares profiler på Hankens forskningsdatabas HARIS, som är den samlade ingången till all forskning som bedrivs på Hanken. I HARIS kan du läsa mera om bland annat publikationer, aktiviteter och aktuella projekt för samtliga forskare och språk. 

 

Läs mera!

För dig som är intresserad och vill läsa mera om svenska, följ länkarna nedan för mer fördjupad information. 

Tags